bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 257 | Lần tải 1
  • Download images Xử lý các sự kiện nhập liệu môn lập trình window
  • Download images Xử lý các sự kiện nhập liệu môn lập trình window
  • Download images Xử lý các sự kiện nhập liệu môn lập trình window
  • Download images Xử lý các sự kiện nhập liệu môn lập trình window
  • Download images Xử lý các sự kiện nhập liệu môn lập trình window

LOGO
Xử

các
sự
kiện
nhập
liệu
www.themegallery.com
Nội
dung
1
Keyboard
2
Mouse
3
Time
4
Click to add Title
Company Logo
4/14/2009
Giới
thiệu
Tìm
hiểu
các
thông
điệp
được
phát
sinh
từ
àn
phím
hay
từ
thiết

chuột
để
viết
các
xử

tương
ứng
với
từng
thiết
ị.
Bộ
định
thời
gian:
Windows
cung
cấp

chế
này
để
truyền
thông
với
ứng
dụng
theo
định
kì.

Ứng
dụng
chỉ
cần
khai
áo
một

định
thời
gian
với
một
khoảng
thời
gian
cho
trước.

Khi
ứng
dụng
hoạt
động
thì
hệ
thống
sẽ
truyền
một
tín
hiệu
cho
ứng
dụng
theo
từng
khoảng
thời
gian
định

đã
được
khai
áo.
3
Lập trình môi trường windows
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Xử lý các sự kiện nhập liệu môn lập trình window ĐH UIT
774923.pdf
Kích thước: 666.91 kb
Lần tải: 0 lần
Download