bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 389 | Lần tải 78
  • Download images Xây dựng và cấu hình Microsoft ISA Server 2006
  • Download images Xây dựng và cấu hình Microsoft ISA Server 2006
  • Download images Xây dựng và cấu hình Microsoft ISA Server 2006
  • Download images Xây dựng và cấu hình Microsoft ISA Server 2006
  • Download images Xây dựng và cấu hình Microsoft ISA Server 2006

XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006
A -
LAB: XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006
MÔ HÌNH
B-
GIỚI THIỆU
Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có
yêu cầu như :
- Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet
-
Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet
Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa).
Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft
:Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)
C-
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
Phát triển từ hệ thống Domain của bài Lab-5, bài Lab này sử dụng thêm 1 máy tính
độc lập ,dùng Windows Server 2003 để triển khai ISA-2K6
Các bước triển khai bao gồm :
- Cấu hình thông số TCP/IP và cài đặt ISA-2K6
-
Cấu hình các ISA-Clients trong mạng nội bộ
-
Khai báo trên ISA-2K6 các thành phần trong mạng nội bộ như :VIP, USER,
-
SERVER
Thiết lập các Access Rules, Application File
trên ISA-2K6 để kiểm soát các
-
giao dịch
Cấu hình
ISA-2K6 để
nhận
iết và
ngăn chặn các tấn
công từ bên ngoài
-
Internet
Thực hiện thống kê, báo cáo về các giao dịch thông qua ISA-2K6
D- TRIỂN KHAI CHI TIẾT
I. Chuẩn bị
Bài lab gồm 5 PC:
Server,VIP,Users,Router và ISA
1. Nâng cấp Domain Controller trên máy Serve
Trang 1/79
XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006
B1.Đặt IP Address
Interface
IP Address
Subnet Mark
Default
Prefe
ed
Name
Gateway
DNS
Lan-3
192.168.3.2
255.255.255.0
192.168.3.1
192.168.3.2
B2.StartRun:DCPROMO
Domain Name:nhatnghe.local
2. Cấu hình Routing trên máy Route
B1.Đặt IP Address cho các Interface
Interface
IP Address
Subnet Mark
Default
Prefe
ed
Name
Gateway
DNS
Cross
192.168.5.2
255.255.255.0
Trắng
Trắng
Lan-2
192.168.2.1
255.255.255.0
Trắng
Trắng
Lan-3
192.168.3.1
255.255.255.0
Trắng
Trắng
Lan-4
192.168.4.1
255.255.255.0
Trắng
Trắng
B2.Enable Lan Routing
StartProgramsAdministrative ToolsRouting and Remote Access
Trang 2/79
XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006
B3.Tạo Static Route
Trang 3/79
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

.pdf 767835.pdf
Kích thước: 2.88 mb
Lần tải: 0 lần
Download