bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM | Lần xem 86 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

We are ____ no obligation to change goods which were not purchased here.
A to
B at
C with
D under
bởi Sỹ Tuấn lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

D
bởi Lê Long lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

d
bởi Hoa Ivy lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

D. to be under no obligation to do [sth]: không có nghĩa vụ phải làm gì
bởi Lan Sôbin lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

D
bởi Minh Khuê lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

D