bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 325 | Lần tải 13
  • Download images Vui học Anh Ngữ
  • Download images Vui học Anh Ngữ
  • Download images Vui học Anh Ngữ
  • Download images Vui học Anh Ngữ
  • Download images Vui học Anh Ngữ

Ebook Team
www.updatesofts.com
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
VUI HỌC ANH NGỮ
Xin so sánh everyone và every one, nói cho biết cách dùng của các từ
anybody, everybody, somebody.
1. Everyone (hoặc everybody) chỉ có thể được dùng để chỉ nhiều người
và không bao giờ có “of” theo sau. Còn every one có nghĩa là mỗi người
hay mỗi vật, và thường có “of” theo sau.
Ex: Everyone in the class passed the exam.
Mọi người trong lớp đều đã thi đậu.
There are 16 students and every one of them passed.
Có 16 sinh viên và mỗi người trong bọn họ đều thi đậu.
2. Anybody, everybody và somebody luôn luôn có động từ ở số ít, nhưng
chúng thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều, ngoại
trừ trong văn nói và văn viết có tính cách trang trọng thì đại từ đi theo sau
có thể ở số ít.
Ex: Has everybody finished their drinks/his or her drink? (fml)
Mọi người đã uống xong chưa?
Anybody can use the li
ary, can’t they?
Bất cứ ai đều có thể sử dụng thư viện này, phải không?
Somebody lost their coat/his coat. (fml)
Ai đó đã mất áo. (Trang trọng)
Xin so sánh nghĩa và cách dùng của e
or và mistake.
E
or (lỗi) cũng giống như mistake nhưng:
a. E
or suggests a moral wrong, mistake a misjudgement. [e
or ám chỉ
một sai trái về mặt đạo đức, còn mistake ám chỉ sự đánh giá sai.]
Ex: It was a mistake buying that car.
Mua chiếc xe đó là một sai lầm.
The e
ors of his youth.
Những lầm lỗi thời trai trẻ của anh ta.
. E
or is a more formal word. [e
or là một từ có tính cách trang trọng
hơn.]
Ex: Your work is full of spelling mistakes / (fml) e
ors.
Bài làm của bạn đầy những lỗi chính tả. (có tính cách trang trọng hơn thì
dùng e
ors).
c. In certain fixed phrases only one of them can be used. [Trong một số
cụm từ cố định nào đó, chỉ một trong hai từ này có thể được dùng]:
* An e
or of judgement/by mistake. Một sai lầm về phán đoán/ do sơ
sót.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
* A small unintended mistake is a slip or an oversight. Một lỗi (mistake)
nhỏ không có chủ ý là một sự sai sót (slip) hoặc một sự bỏ sót
(oversight).
Ex: I meant to write “son” not “sun”. It was just a slip of the pen.
Tôi muốn viết “son” chứ không phải “sun”. Ðó chỉ là do viết nhầm.
By an oversight, the letter was delivered to my neighbor instead of me.
Do sơ suất, thư này đã được phát cho người láng giềng của tôi thay vì
phát cho tôi.
Sự khác nhau giữa What about và How about
Hiện nay hai cụm từ này được xem như đồng nghĩa và có sự giao hoán
nhau trong cách sử dụng.
What about: hàm ý hỏi ai đó cho biết về một quyết định nào đó. Ví dụ
tình huống sau:
Ông bố nói:
- Hong, Mai, if you finished your homework earlier tonight, I would take
you to the cinema. (Hồng, Mai, nếu tối nay các con làm bài tập xong sớm
hơn, ba sẽ đưa các con đi xem phim.)
Không nghe ba nhắc đến tên mình, Cúc liền hỏi:
- What about me? (Cúc có ý hỏi Còn con thì ba quyết định sao đây.)
How about: có ý hỏi ý kiến về một đề nghị .
Ví dụ: Hai bạn rủ nhau đi ăn hàng. Một bạn nói:
- I’d like to eat pho. (Mình muốn ăn phở.)
Bạn kia có vẻ không thích phở lắm nên đề nghị một món ăn khác thử xem
ạn mình có thích món đó không thì cùng đi ăn. Bạn đã nói:
- How about banh beo? (Bánh bèo thì sao?) (Có nghĩa là tôi đề nghị bánh
èo, bạn nghĩ sao)
Tóm lại: What about và How about đều có nghĩa là : còn cái gì, ai đó thì
sao?
Nhưng:
- What about được dùng để hỏi về một quyết định của ai đó.
- How about được dùng để hỏi ý kiến ai đó về việc gì, cái gì.
Migrate và emigrate có khác nhau về nghĩa và cách dùng không? Xin giải
thích giùm.
- To migrate is to move from one country to another for a limited period;
the word is esp. used of workers, called migrants, and birds, and the
Create by hoangly85
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong việc chinh phục Tiếng Anh!!!
774993.pdf
Kích thước: 520.84 kb
Lần tải: 0 lần
Download