bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM | Lần xem 368 | Lần tải 6

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Biïn dõch:
Bñch Nga - Viït Ha - Têm Hùng
First News
NHA XUÊT BAN TÖNG HÚP TP. HÖ CHÑ MINH
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM

vi-giam-doc-mot-phut-va-bi-quyet-xay-dung-nhom-lam-viec-hieu-qua-87b74d9
787876.pdf
Kích thước: 1.51 mb
Lần tải: 0 lần
Download