bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM


Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

Số (No): ……../……..-…….
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employeeCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness


......., ngày ..... tháng ..... năm ........


......., date ....... month .......year ......Kính gửi: .....................................................................................................


To: .............................................................................................................


1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ........................................................................................................


Name of enterprise/organization:


2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………..


Form of enterprise/organization:


3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..…… người.


Total of employee:


Trong đó số lao động nước ngoài là: ……………………………………………………… người.


Number of foreign employees:


4. Địa chỉ: ..............................................................................................................................


Address:


5. Điện thoại: ..........................................................................................................................


Telephone number (Tel):


6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................................................


Permission for business (No):


7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..................................


Place of issue ............................................... Date of issue ......................................................


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................


Fields of business:


Đề nghị: .................................................... cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:


Suggestion: ................ issuance of work permit for foreign employee, the detail as below.


9. Họ và tên: ......................................................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .........................


Full name:


11. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................


Date of birth (DD-MM-YY):


12. Quốc tịch hiện nay: ....................................................................................................................


Nationality:


13. Số hộ chiếu ................................................................................ 14. Ngày cấp: ............................


Passport number ............................... Date of issue .........................................................


15. Cơ quan cấp: .......................................................................... 16. Thời hạn hộ chiếu: ..................


Issued by ....................................... Date of expiry ...............................................


17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .......................................................................................................


Professional qualification (skill):


18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...................................................................................................


Working at enterprise, organization:


19. Địa điểm làm việc: ..............................................................................................................................


Working place:


20.Vị trí công việc: ...................................................................................................................................


Job assignment:


21. Thời hạn làm việc từ ngày .......... tháng ........... năm ........... đến ngày ........... tháng ........... năm ......


Period of work from ............................................................................. to .........................................


I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Education and Qualifications


............................................................................................................................................


............................................................................................................................................


II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Working period


22. Nơi làm việc


- Nơi làm việc lần 1:


First working place:


Vị trí công việc: .............................................................................................................................


Job assignment:


Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... đến ngày: .........../.........../.....................................


Period of work from .................... To .....................


- Nơi làm việc lần 2: ………………………………………………………………………………….


- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................


- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ...........................................................................................


Last or current working place:


+ Vị trí công việc: ...........................................................................................................................


Job assignment:


+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... đến ngày: .........../.........../...................................


Period of work from ................................................. To ...................................................................


III. THÔNG TIN KHÁC
Other information


23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ……………………….....


Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions:


24. Lý do ông (bà) ............................................................. làm việc tại Việt Nam: ..............................


The reasons for Mr. (Ms.) ............................................................. working in Vietnam ........................


25. Mức lương: ……………………..VNĐ.


Wage/Salary:


26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………


Times of residence in Viet Nam: ..................times.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu văn bản sau: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 8.


.doc capgiaypheplaodong.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc capgiaypheplaodong.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc mau-so-8.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download