bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:34 PM | Lần xem 214 | Lần tải 7

Mục lục
Giấc mơ chung của chúng ta .................................................................3
Xây dựng tình huynh đệ........................................................................5
Hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất..........................................6
Khả năng chuyển hóa và biến dưỡng...................................................7
Tương tức và liên lập..............................................................................9
Bảo tồn để còn sử dụng được mãi.......................................................10
Cởi mở bao dung, buông bỏ thái độ giáo điều..................................11
Bảo vệ sông núi của nhau là tự bảo vệ ...............................................13
Liên Hiệp Đông Á.................................................................................15
Việt Nam trên đường tương lai...........................................................17
Tự do và liên lập ...................................................................................18
Hạnh phúc chân thật ngay bây giờ.....................................................19
Nối lại nhịp cầu.....................................................................................22
Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương...............................................25
Điều chỉnh nhận thức...........................................................................27
Trái tim đã nở như một đóa hoa .........................................................28
Vốn liếng lên đường.............................................................................29
Dựng lại tình thâm, ban phát hạnh phúc...........................................30
Đối phó với cơn bão cảm xúc...............................................................32
Anh phải sống để giúp đời..................................................................34
Chiều hướng tâm linh ..........................................................................35
Đạo đức không phải là tôn giáo..........................................................36
Một nền văn hóa hòa bình ...................................................................38
Chúng ta đã đông đến hơn 75 triệu....................................................38
Tuyên Ngôn 2000..................................................................................40
Tu tập chứ không phải chỉ là kêu gọi .................................................42
Đi như một dòng sông..........................................................................42
2 | Mục
lục
N
ày Người bạn trẻ, tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham
dự vào một giấc mơ, tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt
Nam...
Giấc mơ chung của chúng ta
Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi
chung
với
các
nước
Cam-pu-chia,
Lào,
Thái
Lan,
Malaysia,
Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau
đó, với cả Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ, dân
chúng các nước qua lại không cần chiếu khán, và tất cả sử dụng một
đồng bạc chung.
Giấc mơ Việt Nam là dân tộc Việt Nam biết để thì giờ ra để đi chơi,
ngồi
chơi,
leo
núi,
đi
iển,
sống
với
cảnh
đẹp
thiên
nhiên,
hàng
ngày có nhiều cơ hội dựng xây tình huynh đệ mà không để hết thì
giờ chạy theo sắc dục, tiền bạc, quyền hành và danh vọng.
Giấc mơ Việt Nam là trẻ em và người lớn đều ý thức được rằng đất
hứa, thiên đường hay cõi tịnh độ là cái đang có mặt đích thực trong
giờ phút hiện tại, và ta phải biết và phải có khả năng thích ý rong
chơi.
Giấc

Việt
Nam

người
Việt

khả
năng
sống
đơn
giản

hạnh phúc, có thì giờ và tình thương để làm việc giúp cho người
trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ, bệnh tật, thất học,
hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống.
Giấc mơ Việt Nam là sông, núi, rừng, biển và ruộng vườn của chúng
ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như
thế giới cũng được bảo vệ an lành và để cho mọi người được tiếp tục
thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất
nước này.
Giấc

Việt
Nam

những
người
Việt
sống
trong
một
nước

quyền tin theo bất cứ một tôn giáo, một chủ thuyết nào, nhưng tất cả
đều thấy được rằng không có tôn giáo và chủ thuyết nào cao hơn
3 | Giấc

chung của chúng ta
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:34 PM

Này Người bạn trẻ, tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham
dự vào một giấc mơ, tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt
Nam...
Giấc mơ chung của chúng ta
Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi
chung với các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Malaysia,
Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau
đó, với cả Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ, dân
chúng các nước qua lại không cần chiếu khán, và tất cả sử dụng một
đồng bạc chung.
Giấc mơ Việt Nam là dân tộc Việt Nam biết để thì giờ ra để đi chơi,
ngồi chơi, leo núi, đi biển, sống với cảnh đẹp thiên nhiên, hàng
ngày có nhiều cơ hội dựng xây tình huynh đệ mà không để hết thì
giờ chạy theo sắc dục, tiền bạc, quyền hành và danh vọng.
Giấc mơ Việt Nam là trẻ em và người lớn đều ý thức được rằng đất
hứa, thiên đường hay cõi tịnh độ là cái đang có mặt đích thực trong
giờ phút hiện tại, và ta phải biết và phải có khả năng thích ý rong
chơi.
Giấc mơ Việt Nam là người Việt có khả năng sống đơn giản mà
hạnh phúc, có thì giờ và tình thương để làm việc giúp cho người
trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ, bệnh tật, thất học,
hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống.
Giấc mơ Việt Nam là sông, núi, rừng, biển và ruộng vườn của chúng
ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như
thế giới cũng được bảo vệ an lành và để cho mọi người được tiếp tục
thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất
nước này.
.pdf 786928.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download