bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 234 | Lần tải 2
  • Download images Tự học llustrator CS6
  • Download images Tự học llustrator CS6
  • Download images Tự học llustrator CS6
  • Download images Tự học llustrator CS6
  • Download images Tự học llustrator CS6
Tự học llustrator CS6
(Sưu tầm và biên soạn)
Mục lục
Phần 1 - Các kiến thức cơ bản.................................................5
Bài 1 – Giao diện làm việc........................................................5
1. Không gian làm việc.........................................................5
2. Các Panel..........................................................................8
3. Panel Tools .....................................................................13
4. Preferences và Presets....................................................23
5. Undo và Automation......................................................26
Bài 2 – Làm việc với File........................................................31
1. Tạo File mới....................................................................31
2. Nhiều Artboard..............................................................37
3. Lưu và xuất các File.......................................................41
4. Mở các File .....................................................................44
5. Thêm ảnh vào Illustrator...............................................44
6. Di chuyển xung quanh Workspace................................46
7. Sử dụng Adobe Bdidge...................................................53
Bài 3 - Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng......................54
1. Các công cụ Shape..........................................................54
2. Các công cụ Line Segment.............................................64
3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng ...............................71
4. Các công cụ cắt...............................................................76
Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn.......................................79
1. Công cụ Selection...........................................................79
2. Công cụ Direct Selection................................................80
3. Công cụ Group Selection ...............................................81
4. Công cụ Magic wand......................................................82
5. Công cụ Lasso.................................................................84
6. Công cụ Eyedropper ......................................................84
Bài 5 - Layer...........................................................................87
1. Tìm hiểu các Layer.........................................................87
2. Sử dụng Panel Layers ....................................................90
3. Tạo một Layer khuôn mẫu ............................................95
4. Tổ chức lại các Layer.....................................................97
Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator........................................100
1. Panel Color...................................................................100
2. Color picker..................................................................104
3. Panel Color Guide........................................................106
4. Panel Swatches.............................................................110
Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh...............................119
Bài 1 - Pencil, Eraser, Paint
ush và Blob
ush...............119
1. Công cụ Pencil..............................................................119
2. Công cụ Smooth ...........................................................122
3. Công cụ Path Eraser....................................................124
4. Công cụ Eraser.............................................................124
5. Công cụ Paint
ush......................................................127
Bài 2 – Công cụ Pen.............................................................139
1. Công cụ Pen..................................................................139
2. Biên tập các đường Path..............................................148
Bài 3 – Công cụ Type...........................................................152
1. Công cụ Type................................................................152
2. Định dạng Type............................................................160
3. Công cụ Area Type.......................................................165
4. Công cụ Type on A path ..............................................166
5. Công cụ Vertical Type .................................................169
6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng......................172
7. Làm cong text bằng Envelope Distort .........................173
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục.....................................176
9. Thực thi các lệnh Type khac........................................177
10. Chuyển đổi Type thành các outline...........................178
Bài 4 - Công cụ biến đổi.......................................................180
1. Các công cụ Transformation .......................................180
2. Panel Transform ..........................................................186
3. Các lệnh menu Transform...........................................187
Bài 5 - Pattern và Gradient .................................................188
1. Các Pattern...................................................................188
2. Các Gradient................................................................192
Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D và Flash .................................198
1. Panel Symbols...............................................................198
2. Các thư viện Symbol....................................................200
3. Làm việc với các Symbol..............................................201
4. Các công cụ Symbolism................................................204
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo tài liệu :Tự học llustrator CS6 (Sưu tầm và biên soạn) Khi lần đầu khởi động Illustrator, bạn sẽ thấy một không gian làm việc (Wokrspace) bao gồm một thanh ứng dụng ở trên cùng với khung ứng dụng bên dưới nó, (Panel Tools nằm trên bên trái và các Panel mặc định thu gọn được neo ở bên phải.
.pdf 776055.pdf
Kích thước: 8.92 mb
Lần tải: 0 lần
Download