bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 820 | Lần tải 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÀI LIỆU
 
138 câu trắc nghiệm
môn Thanh toán quốc tế
(Kèm lời giải)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỤC LỤC
 
 
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
B
D
Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:
Câu 11: Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch, là
Câu 13: Căn cứ xác định giao hàng từng fần trog vận tải biển
Câu 15: Ko thể sử dụng 2 đồng tiền trong cùng 1 hợp đồng thương mại, là:
Câu 19: Lợi thế của nhà nhập khẩu trong D/P và D/A là như nhau
Câu 25: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để
Câu 27: Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã FH L/C đó, là
Câu 31: Trong thanh toán nhờ thu người kí fát hối fiếu là:
Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là
Câu 34: Người kí trả tiền kì fiếu là:
Câu 35: Trong thanh toán XNK có sử dụng hối fiếu. Các DN VN áp dụng ULB
Câu 37: Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận trả hối fiếu là
Câu 39: Sử dụng D/P kì hạn trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK hơn D/A là
Câu 40: Người kí fát kì fiếu là :
Câu 41: Người kí fát B/E là:
Câu 42: Việc đánh số trên từng tờ hối fiếu là căn cứ để xác định bản chính bản fụ là:
Câu 46: Trong thanh tóan nhờ thu người fải trả tiền hối fiếu là
Câu 47:Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch là
Câu 48: Trong thanh toán nhờ thu người kí hậu hối phiếu là:
Câu 50:Trong thương mại quốc tế, nhà Xk nên sử dụng lại séc nào
Câu 52: Theo URC 522 của ICC, ctừ nào sau đây là ctừ thương mại?
Câu 53:Theo URC 522 của ICC, ctừ nào sau đây là ctừ thương mại
Câu 54: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do ai kí fát
Câu55: Bộ ctừ thanh tóan quốc tế do ai lập?
Câu 58: Trong thương mại quốc tế loại hối fiếu nào đc sử dụng fổ biến?
Câu 59:Trong thương mại quốc tế, loại séc nào đc sử dụng fổ biến
Câu 62: Theo UCP 500 của ICC, ctừ bảo hiểm fải đc fát hành bằng loại tiền nào?
Câu 63: Theo URC 522 của ICC ctừ nào dưới đây là ctừ tài chính
Câu 64: Theo URC 522 của ICC, ctừ nào dưới đây là ctừ tài chính
Câu 66: Trong thương mại quốc tế, khi nào lệnh (giấy) nhờ thu đc nhà XK lập?
Câu 68: Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ ctừ thanh tóan L/C là ai?
Câu 69: Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa đc kí fát
Câu 70: Ngày kí fát hóa đơn thương mại là ngày nào
Câu 71:Khi nào vận đơn đường biển đc kí fát
Câu 73:Trong hợp đồng thanh toán chậm nhà XK nên chọn hối fiếu gì?
Câu 74: Trong hối fiếu thương mại “Blank endorsed” đc hiểu là gì ?
Câu 75: Trong thương mại quốc tế nhà XK nên sử dụng sec gì?
Câu 77: Người thiết lập các điều khỏan nhờ thu D/P là ai?
Câu 80: Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng với L/C gốc fải ntn?
Câu 82: Ở VN tổ chức nào fát hành C/O?
Câu 83: Bảo lãnh thanh toán hàng hóa XNK có lợi cho ai?
Câu 84: Một hợp đồng thương mại đc bảo lãnh thanh tóan sẽ có lợi cho ai
Câu 86: Bộ ctừ thương mại quốc tế đc lập theo yêu cầu của ai?
Câu 88: NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh tóan loại vận đơn nào dưới đây
Câu 90: Ai là người kí fát hồi fiếu L/C
Câu 91: Một ctừ có ngày kí sau ngày lập ctừ thì từ ngày fát hành là:
Câu 92: Ai là người quyết định sửa đổi L/C
Câu 93:L/C đc xác nhận có lợi cho ai?
Câu 94: Tiền kí quỹ xác nhận L/C do ai trả
Câu 98: Tài khoản NOSTRO là tài khỏan tiền gửi của 1 NH mở ở đâu?
Câu 99: Kí quỹ mở L/C sẽ có lợi cho ai?
Câu 100: Ai là người kí quỹ mở L/C nhập khẩu?
Câu 101: Hình thức mở L/C (thư, điện…) do ai quyết định
Câu 104: Trong các loại L/C sau loại nào người trung gian ko fải lập ctừ hàng hóa?
Câu 108: Ngày xuất tronh ctừ trong thanh tóan L/C fải là ngày nào?
Câu 109: Trong đk giao hàng CIF, trên B/L fải ghi fí cước ntn?
Câu 110: Khi sử dụng L/C tuần hòan sẽ có lợi cho ai?
Câu 111: Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người NK
Câu 112: “ Stand by credit” là fương thức trả tiền hàng hóa XNK?
Câu 114: “Back to back credit” đc sử dụng trong trường hợp nào?
Câu 116: “Reciprocab credit” đc sử dụng trong trường hợp nào?
Câu 117: Loại L/C nào đc sử dụng khi người xuất khẩu đóng vai trò là người môi giới
200.000USD  xHKD
2000EUR  x VND
Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20
USD/JPY=112,24/321
Hỏi khách hàng sẽ nhận đc số tiền bằng JPY là bao nhiêu?
Vậy khách hàng nhận đc số tiền là 13.346.016,65 JPY
USD/SGD=1,7826/32
Hỏi số SGD khách hàng sẽ nhận đc là bao nhiêu?
Cứ 1 HKD = 1,7826/7,4028 SGD
==> x = 500.000 * 1,7826/7.4028 SGD = 120.400,39 SGD
3000 = (600.000 * i *2)/12=3%
3125=(500.000*i*3)/12 i=2,5%
Câu 129: Ctừ xuất trình chậm là ctừ xuất trình sau
Câu 131: Là người XK trong thanh tóan L/C nếu đc chọn L/C thì nên chọn loại nào?
Câu 134: Một L/C có những thông tin
Date of issve: 1-3-2005
Period of presentation:20-4-2005
Expiry date: 1-5-2005
Hiệu lực L/C đc hiểu là ngày nào?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
 C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
C. Vì CK là dạng tài trợ ngắn hạn của NH cho người thụ hưởng, theo đó người thụ hưởng chuyển nhượng giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho NH để nhận số tiền bằng mệnh giá trừ fần lãi và hoa hồng fí. Vì vậy khi CK chính là việc kiểm tra chứng từ để xem chứng tù có đủ đk để Ck hay ko và khi đủ đk CK thì sẽ đc CK và việc đc CK chính là việc thanh toán các giấy tờ có giá trước khi đáo hạn.
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
B. Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan và đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do 2 bên XK và NK thỏa thuận, nó có thể là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, nó có thể là đồng nội tệ của nước đó or đồng tiền của 1 nước thứ 3.
Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn giản linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ
D. Vì khi sử dụng thẻ thì ko fải sử dụng nhiều tiền mặt tiết kiệm đc CF in ấn, bảo quản, vận chuyển, gửi 1 nơi có thể rút đc nhiều nơi và vào bất cứ thời gian nào. Mặt khác các loại thẻ đc làm bằng công nghệ cao, mã hóa nên rất an tòan. Khi sử dụng thẻ còn giúp khách hàng điều chỉnh các khoản chi tiêu 1 cách hợp lí trong 1 khoảng thời gian nhất định với HMTD vì vậy nó cũng rất linh hoạt
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)I
evocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit
d)I
evocable transferable credit
B. Vì đây là loại tín dụng ứng trước, nó cho fép NH thông báo hay NH xác nhận ứng tiền trước cho người thự hưởng trước khi họ xuất trình chứng từ hàng hóa thường đc sử dụng như 1 phương tiện cấp vốn cho bên bán trước khi giao hàng
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)
A. Vì giá FOB rẻ Người nhập khẩu tiết kiệm chi trả ngoại tệ, người nhập khẩu là người chịu trách nhiệm thuê tầu và mua bảo hiểm: trả bằng nội tệ, mặt khác vì thuê ở trong nước nên nơi nào thuận tiện thì mua tạo việc làm cho đối tác, mua tận gốc bán tận ngọn
B
Câu 7: Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là:
a)7 ngày làm việc của NH


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

138 câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán quốc tế có đáp án

Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu là:
a)Hối phiếu đích danh 
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
à C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm fiếu”à ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu
773038.doc
Kích thước: 335 kb
Lần tải: 0 lần
Download