bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 259 | Lần tải 0
  • Download images Tổng Quan Công Nghệ Thông Tin
  • Download images Tổng Quan Công Nghệ Thông Tin
  • Download images Tổng Quan Công Nghệ Thông Tin
  • Download images Tổng Quan Công Nghệ Thông Tin
  • Download images Tổng Quan Công Nghệ Thông Tin

10/10/2011
Lịch sử phát triển của tin học và máy tính
điện tử
Phân loại máy tính điện tử
Cấu trúc máy tính – Phần cứng
Môn học: Nhập môn Công nghệ thông tin I
Phần mềm
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
2
• Thiết bị tính toán cổ xưa nhất là bàn tính,
có thể bắt nguồn từ Babylon vào khoảng
2400 năm trước công nguyên.
• Một phiên bản quen thuộc nhất hiện nay
là bàn tính của 109108107106105104103102101100
người Trung Quốc.
Bàn tính của người Trung Quốc
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
4
1
10/10/2011
• Năm 1641, Blaise Pascal (1623 – 1662)
chế tạo máy cộng cơ học đầu tiên.
• Năm 1833, Charles Ba
age (1792 -
1871) cho rằng không nên phát triển máy
• Năm 1671, Gottfried Lei
itz (1646 –
1716) cải tiến máy của Pascal để thực
cơ học và đề xuất máy tính với chương
trình bên ngoài (thẻ đục lỗ).
hiện cộng, trừ, nhân, chia đơn giản.
Blaise Pascal
Máy cộng cơ học của Pascal
Charles Ba
age
Máy tính của Charles Ba
age
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
5
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
6
• Năm 1945, John Von Neumann đưa ra
nguyên lý có tính chất quyết định, đó là
chương trình được lưu trữ trong máy và
sự gián đoạn quá trình tuần tự.
• Thế hệ thứ nhất (1945 – 1959)
– Sử dụng bóng chân không (vacuum tube)
– Máy ENIAC (Hoa Kỳ) dài 30.5m, nặng 30 tấn,
18000 bóng chân không, sử dụng thẻ đục lỗ,
thực hiện 1900 phép cộng/giây, phục vụ cho
mục đích quốc phòng (tính đạn đạo, chế tạo
om nguyên tử, …)
– Máy UNIVAC nhanh hơn máy ENIAC 10 lần,
sử dụng hơn 5000 bóng chân không
John Von Neumann
Kiến trúc của J.V. Neumann
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
7
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
8
2
ít điện năng à tỏa nhiệt ít hơn bóng chân
không)
vào dự án Mercury (Hoa Kỳ) (đưa con người
nhất t
ại thờ điểm đó (1961) với 1332 chữ số*
10/10/2011
• Thế hệ thứ hai (1960 – 1964)
– Sử dụng đènvbán dẫn (nhỏ và rẻ hơn, tiêu thụ
– IBM 7090 đạt 2 triệu phép tính/giây, tham gia
lên quỹ đạoitrái đất), tìm ra số nguyên tố lớn
– Máy M-3, Minsk-1, Minsk-2 (Liên Xô)
– NNLT cấp cao: COBOL, FORTRAN
* Đến tháng 10/2009, số nguyên tố tìm được có 12.978.189 chữ số)
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
9
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
10
• Thế hệ thứ ba (1964 – 1970)
• Thế hệ thứ tư (1970 – nay)
– Sử dụng bản mạch tích hợp IC (Integrated
Circuit - máy tính nhỏ hơn, tốc độ thực thi
– Sử dụng mạch tích hợp quy mô lớn (LSI) và
mạch tích hợp quy mô rất lớn (VLSI)
nhanh hơn, nhiệt lượng tỏa ra giảm, giá thành
ẻ hơn, …)
• Intel 4004 năm 1971 (bộ vi xử lý 4 bit)
• Intel 8008 năm 1972 (bộ vi xử lý 8 bit)
– IBM360 (Mỹ) thực hiện 500.000 phép
cộng/giây (gấp 250 lần máy ENIAC)
• Intel 8086 năm 1978 (bộ vi xử lý 16 bit)
• Intel Core i7 (1.170.000.000 bóng bán dẫn, 6
nhân, xử lý cùng lúc 12 luồng công việc)
– Cơ chế xử lý song song
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
11
10/10/2011
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên
12
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

<p>Nhập m&ocirc;n C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin 1 Hệ điều h&agrave;nh l&agrave; g&igrave;? C&aacute;c th&agrave;nh phần ch&iacute;nh của 1 hệ điều h&agrave;nh Ph&acirc;n loại hệ điều h&agrave;nh Lịch sử Đọc Silberschatz chương 1 &amp; 3 (3.1-3.4) ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Một lớp phần mềm ở giữa phần cứng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh ứng dụng/người d&ugrave;ng, n&oacute; cung cấp một giao diện m&aacute;y ảo (virtual machine) : dễ d&agrave;ng v&agrave; an to&agrave;n Một bộ quản l&yacute; t&agrave;i nguy&ecirc;n (resource manager) cho ph&eacute;p c&aacute;c chương tr&igrave;nh/người d&ugrave;ng chia xẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n phần cứng: c&ocirc;ng bằng v&agrave; hiệu quả Một tập c&aacute;c tiện &iacute;ch để đơn giản h&oacute;a việc ph&aacute;t triển ứng dụng ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Phần cứng Hệ điều h&agrave;nh Ứng dụng (người d&ugrave;ng) ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Lợi &iacute;ch cho người lập tr&igrave;nh Dễ d&agrave;ng hơn trong việc lập tr&igrave;nh Chỉ thấy mức trừu tượng cao, kh&ocirc;ng cần phải biết chi tiết phần cứng V.d. tập tin chứ kh&ocirc;ng phải c&aacute;c blocks tr&ecirc;n ổ cứng T&iacute;nh tương th&iacute;ch Lợi &iacute;ch của người sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh Dễ d&agrave;ng sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh Bạn c&oacute; thể h&igrave;nh dung việc sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh kh&ocirc;ng cần hệ điều h&agrave;nh? An to&agrave;n HĐH bảo về chương tr&igrave;nh giữa c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;c nhau HĐH bảo về người d&ugrave;ng giữa c&aacute;c người d&ugrave;ng kh&aacute;c nhau ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh CPU Memory memory bus I/O bus disk Net interface  Hệ thống xử l&yacute; theo l&ocirc; (batch system)  Hệ thống đa chương (multiprogramming system)  Hệ thống chia sẻ thời gian (time-sharing system)  Hệ thống song song (parallel system)  Hệ thống ph&acirc;n t&aacute;n (distributed system)  Hệ thống thời gian thực (real time system) ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Trong thời k&igrave; đầu, ch&uacute;ng ta thật ra kh&ocirc;ng c&oacute; HĐH C&aacute;c chương tr&igrave;nh nhị ph&acirc;n được nạp sử dụng bộ chuyển Giao diện l&agrave; những đ&egrave;n nhấp nh&aacute;y (xịn!) Tiếp theo l&agrave; hệ thống theo l&ocirc; HĐH được ph&aacute;t triển v&agrave; n&oacute; tự động l&agrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng việc theo tuần tự HĐH lu&ocirc;n &ldquo;định cư&rdquo; trong bộ nhớ Quản l&yacute; thường tr&uacute; Người điều khiển đưa cho m&aacute;y một chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n c&aacute;ch Th&ocirc;ng thường, nhập v&agrave;o l&agrave; một card reader tiếp đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n c&aacute;ch được xem l&agrave; control cards ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh CPUs nhanh hơn rất nhiều so với card readers v&agrave; printers Ổ cứng ra đời &ndash; ổ cứng nhanh hơn nhiều so với card reader Vậy , ch&uacute;ng ta sẽ l&agrave;m g&igrave;? Đọc cv 1 từ card v&agrave;o đĩa. Thực thi cv 1, trong khi đ&oacute; đọc cv 2 từ cards v&agrave;o đĩa; lưu kết quả cv 1 v&agrave;o đĩa. In kết quả c&ocirc;ng việc 1, trong khi đ&oacute; thực thi cv 2 v&agrave; đọc cv 3 từ card v&agrave;o đĩa. V&agrave; tiếp tục như vậy &hellip; Như tr&ecirc;n gọi l&agrave; spooling: Simultaneous Peripheral Operation On-Line Sử dụng c&aacute;c chữ viết tắt nhưng vẫn tạo ra ngữ nghĩa ph&ugrave; hợp! C&oacute; thể sử dụng nhiều card readers v&agrave; printers để theo kịp tốc độ CPU Cải thiện tốc độ xử l&yacute; cũng như thời gian phản hồi ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh CPUs vẫn sẽ nh&agrave;n rỗi mỗi khi chương tr&igrave;nh thực thi cần giao tiếp với thiết bị ngoại vi Đọc dữ liệu từ đĩa Hệ thống đa chương theo l&ocirc; (Multiprogrammed batch systems) ra đời Nạp nhiều chương tr&igrave;nh v&agrave;o đĩa c&ugrave;ng một thời gian (sau n&agrave;y l&agrave; v&agrave;o bộ nhớ) Chuyển sang c&ocirc;ng việc kế tiếp nếu c&ocirc;ng việc hiện thời đang thực hiện lệnh I/O Thiết bị ngoại vi thường chậm hơn tr&ecirc;n đĩa (hay bộ nhớ) Đồng thời thực hiện I/O của chương tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n cho chương tr&igrave;nh kh&aacute;c Thiết bị ngoại vi phải l&agrave; bất đồng bộ Phải biết khi n&agrave;o c&ocirc;ng việc I/O xong: ngắt vs. polling Tăng khả năng phục vụ của hệ thống, c&oacute; thể tốn nhiều thời gian hơn để phản hồi Khi n&agrave;o th&igrave; tốt cho thời gian phản hồi? Khi n&agrave;o th&igrave; xấu cho thời gian phản hồi? ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT Run Wait Run Wait Run Run Wait Wait Run Run Wait Wait Wait Wait Run Run Run Run Run Run Wait Wait P1 P2 P3 P1, P2, P3 C&aacute;c bạn c&oacute; thể tưởng tượng, theo l&ocirc; c&oacute; những hạn chế lớn Bạn nhập 1 c&ocirc;ng việc, đợi một l&uacute;c, nhận kết quả, thấy lỗi, cố gắng t&igrave;m ra chỗ sai, nhập lại c&ocirc;ng việc, v.v.. C&ocirc;ng nghệ mới hơn: c&oacute; thể kết th&uacute;c, c&oacute; giao diện tương t&aacute;c L&agrave;m sao chia sẻ c&ugrave;ng 1 m&aacute;y (nhớ l&agrave; c&aacute;c m&aacute;y l&uacute;c đ&oacute; rất đắt) giữa nhiều người d&ugrave;ng v&agrave; vẫn duy tr&igrave; giao diện giao tiếp với người d&ugrave;ng? Chia sẻ thời gian Nối nhiều điều khiển đầu cuối đến một m&aacute;y Điều phối 1 m&aacute;y cho nhiều người d&ugrave;ng M&aacute;y phải đủ nhanh để tạo cảm gi&aacute;c mỗi người d&ugrave;ng đang d&ugrave;ng m&aacute;y ri&ecirc;ng của m&igrave;nh Multics l&agrave; hệ thống time-sharing lớn đầu ti&ecirc;n &ndash; giữa thập ni&ecirc;n-1960&rsquo;s ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT P1 P2 P3 Normal Time interval I/O Started by P1 P1 Completed &bull; Mục ti&ecirc;u của hệ đa chương: &ndash; Tận dụng tối đa CPU &bull; Mục ti&ecirc;u của hệ chia sẻ thời gian: &ndash; Giảm thiểu thời gian phản hồi cho người d&ugrave;ng &bull; C&acirc;u hỏi: &ndash; Hệ n&agrave;o cho throughput tốt hơn? &ndash; Throughput l&agrave; số chương tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh tr&ecirc;n một đơn vị thời gian ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT V&agrave;i ứng dụng c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc c&oacute; thể thực hiện đồng thời Dự b&aacute;o thời tiết, m&ocirc; phỏng, t&iacute;nh to&aacute;n lại c&aacute;c bảng t&iacute;nh C&oacute; thể tăng tốc độ bằng c&aacute;ch chạy c&aacute;c c&ocirc;ng việc tr&ecirc;n c&aacute;c bộ xử l&yacute; kh&aacute;c nhau song song đồng thời Cần HĐH v&agrave; ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh hỗ trợ chia nhỏ c&ocirc;ng việc th&agrave;nh c&aacute;c h&agrave;nh động song song Cần HĐH hỗ trợ đồng bộ v&agrave; truyền th&ocirc;ng nhanh Nhiều kiến tr&uacute;c song song kh&aacute;c nhau Khả năng thực thi v&agrave; t&iacute;nh mở rộng ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Thực thi c&aacute;c ứng dụng c&oacute; thời hạn cho trước Hard real-time system Hệ thống điều khiển bay, c&aacute;c hệ thống điều khiển c&ocirc;ng nghiệp, v.v.. G&acirc;y thảm họa nếu ta trễ hạn Th&aacute;ch thức l&agrave; l&agrave;m sao kh&ocirc;ng trễ hạn m&agrave; kh&ocirc;ng phung ph&iacute; nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n Soft real-time system Ứng dụng multimedia C&oacute; thể g&acirc;y kh&oacute; chịu nhưng kh&ocirc;ng đến nỗi thảm họa nếu bị qu&aacute; hạn đ&ocirc;i ch&uacute;t! Th&aacute;ch thức l&agrave; l&agrave;m sao kh&ocirc;ng trễ hạn m&agrave; kh&ocirc;ng phung ph&iacute; nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n Thử th&aacute;ch ở chỗ l&agrave; khi hệ thống qu&aacute; tải ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Clustering D&ugrave;ng nhiều m&aacute;y nhỏ để phục vụ c&aacute;c c&ocirc;ng việc lớn Rẻ hơn l&agrave; d&ugrave;ng một m&aacute;y t&iacute;nh lớn Độ tin cậy cao hơn, tăng khả năng mở rộng Hệ thống ph&acirc;n t&aacute;n trong khu vực rộng Cho ph&eacute;p sử dụng t&agrave;i nguy&ecirc;n ph&acirc;n t&aacute;n V.d. sử dụng PC để truy cập Web Kh&ocirc;ng cần mang nhiều th&ocirc;ng tin cần thiết theo m&igrave;nh Cần HĐH hỗ trợ truyền th&ocirc;ng v&agrave; chia sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n ph&acirc;n t&aacute;n V.d., hệ lưu trữ tập tin tr&ecirc;n mạng Quan t&acirc;m t&iacute;nh thực thi (mặc d&ugrave; tăng tốc kh&ocirc;ng phải l&agrave; mục ti&ecirc;u của HĐH n&agrave;y), độ tin cậy cao, sử dụng nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n đa dạng ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Ph&aacute;t triển rộng khắp Hiện thời, ĐTDĐ v&agrave; PDAs Tương lai, c&aacute;c thiết bị t&iacute;nh to&aacute;n ở mọi nơi Đặc t&iacute;nh T&agrave;i nguy&ecirc;n hạn hẹp: CPU chậm, bộ nhớ nhỏ, kh&ocirc;ng ổ đĩa hoặc ổ đĩa với k&iacute;ch thước nhỏ (v&agrave;i chục GB), v.v. Ch&uacute;ng ta cần chạy những ứng dụng mạnh hơn!.. L&agrave;m sao ta c&oacute; thể chạy c&aacute;c chương tr&igrave;nh mạnh hơn khi m&agrave; phần cứng vẫn như trước đ&acirc;y? Sử dụng nhiều thiết bị&hellip; Tăng th&ecirc;m c&aacute;c tiện &iacute;ch tr&ecirc;n thiết bị HĐH gi&uacute;p quản l&yacute; năng lượng, t&iacute;nh di động, t&igrave;m kiếm t&agrave;i nguy&ecirc;n, v.v. ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh ĐH KHTN TpHCM TH106: Hệ điều h&agrave;nh Thế hệ thứ nhất (1945-55) một người d&ugrave;ng &ndash; kh&ocirc;ng c&oacute; hệ điều h&agrave;nh &bull; C&ocirc;ng nghệ b&oacute;ng đ&egrave;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng v&agrave; rờ le Thế hệ thứ hai (1955-65) hệ điều h&agrave;nh đơn chương &ndash; xử l&yacute; tuần tự theo l&ocirc; &bull; C&ocirc;ng nghệ b&aacute;n dẫn Thế hệ thứ 3 (1965-1980) hệ điều h&agrave;nh đa chương, chia sẻ thời gian &bull; Mạch t&iacute;ch hợp (Integrate Circuit) Thế hệ thứ 4 (1980 &ndash; hiện nay) hệ điều h&agrave;nh chia sẻ thời gian cho m&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n, v&agrave; c&aacute;c thiết bị cầm tay ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT H&igrave;nh logic Vật l&yacute; ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT &bull; HĐH MULTICS &ndash; Lịch sử &ndash; B&agrave;i học &bull; HĐH UNIX &ndash; Lịch sử ph&aacute;t triển &ndash; B&agrave;i học &bull; Bill Gate với Microsoft &ndash; Lịch sử Microsoft &ndash; B&agrave;i học &bull; Steve Jobs với Apple &ndash; Lịch sử &ndash; B&agrave;i học ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT &bull; HĐH sẽ ph&aacute;t triển về hướng n&agrave;o &ndash; M&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n &ndash; M&aacute;y t&iacute;nh chơi game &ndash; Si&ecirc;u m&aacute;y t&iacute;nh &ndash; Thiết bị cầm tay: đtdđ, iPad,&hellip; &ndash; Thiết bị gia đ&igrave;nh: tivi, tủ lạnh, bếp &ndash; Internet &ndash; &hellip; ĐH KHTN TpHCM Nhập m&ocirc;n CNTT  H&atilde;y so s&aacute;nh HĐH v&agrave; c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c dựa v&agrave;o c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau: &ndash; Khả năng tự hoạt động ngay sau khi bật m&aacute;y &ndash; T&aacute;c động đến m&aacute;y t&iacute;nh khi chương tr&igrave;nh kết th&uacute;c &ndash; Mức độ cần thiết cho sự hoạt động tối thiểu của m&aacute;y t&iacute;nh &ndash; Khả năng điều khiển phần cứng &ndash; Độ phức tạp &ndash; Thứ tự c&agrave;i đặt &ndash; Mức độ sử dụng &ndash; H&igrave;nh thức quản l&yacute; &ndash; Số lượng c&agrave;i đặt tr&ecirc;n mỗi m&aacute;y t&iacute;nh  H&atilde;y so s&aacute;nh ĐTDĐ c&oacute; sử dụng HĐH v&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng HĐH 29  Khả năng tự hoạt động ngay sau khi bật m&aacute;y: HĐH thường c&oacute; khả năng n&agrave;y c&ograve;n c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c th&igrave; kh&ocirc;ng.  T&aacute;c động đến m&aacute;y t&iacute;nh khi chương tr&igrave;nh kết th&uacute;c: khi kết th&uacute;c HĐH th&igrave; m&aacute;y t&iacute;nh kh&ocirc;ng sử dụng được nữa (v&agrave; HĐH thường tự thực hiện lu&ocirc;n thao t&aacute;c tắt m&aacute;y), c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c kh&ocirc;ng như vậy .  Mức độ cần thiết cho sự hoạt động tối thiểu của m&aacute;y t&iacute;nh: HĐH l&agrave; phần mềm bắt buộc phải c&oacute;, c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c th&igrave; kh&ocirc;ng tới mức bắt buộc.  Khả năng điều khiển phần cứng: C&aacute;c phần mềm kh&aacute;c kh&ocirc;ng điều h&agrave;nh trực tiếp c&aacute;c thiết bị phần cứng (trong 1 số trường hợp hiếm hoi th&igrave; cũng c&oacute; &ndash; nhưng khi đ&oacute; chỉ điều h&agrave;nh 1 v&agrave;i thiết bị), c&ograve;n HĐH điều h&agrave;nh tất cả c&aacute;c thiết bị phần cứng.  Độ phức tạp: HĐH thường được thiết kế c&ocirc;ng phu, phức tạp hơn c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c. 30  Thứ tự c&agrave;i đặt: HĐH phải được c&agrave;i đặt v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh trước c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c.  Mức độ sử dụng: người d&ugrave;ng m&aacute;y t&iacute;nh n&agrave;o cũng phải sử dụng HĐH, c&ograve;n những phần mềm kh&aacute;c th&igrave; người c&oacute; người kh&ocirc;ng  H&igrave;nh thức quản l&yacute;: C&aacute;c phần mềm kh&aacute;c kh&ocirc;ng quản l &yacute;, điều h&agrave;nh HĐH m&agrave; l&agrave; ngược lại: HĐH quản l&yacute;, điều h&agrave;nh c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c.  Số lượng c&agrave;i đặt tr&ecirc;n mỗi m&aacute;y t&iacute;nh: mỗi m&aacute;y t&iacute;nh cao cấp thường chỉ c&oacute; 1 hoặc v&agrave;i HĐH, nhưng thường c&oacute; rất nhiều phần mềm  Số lượng hoạt động tr&ecirc;n mỗi m&aacute;y t&iacute;nh: mỗi thời điểm chỉ c&oacute; 1 HĐH hoạt động nhưng thường c&oacute; nhiều phần mềm đang chạy c&ugrave;ng l&uacute;c. 31</p>
769855.pdf
Kích thước: 2.25 mb
Lần tải: 0 lần
Download