bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:28 PM | Lần xem 1058 | Lần tải 154
BÀI LUẬN TIẾNGANH MẪU THEO CHỦ ĐỀ
PHẦN 1
Life in the city
Bài mẫu
Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes
in the manner ants do when their nest is
oken. Soon the streets are full of traffic. Shops and
offices open, students flock to their schools and the day's work begins. The city now throb with
activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of
interest in the city while businessmen from various parts of the world a
ive to transact business.
Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close.
There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hu
y to
each home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the city
efore finds it hard to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in
several parts of the city. These parts are usually the business centres. With the coming of night,
another kind of actịvity begins. The streets are now full of colorful lights. The air is cooler and
life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and
clubs, while others remain indoors to watch television or listen to the radio. Some visit friends
and relatives and some spend their time reading books and magazines. Those who are interested
in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are
committed. Thieves and ro
ers who wait for the coming of night become active, and misfortune
descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. To
ing criminals to justice, the officers of the law are always on the move.
Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which
are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The
facilities and opportunities that the people in the city have to further their studies and increase
their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the city are usually
etter informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to get.
The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is
enacted every day.
Bài dịch
Cuộc sống ở thành thị cuộc sống ở thành thị rất nhộn nhịp. Từ tờ mờ sáng hàng trăm người ùa ra
khỏi nhà như đàn kiến vỡ tổ. Chẳng bao lâu sau đường phố đôngnghẹt xe cộ. Các cửa hàng và
văn phòng mở cửa. Học sinh hối hả cắp sách đến trường và một ngày làm việc bắt đầu. Giờ đây
thành phố hoạt đông nhộn nhịp và đầy ắp tiếng huyên náo. Hàng trăm người ngoạn cảnh, du
khách và nhiều người khác viếng thăm những thắng cảnh của thành phố trong khi các doanh nhân
từ nhiều nơi trên thế giới đến trao đổi công việc làm ăn.
Trời về chiều, những văn phòng và trường học bắt đầu đóng cửa. Nhiều của hàng cũng đông cửa.
Lúc này diễn ra một cuộc đổ xô đón xe buýt và các phương tiện vận chuyên khác. Dường như
mọi người đều vội vã về nhà. Kết quá của sự.vội vã này là nhiều tai nạn xảy ra. Những ai chưa
từng đến thành phố cảm thấy khó mà đi lại vào giờ này. Tuy vậỵ không bao lâu sau một số khu
vực của thành phố như ngừng hoạt động. Những nơi này thường là các trung tâm kinh doanh.
Đêm xuống, một hình thức hoạt động khác lại bắt đầu. Đường phố tràn ngập ánh đèn màu. Bầu
không khí dịu xuống và cuộc sống trở nên thư thả hơn. Giờ đây người tìm đến những thú vui giải
trí. Nhiều người đến rạp chiếu bóng, công viên và câu lạc bộ, trong khi những người khác ở nhà
xem ti vi và nghe đài phát thanh. Có người đi thăm bạn bè và bà con. Có người dành thì giờ đọc
sách và tạp chí. Những người quan tâm đến chính trị bàn luận về những sự kiện chính trị nóng
hổi. Cũng trong thời gian này, hàng trăm vụ trộm cướp diễn ra. Trộm cướp chờ đêm xuống để
hoạt động, và vận rủi ập xuống nhiều ngưòi. Chỉ vì lòng tham của một sô ít người mà nhiều
người sẽ bị giết, và nhiều người khác phải sống trong cảnh sợ hãi triền miên . Để đưa tội phạm ra
trước công lý, các viên chức luật pháp luôn luôn sẵn sàng hành động.
Người lao động và những ngưòi muốn tiến triển trên con đường công danh sự nghiệp của mình
thì tham gia các lóp học ban đêm. Mỗi năm có hàng trăm người trong số họ tham dự vào nhiều kỳ
thi khác nhau. Các phương tiện và cơ hội dành cho người dân thành thị để mở rộng học hỏi và gia
tăng kiến thức nhân sinh thực sự rất phong phú. Do đó người dân ở thành phố luôn nắm bắt thông
tin nhanh hợn người dân vùng nông thôn, nơi mà có khi ngay đến một tờ báo cũng khó kiếm.
Tóm lại thành thị có thể nói là nơi của những hoạt động không ngừng nghỉ. Chính tại đây vở kịch
cuộc đời tái diễn mỗi ngày.
New words:
1. flock (v): lũ lượt kéo đến, tụ tập, quây quanh
2 . throb (v): rộn ràng, nói rộn lên, rung động
3. sight-seer (n): người đi tham quan
4. transact (v): thực hiện, tiến hành; giải quyết
5. means of transport: phương tiện vận chuyển
6. commit (v): phạm phải
7. misfortune (n): rủi ro, sự bất hạnh, điều không may
8. descend upon (v): ập xuống bất ngờ, đến bất ngờ
9. greed (n): tính tham lam
10. to
ing S.O to justice: đem ai ra tòa, truy tố ai trước tòa
11. on the move: di chuyển
12. facility (n): điều kiện thuận lợi, phương tiện dễ dàng
Living in a multiracial community
Bài mẫu
Living in a community where there are people of various races could be a rewarding and an
exciting experience. Such a community is like a small world with many types and races of people
in it.
Everyone, young or old, enjoys listening to stories about people in other lands. We read books
and newspapers to learn about the habits, customs and beliefs) of people who do not belong to
our race, but when we live in a community composed of many races, we have the opportunity to
meet and talk with people or various races. We can learn about their customs and beliefs directly
from them. In this way, wẹ have a better understanding of their ways of life. For example, in
Singapore and Malaysia, which are known as multi-racial countries, Malays, Chinese, Indians
and others have lived together for several decades. They have learnt a lot about the cultures of
one another, more than what they could have learnt by reading books or newspapers. By living
together, they have also abso
ed many of the habits of one another to their common benefit.
Further, living in a multi-racial community teaches us how to respect the views and beliefs of
people of other races. We learn to be tolerant and to understand and appreciate the peculiarities of
those who are not of our race. In this way, we learn to live in peace and harmony with foreigners
whose ways of life are different from ours in several respects. We become less suspicious of
strangers and foreigners.
The relationship that develops among the people from common understanding in a multi-racial
community makes life in such a community very exciting. Any cele
ation of any race becomes a
cele
ation
of
all
the
othe
aces.
Thus,
there
is
a
lot
of
fun
and
excitement
during
every
cele
ation.
In this way, better understanding
is promoted among
the peoples
of the world.
Through each of the races of the people in a multi-racial community, we come to know about
their respective countries. For example, through the Chinese and the Indians in Malaysia o
Singapore we have come to know much about China and India. As a result, we have a bette
understanding of the peoples of China and India as a whole.
It could therefore be said that life in a multi-racial community teaches us many useful lessons in
human relations.
Bài dịch
Sống trong một cộng đồng đa chủng tộc Sống trong một cộng đồng mà các cư dân thuộc nhiều
chủng tộc khác nhau có.thê là một trải nghiệm thú vị và bổ ích. Một cộng đồng như thế cũng
giống như một thế giới thu nhỏ gồm nhiều sắc tộc và kiểu tính cách.
Tất cả mọt người, dù già hay trẻ, đều thích nghe chuyện kể về những người dân xứ khác. Chúng
ta đọc sách, báo để biết về những thói quen phong tục và tín ngưỡng của các dân tộc khác, nhưng
khi chúng ta sống trong một cộng đồng đa sắc tộc, chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với
người dân.thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Chúng ta có thể trực tiếp học hói về những phong
tục và tín ngưỡng của họ. Băng cách này, chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về lối sống của họ.
Chẳng hạn như tại Singapore và Malaysia, những nước được xem là đa Sắc tộc, người Mã Lai,
Trung Quốc, Ấn Độ và các sắc dân khác đã chung sống với nhau qua vài thập kỷ. Họ đã học hỏi
ất nhiều về văn hóa của nhau mà việc đọc sách báo không .thể sánh bằng. Qua việc chung sống
với nhau, họ cũng đã tiếp thu nhiều tập quán của nhau đế mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
Thêm vào đó, cuộc sống trong một cộng đồng đa sắc tộc dạy cho ta biết tôn trọng quan điểm và
tín ngưỡng của dân tộc khác. Chúng ta biết khoan dung, hiểu biết và đánh giá cao nét đặc thù của
những người không thuộc chủng tộc mình. Bằng cách này, chúng ta học chung sống trong hòa
ình và hòa thuận với những người ngoại quốc mà lối sống của họ khác chúng ta trên vài phương
diện. Chúng ta trở nên ít nghi ngại những người lạ và người nước ngoài.
Mối quan hệ nảy sinh giữa các dân tộc từ sự hiểu biết chung trong một cộng đồng đa sắc tộc làm
cho cuộc sống trong cộng đồng như thế trở nên hết sức thú vị. Bất kỳ lễ ký niệm của một dân tộc
nào cũng trở thành lễ ký niệm của tất cả các dân tộc khác. Nhờ vậy có rất nhiều niềm vui thích và
thú vị trong mỗi một dịp lễ hội. Bằng cách này, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế
giới được đẩy mạnh. Thông qua mỗi một dân tộc trong cộng đồng đa chủng tộc, chúng ta dần dần
hiểu biết về quốc gia mà họ là đại diện. Chẳng hạn, thông qua người Trung Quốc và Ấn Độ ở
Malaysia hay Singapo. chúng ta biết nhiều về Trung Hoa và Ấn Độ. Vì vậy chúng ta hiểu nhiều
hơn về tổng thể dân tộc và đất nước Trung Hoa và Ấn Độ.
Vì thế có thể nói rằng cuộc sống ở một cộng đồng đa chủng tộc dạy cho ta nhiều bài học hữu ích
về mối quan hệ của con người.
New words:
1. race (n): chủng tộc, giống người
2. belief (n): tín ngưỡng
3. composed (adj): gồm có, bao gồm
4. multi-racial (adj): đa chủng tộc, nhiều chủng tộc
5. decade (n): thời kỳ mười năm, thập kỷ
6. abso
(v): hấp thu
7. peculiarity (n): tính chất riêng, nét riêng biệt, nét đặc biệt
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:28 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c b&agrave;i viết luận Tiếng Anh thường l&agrave;m kh&oacute; học sinh v&igrave; đ&ograve;i hỏi khả năng ng&ocirc;n ngữ, kiến thức Tiếng Anh, khả năng suy luận, diễn giải vấn đề, tổng hợp c&aacute;c b&agrave;i luận Tiếng Anh theo chủ đề được VnDoc.com đăng tải dưới đ&acirc;y gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh tham khảo v&agrave; tự tin l&agrave;m b&agrave;i luận Tiếng Anh.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>B&Agrave;I LUẬN TIẾNG ANH MẪU THEO CHỦ ĐỀ<br /></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>PHẦN 1</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Life in the city</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i mẫu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day's work begins. The city now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business.</p>
<p style="text-align: justify;">Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the city before finds it hard to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres. With the coming of night, another kind of actịvity begins. The streets are now full of colorful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while others remain indoors to watch television or listen to the radio. Some visit friends and relatives and some spend their time reading books and magazines. Those who are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed. Thieves and robbers who wait for the coming of night become active, and misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. To bring criminals to justice, the officers of the law are always on the move.</p>
<p style="text-align: justify;">Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities and opportunities that the people in the city have to further their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the city are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to get.</p>
<p style="text-align: justify;">The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i dịch</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cuộc sống ở th&agrave;nh thị cuộc sống ở th&agrave;nh thị rất nhộn nhịp. Từ tờ mờ s&aacute;ng h&agrave;ng trăm người &ugrave;a ra khỏi nh&agrave; như đ&agrave;n kiến vỡ tổ. Chẳng bao l&acirc;u sau đường phố đ&ocirc;ngnghẹt xe cộ. C&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave; văn ph&ograve;ng mở cửa. Học sinh hối hả cắp s&aacute;ch đến trường v&agrave; một ng&agrave;y l&agrave;m việc bắt đầu. Giờ đ&acirc;y th&agrave;nh phố hoạt đ&ocirc;ng nhộn nhịp v&agrave; đầy ắp tiếng huy&ecirc;n n&aacute;o. H&agrave;ng trăm người ngoạn cảnh, du kh&aacute;ch v&agrave; nhiều người kh&aacute;c viếng thăm những thắng cảnh của th&agrave;nh phố trong khi c&aacute;c doanh nh&acirc;n từ nhiều nơi tr&ecirc;n thế giới đến trao đổi c&ocirc;ng việc l&agrave;m ăn.</p>
<p style="text-align: justify;">Trời về chiều, những văn ph&ograve;ng v&agrave; trường học bắt đầu đ&oacute;ng cửa. Nhiều của h&agrave;ng cũng đ&ocirc;ng cửa. L&uacute;c n&agrave;y diễn ra một cuộc đổ x&ocirc; đ&oacute;n xe bu&yacute;t v&agrave; c&aacute;c phương tiện vận chuy&ecirc;n kh&aacute;c. Dường như mọi người đều vội v&atilde; về nh&agrave;. Kết qu&aacute; của sự.vội v&atilde; n&agrave;y l&agrave; nhiều tai nạn xảy ra. Những ai chưa từng đến th&agrave;nh phố cảm thấy kh&oacute; m&agrave; đi lại v&agrave;o giờ n&agrave;y. Tuy vậỵ kh&ocirc;ng bao l&acirc;u sau một số khu vực của th&agrave;nh phố như ngừng hoạt động. Những nơi n&agrave;y thường l&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m kinh doanh. Đ&ecirc;m xuống, một h&igrave;nh thức hoạt động kh&aacute;c lại bắt đầu. Đường phố tr&agrave;n ngập &aacute;nh đ&egrave;n m&agrave;u. Bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; dịu xuống v&agrave; cuộc sống trở n&ecirc;n thư thả hơn. Giờ đ&acirc;y người t&igrave;m đến những th&uacute; vui giải tr&iacute;. Nhiều người đến rạp chiếu b&oacute;ng, c&ocirc;ng vi&ecirc;n v&agrave; c&acirc;u lạc bộ, trong khi những người kh&aacute;c ở nh&agrave; xem ti vi v&agrave; nghe đ&agrave;i ph&aacute;t thanh. C&oacute; người đi thăm bạn b&egrave; v&agrave; b&agrave; con. C&oacute; người d&agrave;nh th&igrave; giờ đọc s&aacute;ch v&agrave; tạp ch&iacute;. Những người quan t&acirc;m đến ch&iacute;nh trị b&agrave;n luận về những sự kiện ch&iacute;nh trị n&oacute;ng hổi. Cũng trong thời gian n&agrave;y, h&agrave;ng trăm vụ trộm cướp diễn ra. Trộm cướp chờ đ&ecirc;m xuống để hoạt động, v&agrave; vận rủi ập xuống nhiều ngư&ograve;i. Chỉ v&igrave; l&ograve;ng tham của một s&ocirc; &iacute;t người m&agrave; nhiều người sẽ bị giết, v&agrave; nhiều người kh&aacute;c phải sống trong cảnh sợ h&atilde;i triền mi&ecirc;n. Để đưa tội phạm ra trước c&ocirc;ng l&yacute;, c&aacute;c vi&ecirc;n chức luật ph&aacute;p lu&ocirc;n lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng h&agrave;nh động.</p>
<p style="text-align: justify;">Người lao động v&agrave; những ngư&ograve;i muốn tiến triển tr&ecirc;n con đường c&ocirc;ng&nbsp;danh sự nghiệp của m&igrave;nh th&igrave; tham gia c&aacute;c l&oacute;p học ban đ&ecirc;m. Mỗi năm c&oacute; h&agrave;ng trăm người trong số họ tham dự v&agrave;o nhiều kỳ thi kh&aacute;c nhau. C&aacute;c phương tiện v&agrave; cơ hội d&agrave;nh cho người d&acirc;n th&agrave;nh thị để mở rộng học hỏi v&agrave; gia tăng kiến thức nh&acirc;n sinh thực sự rất phong ph&uacute;. Do đ&oacute; người d&acirc;n ở th&agrave;nh phố lu&ocirc;n nắm bắt th&ocirc;ng tin nhanh hợn người d&acirc;n v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, nơi m&agrave; c&oacute; khi ngay đến một tờ b&aacute;o cũng kh&oacute; kiếm.</p>
<p style="text-align: justify;">T&oacute;m lại th&agrave;nh thị c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; nơi của những hoạt động kh&ocirc;ng ngừng nghỉ. Ch&iacute;nh tại đ&acirc;y vở kịch cuộc đời t&aacute;i diễn mỗi ng&agrave;y.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>New words:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. flock (v): lũ lượt k&eacute;o đến, tụ tập, qu&acirc;y quanh</p>
<p style="text-align: justify;">2 . throb (v): rộn r&agrave;ng, n&oacute;i rộn l&ecirc;n, rung động</p>
<p style="text-align: justify;">3. sight-seer (n): người đi tham quan</p>
<p style="text-align: justify;">4. transact (v): thực hiện, tiến h&agrave;nh; giải quyết</p>
<p style="text-align: justify;">5. means of transport: phương tiện vận chuyển</p>
<p style="text-align: justify;">6. commit (v): phạm phải</p>
<p style="text-align: justify;">7. misfortune (n): rủi ro, sự bất hạnh, điều kh&ocirc;ng may</p>
<p style="text-align: justify;">8. descend upon (v): ập xuống bất ngờ, đến bất ngờ</p>
<p style="text-align: justify;">9. greed (n): t&iacute;nh tham lam</p>
<p style="text-align: justify;">10. to bring S.O to justice: đem ai ra t&ograve;a, truy tố ai trước t&ograve;a</p>
<p style="text-align: justify;">11. on the move: di chuyển</p>
<p style="text-align: justify;">12. facility (n): điều kiện thuận lợi, phương tiện dễ d&agrave;ng</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Living in a multiracial community</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i mẫu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Living in a community where there are people of various races could be a rewarding and an exciting experience. Such a community is like a small world with many types and races of people in it.</p>
<p style="text-align: justify;">Everyone, young or old, enjoys listening to stories about people in other lands. We read books and newspapers to learn about the habits, customs and beliefs) of people who do not belong to our race, but when we live in a community composed of many races, we have the opportunity to meet and talk with people or various races. We can learn about their customs and beliefs directly from them. In this way, wẹ have a better understanding of their ways of life. For example, in Singapore and Malaysia, which are known as multi-racial countries, Malays, Chinese, Indians and others have lived together for several decades. They have learnt a lot about the cultures of one another, more than what they could have learnt by reading books or newspapers. By living together, they have also absorbed many of the habits of one another to their common benefit.</p>
<p style="text-align: justify;">Further, living in a multi-racial community teaches us how to respect the views and beliefs of people of other races. We learn to be tolerant and to understand and appreciate the peculiarities of those who are not of our race. In this way, we learn to live in peace and harmony with foreigners whose ways of life are different from ours in several respects. We become less suspicious of strangers and foreigners.</p>
<p style="text-align: justify;">The relationship that develops among the people from common understanding in a multi-racial community makes life in such a community very exciting. Any celebration of any race becomes a celebration of all the other races. Thus, there is a lot of fun and excitement during every celebration. In this way, better understanding is promoted among the peoples of the world. Through each of the races of the people in a multi-racial community, we come to know about their respective countries. For example, through the Chinese and the Indians in Malaysia or Singapore we have come to know much about China and India. As a result, we have a better understanding of the peoples of China and India as a whole.</p>
<p style="text-align: justify;">It could therefore be said that life in a multi-racial community teaches us many useful lessons in human relations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i dịch</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sống trong một cộng đồng đa chủng tộc Sống trong một cộng đồng m&agrave; c&aacute;c cư d&acirc;n thuộc nhiều chủng tộc kh&aacute;c nhau c&oacute;.th&ecirc; l&agrave; một trải nghiệm th&uacute; vị v&agrave; bổ &iacute;ch. Một cộng đồng như thế cũng giống như một thế giới thu nhỏ gồm nhiều sắc tộc v&agrave; kiểu t&iacute;nh c&aacute;ch.</p>
<p style="text-align: justify;">Tất cả mọt người, d&ugrave; gi&agrave; hay trẻ, đều th&iacute;ch nghe chuyện kể về những người d&acirc;n xứ kh&aacute;c. Ch&uacute;ng ta đọc s&aacute;ch, b&aacute;o để biết về những th&oacute;i quen phong tục v&agrave; t&iacute;n ngưỡng của c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c, nhưng khi ch&uacute;ng ta sống trong một cộng đồng đa sắc tộc, ch&uacute;ng ta c&oacute; cơ hội gặp gỡ v&agrave; tr&ograve; chuyện với người d&acirc;n.thuộc nhiều chủng tộc kh&aacute;c nhau. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể trực tiếp học h&oacute;i về những phong tục v&agrave; t&iacute;n ngưỡng của họ. Băng c&aacute;ch n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hiểu nhiều hơn về lối sống của họ. Chẳng hạn như tại Singapore v&agrave; Malaysia, những nước được xem l&agrave; đa Sắc tộc, người M&atilde; Lai, Trung Quốc, Ấn Độ v&agrave; c&aacute;c sắc d&acirc;n kh&aacute;c đ&atilde; chung sống với nhau qua v&agrave;i thập kỷ. Họ đ&atilde; học hỏi rất nhiều về văn h&oacute;a của nhau m&agrave; việc đọc s&aacute;ch b&aacute;o kh&ocirc;ng .thể s&aacute;nh bằng. Qua việc chung sống với nhau, họ cũng đ&atilde; tiếp thu nhiều tập qu&aacute;n của nhau đế mang lại lợi &iacute;ch chung cho cộng đồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, cuộc sống trong một cộng đồng đa sắc tộc dạy cho ta biết t&ocirc;n trọng quan điểm v&agrave; t&iacute;n ngưỡng của d&acirc;n tộc kh&aacute;c. Ch&uacute;ng ta biết khoan dung, hiểu biết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao n&eacute;t đặc th&ugrave; của những người kh&ocirc;ng thuộc chủng tộc m&igrave;nh. Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, ch&uacute;ng ta học chung sống trong h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; h&ograve;a thuận với những người ngoại quốc m&agrave; lối sống của họ kh&aacute;c ch&uacute;ng ta tr&ecirc;n v&agrave;i phương diện. Ch&uacute;ng ta trở n&ecirc;n &iacute;t nghi ngại những người lạ v&agrave; người nước ngo&agrave;i.</p>
<p style="text-align: justify;">Mối quan hệ nảy sinh giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc từ sự hiểu biết chung trong một cộng đồng đa sắc tộc l&agrave;m cho cuộc sống trong cộng đồng như thế trở n&ecirc;n hết sức th&uacute; vị. Bất kỳ lễ k&yacute; niệm của một d&acirc;n tộc n&agrave;o cũng trở th&agrave;nh lễ k&yacute; niệm của tất cả c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c. Nhờ vậy c&oacute; rất nhiều niềm vui th&iacute;ch v&agrave; th&uacute; vị trong mỗi một dịp lễ hội. Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, sự hiểu biết lẫn nhau giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc tr&ecirc;n thế giới được đẩy mạnh. Th&ocirc;ng qua mỗi một d&acirc;n tộc trong cộng đồng đa chủng tộc, ch&uacute;ng ta dần dần hiểu biết về quốc gia m&agrave; họ l&agrave; đại diện. Chẳng hạn, th&ocirc;ng qua người Trung Quốc v&agrave; Ấn Độ ở Malaysia hay Singapo. ch&uacute;ng ta biết nhiều về Trung Hoa v&agrave; Ấn Độ. V&igrave; vậy ch&uacute;ng ta hiểu nhiều hơn về tổng thể d&acirc;n tộc v&agrave; đất nước Trung Hoa v&agrave; Ấn Độ.</p>
<p style="text-align: justify;">V&igrave; thế c&oacute; thể n&oacute;i rằng cuộc sống ở một cộng đồng đa chủng tộc dạy cho ta nhiều b&agrave;i học hữu &iacute;ch về mối quan hệ của con người.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>New words:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. race (n): chủng tộc, giống người</p>
<p style="text-align: justify;">2. belief (n): t&iacute;n ngưỡng</p>
<p style="text-align: justify;">3. composed (adj): gồm c&oacute;, bao gồm</p>
<p style="text-align: justify;">4. multi-racial (adj): đa chủng tộc, nhiều chủng tộc</p>
<p style="text-align: justify;">5. decade (n): thời kỳ mười năm, thập kỷ</p>
<p style="text-align: justify;">6. absorb (v): hấp thu</p>
<p style="text-align: justify;">7. peculiarity (n): t&iacute;nh chất ri&ecirc;ng, n&eacute;t ri&ecirc;ng biệt, n&eacute;t đặc biệt</p>
<p style="text-align: justify;">8. in peace and harmony with: trong h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; ho&agrave; thuận</p>
<p style="text-align: justify;">9. promote (v): n&acirc;ng cao, x&uacute;c tiến, đẩy mạnh</p>
<p style="text-align: justify;">10. as a whole: n&oacute;i chung, to&agrave;n bộ</p>
tong-hop-cac-bai-luan-tie ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
tong-hop-cac-bai-luan-tie ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
tong-hop-cac-bai-luan-tie ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download