bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 515 | Lần tải 22
  • Download images TOEFL Grammar
  • Download images TOEFL Grammar
  • Download images TOEFL Grammar
  • Download images TOEFL Grammar
  • Download images TOEFL Grammar

+1. Chñ ng÷ (subject)
1.1 Danh tõ ®Õm ®−îc vμ kh«ng ®Õm ®−îc.
1.2 Qu¸n tõ a (an) vμ the
1.3 C¸ch sö dông Other vμ another.
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
1.5 Së h÷u c¸ch
1.6 Some, any
+2. §éng tõ ( ve
)
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1 HiÖn t¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoμn thμnh)
2.1.4 HiÖn t¹i hoμn thμnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoμn thμnh (past perfect).
2.2.4 Qu¸ khø hoμn thμnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
2.3 T−¬ng lai
2.3.1 T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
2.3.2 T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)
2.3.3 T−¬ng lai hoμn thμnh (future perfect)
+3. Sù hoμ hîp gi÷a chñ ng÷ vμ ®éng tõ.
3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vμ ®¹i tõ sè it.
3.3 C¸ch sö dông none, no
3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vμ neither ... nor.
3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
3.8 C¸ch dïng c¸c thμnh ng÷ There is, there are
+4. §¹i tõ
4.1 §¹i tõ nh©n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun)
4.2 §¹i tõ nh©n x−ng t©n ng÷
4.3 TÝnh tõ së h÷u
4.4 §¹i tõ së h÷u
4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)
+5. §éng tõ dïng lμm t©n ng÷
5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lμm t©n ng÷
5.2 Ving dïng lμm t©n ng÷
5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tr−íc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lμm t©n ng÷.
+6. C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vμ dare
6.1 need
6.2 Dare
+7. C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive
+8. C©u hái
8.1 C©u hái yes vμ no
8.2 C©u hái th«ng b¸o
8.2.1 who vμ what lμm chñ ng÷.
8.2.2 Whom vμ what lμ t©n ng÷ cña c©u hái
8.2.3 C©u hái dμnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)
8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
8.4 C©u hái cã ®u«i
+9. Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vμ phñ ®Þnh.
9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh
+10. C©u phñ ®Þnh
+11. MÖnh lÖnh thøc
11.1 MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.
11.2 MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp.
+12. §éng tõ khiÕm khuyÕt.
12.1 DiÔn ®¹t thêi t−¬ng lai.
12.2 DiÔn ®¹t c©u ®iÒu kiÖn.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Gồm ngữ pháp về từ, động từ ,trợ động từ và các thì trong tiếng anh dùng để học toefl , rất đơn giản ,dễ hiểu và dễ nhớ.
772485.pdf
Kích thước: 1.15 mb
Lần tải: 0 lần
Download