bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 498 | Lần tải 31
  • Download images TOÁN RỜI RẠC
  • Download images TOÁN RỜI RẠC
  • Download images TOÁN RỜI RẠC
  • Download images TOÁN RỜI RẠC
  • Download images TOÁN RỜI RẠC

Lê Văn Luyện
email: lvluyen@yahoo.com
TOÁN
RỜI
RẠC
www.math.hcmus.edu.vn/~lvluyen/t
Cơ sở Logic
Nội
dung:
gồm
5
phần
-

sở
logic
-
Phép
đếm
-
Quan
hệ
-
Hàm
Bool
-
Đồ
thị
Cơ sở Logic
Chương
I:

sở
logic
-
Mệnh
đề
-
Dạng
mệnh
đề
-
Qui
tắc
suy
diễn
-
Vị
từ,
lượng
từ
-
Tập
hợp
-
Ánh
xạ
-
Qui
nạp
toán
học
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Trong phép tính mệnh đề người ta không phân biệt những mệnh đề tương đương logic với nhau. Do đó đối với những dạng mệnh đề có công thức phức tạp, ta thường biến đổi để nó tương đương với những mệnh đề đơn giản hơn.
Để thực hiện các phép biến đổi ta sử dụng các qui tắc thay thế và quy luật logic.
768448.pdf
Kích thước: 1 mb
Lần tải: 0 lần
Download