bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 134 | Lần tải 2
Mẫu CM4TỈNH/THÀNH PHỐ----------

TỜ KHAICHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số…………


5. Họ tên (1) ……………………………Nam/nữ…...…..
6. Tên gọi khác:………………………………………………
7. Sinh ngày:……/……/……tại………………..……………
8. Nguyên quán: ……………………….….…………………
9. Nơi ĐKHK thường trú: ……………………………………….……………………………………...........
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
11.Dân tộc:……..12. Tôn giáo:…………………..13.Trình độ học vấn:……….
14. Họ tên cha:……………………………………………………………………
15. Họ tên mẹ:……………………………………………………………………
16. Họ tên vợ, chồng:…………………………………………………………….
17. Chứng minh nhân dân cũ số……………..cấp ngày………nơi cấp………….
18. Dấu vết riêng và dị hình:……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..


……, ngày…….tháng…….năm 20..
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN(Ký, ghi rõ họ và tên)
_________________________
(1)Viết chữ in hoa đủ dấu.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781893.doc
Kích thước: 32 kb
Lần tải: 0 lần
Download