bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 628 | Lần tải 105
  • Download images Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Download images Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Download images Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Download images Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Download images Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
TRONG
CNSHTP
Mục
tiêu

Giúp
sinh
viên
độc
lập
trong
nghiên
cứu
khoa
học,

khả
năng
xử

số
liệu
thường
gặp
trong
điều
tra,
nghiên
cứu
trong
công
nghệ
sinh
học
thực
phẩm

Trang

cho
sinh
viên
kỹ
năng
sử
dụng
phần
mềm
tin
học
trong
việc
giải
quyết
xử
lý,
trình
ày
số
liệu

giải
quyết
một
số
ài
toán
trong
công
nghệ
Tài
liệu
tham
khảo

Nguyễn
Ngọc
Kiểng,
Thống

học
trong
nghiên
cứu
khoa
học,
NXB
Giáo
dục,
1996.


Đức
Ngọc,
Xử

số
liệu

kế
hoạch
hóa
thực
nghiệm,
Khoa
Hóa,
ĐHQGHN,
2001.

Nguyễn
Cảnh,
Quy
hoạch
thực
nghiệm,
NXB
Đại
học
Quốc
gia,
2004

Phan
Hiếu
Hiền,
Phương
pháp

trí
nghiệm

xử

số
liệu,
NXB
Nông
nghiệp,
2001
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một số bài toán trong công nghệ


.pdf 770171.pdf
Kích thước: 2.39 mb
Lần tải: 0 lần
Download