bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 483 | Lần tải 43
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

CORBA , viết tắt từ Common Object Request Broker Architecture, đƣợc xây dựng nhằm phát triển hệ thống hướng đối tƣợng rộng rãi.CORBA cho phép các ứng dụng giao tiếp nhau mà không cần biết vị trí và ai đã tạo ra.

ORB là phần trung gian tạo khả năng cho các mối liên hệ giữa client/server thông qua những object. Bằng cách sử dụng ORB, client có thể gọi một phƣơng pháp trên object server một cách thông suốt mà object đó có thể ở trên cùng một máy hay trên mạng máy tính. ORB chịu trách nhiệm tìm kiếm object mà có thể hiện thực các yêu cầu, truyền thông số, gọi phƣơng pháp của nó và trả về kết quả. Client không cần phải biết vị trí của object, ngôn ngữ hiện thực, hệ điều hành hay bất kỳ khía cạnh hệ thống nào khác mà chúng không phải là thành phần của giao diện object. ORB, cũng với cách nhƣ thế, cung cấp khả năng nội tƣơng tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau trong viễn cảnh của môi trƣờng phân bố và nhiều hệ thống.

Trong lãnh vực client/server cụ thể, những nhà phát triển dùng cách thiết kế và chuẩn riêng của mình để tạo ra một protocol dùng chung giữa các thiết bị. Với một ORB, protocol đƣợc định nghĩa với những giao diện ứng dụng thông qua việc đặc tả không phụ thuộc ngôn ngữ hiện thực đơn, IDL. ORB cho phép phát triển hoàn thiện những cơ cấu đã đƣợc xây dựng sẵn. Đơn giản dựa vào nền tảng CORBA , những nhà phát triển lập mô hình cấu trúc thừa kế sử dụng cùng một loại IDL mà họ dùng để tạo ra object mới, sau đó viết đoạn mã nhằm dịch giữa bus chuẩn và giao diện có sẵn..
.docx 779648.docx
Kích thước: 2.51 mb
Lần tải: 0 lần
Download