bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 637 | Lần tải 32
  • Download images Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI  ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web
  • Download images Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI  ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web
  • Download images Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI  ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web
  • Download images Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI  ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web
  • Download images Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI  ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LÂP HẢI PHÒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
======
ISO 9001:2000
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI
ứng
dụng
truy
cập

sở
dữ
liệu
We
Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.Phùng Anh Tuấn
Giáo viên phản biện: PGS.TS.Đỗ Trung Tuấn
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thế Long
Lớp: CT702
Hải
Phòng,
8/2007
MỤC
ĐÍCH
CỦA
ĐỀ
TÀI

Tìm
hiểu
kỹ
thuật
RMI

Xây
dựng
chương
trình
ứng
dụng
truy
cập

sở
dữ
liệu
We
2
NỘI
DUNG
I. Giới thiệu ngôn ngữ Java
II. Cơ sở về mạng máy tính
III. Lập trình đối tượng phân tán với RMI
IV. Chương trình demo truy nhập cơ sở dữ
liệu Web
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

NỘI DUNG I. Giới thiệu ngôn ngữ Java II. Cơ sở về mạng máy tính III. Lập trình đối tượng phân tán với RMI IV. Chương trình demo truy nhập cơ sở dữ liệu Web


.pdf 768527.pdf
Kích thước: 4.42 mb
Lần tải: 0 lần
Download