bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 254 | Lần tải 2Tìm Hiểu CRC Nhận Xét Của Giáo Viên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Biên Hòa, ngày ….. tháng ….. năm 2012
Giáo Viên

Lữ Xuân Trang
Nhóm 1 – Lớp C05KTLT


Tìm Hiểu CRC Mục Lục

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
I. TỔNG QUAN VỀ CRC
1. Khái niệm
2. Ứng dụng
3. Cách tính toán các bit CRC
4. Những hàm CRC thường dùng và được tiêu chuẩn hóa
II. TÌM HIỂU CRC - 4
1. CRC - 4 trong PCM30
2. Tính toán CRC-4
III. TÍNH TOÁN CRC - 8
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhóm 1 – Lớp C05KTLT


Tìm Hiểu CRC Lời Nói Đầu

LỜI NÓI ĐẦU
CRC (cyclic redundancy check) là một loại hàm băm, được dùng để sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và cố định, của các gói tin vận chuyển qua mạng hay một khối nhỏ của tệp dữ liệu. Giá trị kiểm thử được dùng để dò lỗi khi dữ liệu được truyền hay lưu vào thiết bị lưu trữ. Giá trị của CRC sẽ được tính toán và đính kèm vào dữ liệu trước khi dữ liệu được truyền đi hay lưu trữ. Khi dữ liệu được sử dụng, nó sẽ được kiểm thử bằng cách sinh ra mã CRC và so khớp với mã CRC trong dữ liệu.
CRC rất phổ biến, vì nó rất đơn giản để lắp đặt trong các máy tính sử dụng hệ cơ số nhị phân, dễ dàng phân tích tính đúng, và rất phù hợp để dò các lỗi gây ra bởi nhiễu trong khi truyền dữ liệu.
Với thời gian có hạn và thiết xót về kiến thức của nhóm.Nếu có gì thiếu xót xin cô và các bạn góp ý. Xin chân thành cảm ơn!Nhóm SVTH

Nhóm 1 – Lớp C05KTLT

Nhóm 1 – Lớp C05KTLT Trang 1


Tìm Hiểu CRC Tổng Quan Về CRC

I. TỔNG QUAN VỀ CRC
1. Khái niệm
CRC là một loại mã phát hiện lỗi. Cách tính toán của nó giống như phép toán chia số dài trong đó thương số được loại bỏ và số dư là kết quả, điểm khác biệt ở đây là sử dụng cách tính không nhớ.
Độ dài của số dư luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của số chia, do đó số chia sẽ quyết định độ dài có thể của kết quả trả về.
Định nghĩa đối với từng loại CRC đặc thù quyết định số chia nào được sử dụng, cũng như nhiều ràng buộc khác
2. Ứng dụng
Một thiết bị CRC cho phép tính toán một chuỗi nhị phân ngắn có độ dài cố định, được gọi là giá trị kiểm tra hoặc không đúng Công ước, đối với từng khối dữ liệu được gửi hoặc được lưu trữ và gắn thêm vào các dữ liệu, tạo thành một từ mã.
Khi một từ mã nhận được hoặc đọc, thiết bị, hoặc so sánh giá trị kiểm tra của nó. mới tính từ các khối dữ liệu, hoặc tương đương, thực hiện một ước Quốc tế Quyền Trẻ em trên toàn từ mã và so sánh giá trị kiểm tra kết quả với một hằng số dư dự kiến.
Nếu các giá trị kiểm tra không phù hợp, sau đó khối chứa một lỗi dữ liệu và các thiết bị có thể có hành động khắc phục như đọc lại hoặc yêu cầu ngăn chặn được gửi một lần nữa, nếu không dữ liệu được giả định là lỗi (tuy nhiên, với một số xác suất nhỏ , nó có thể chứa các lỗi bị phát hiện, đây là bản chất cơ bản của kiểm tra lỗi).
3. Cách tính toán các bit CRC
CRC là số dư của phép chia đặc biệt và được diễn giải như sau:
+ Muốn tính CRC trong đa khung con n phải căn cứ vào đa khung con n-1.
+ Tổng số các bít thông tin trong đa khung con (n-1) (không tính các bit CRC trong đa khung con này) được xem như một số nhị phân lớn.
+ Số nhị phân này được triển khai thành một đa thức, gọi là đa thức đặc trưng.
+ Bậc của đa thực đặc trưng ít hơn số lượng bit trong số nhị phân một đơn vị, số lượng số hạng của đa thức băng số lượng các bit 1 trong số nhị phân.
+ Trước hết nhân đa thức đặc trưng với xm , m = số bit trong từ mã CRC.
+ Sau đó đêm tích số này chia (modulo 2) cho đa thức sinh và số dư của phép chia chính là giá trị các bit trong từ mã CRC của đa khung con n.
+ Đa thức sinh là một số nhị phân bé và được chọn một cách hợp lý.

Phía thu tiến hành giải mã CRC như sau:
Tiếp nhận đa khung con n-1, thay các bit CRC trong khung con n-1= các bit 0, triển khai nội dung của đa khung con này thành đa thức đặc trưng. Nhân đa thức đặc trưng với xm , chia tích số này cho đa thức sinh.
Đa thức sinh
Số dư của phép chia được ghi lại và so sách với bit tương ứng của CRC trong đa khung con n.
Nếu các bit của phân dư trong đa khung con n-1 trùng hợp với các bit trong CRC thuộc đa khung con n thì đa khung con n-1 không lỗi.
4. Những hàm CRC thường dùng và được tiêu chuẩn hóa
Các dạng mã kiểm soát lỗi CRC (cyclic redundancy check) được chia thành nhiều tiêu chuẩn, chúng không được tiêu chuẩn hóa thống nhất cho 1 thuật toán nào ở mỗi mức độ trên toàn cầu, các đa thức thường được xem như không phải là tối ưu nhất có thể.
Bảng dưới đây chỉ liệt kê những đa thức của những thuật toán đa dạng đang được sử dụng. Bất kỳ giao thức cá biệt.

Tên
Đa thức
Các biểu diễn: thông thường hoặc nghịch đảo (đảo của đảo)
CRC-1
x + 1 (hầu hết phần cứng; còn biết với tên parity bit)
0x1 or 0x1 (0x1)
CRC-4-ITU
x4 + x + 1 (ITU G.704, p. 12)
0x3 or 0xC (0x9)
CRC-5-ITU
x5 + x4 + x2 + 1 (ITU G.704, p. 9)
0x15 or 0x15 (0x1A)
CRC-5-USB
x5 + x2 + 1 (USB token packets)
0x05 or 0x14 (0x12)
CRC-6-ITU
x6 + x + 1 (ITU G.704, p. 3)
0x03 or 0x30 (0x21)
CRC-7
x7 + x3 + 1 (Các hệ thống viễn thông, MMC,SD)
0x09 or 0x48 (0x44)
CRC-8-ATM
x8 + x2 + x + 1 (ATM HEC)
0x07 or 0xE0 (0x83)
CRC-8-CCITT
x8 + x7 + x3 + x2 + 1 (1-Wire bus)
0x8D or 0xB1 (0xC6)
CRC-8-Dallas/Maxim
x8 + x5 + x4 + 1 (1-Wire bus)
0x31 or 0x8C (0x98)
CRC-8
x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1
0xD5 or 0xAB (0xEA)
CRC-8-SAE J1850
x8 + x4 + x3 + x2 + 1
0x1D or 0xB8 (0x8E)
CRC-10
x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1
0x233 or 0x331 (0x319)
CRC-11
x11 + x9 + x8 + x7 + x2 + 1 (FlexRay)
0x385 or 0x50E (0x5C2)
CRC-12
x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (Các hệ thống viễn thông )
0x80F or 0xF01 (0xC07)
CRC-15-CAN

Nhóm 1 – Lớp C05KTLT Trang 1


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

CRC (cyclic redundancy check) là một loại hàm băm, được dùng để sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và cố định, của các gói tin vận chuyển qua mạng hay một khối nhỏ của tệp dữ liệu. Giá trị kiểm thử được dùng để dò lỗi khi dữ liệu được truyền hay lưu vào thiết bị lưu trữ.


.doc 770092.doc
Kích thước: 650.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download