I.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất là quy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự
thay thế, phát triển của lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thủy, qua chế
độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa và đến xã hội
cộng sản tương lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển cảu lực lượng sản xuất là
quy luật cơ bản nhất.
Vậy sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của
lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
điều đó thông qua bài luận này.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.
Cơ sở lí thuyết
1.1
Khái niệm lực lượng sản xuất
Lực lượng sản xuất là toàn bộ những lực lượng, năng lực của toàn xã hội (toàn
ộ các nhân tố vật chất, kỹ thuật của quá trình sản xuất) để con người tiến hành
quá trình sản xuất, chúng tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau tạo ra sức
sản xuất làm cải biến các đối tượng trong quá trình sản xuất, tức tạo ra năng lực
thực tiễn làm biến đổi các đối tượng vật chất của giới tự nhiên theo nhu cầu nhất
định của con người và toàn xã hội.
Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, biểu
hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người.
Lực
lượng
sản
xuất
ao
gồm
người
lao
động
(như
năng
lực,
kỹ
năng,
tri
thức,… của người lao động) và tư liệu sản xuất nhất định (như đối tượng lao động,
công cụ lao động, các tư liệu phụ trợ của quá trình sản xuất…)
Trong toàn bộ lực lương sản xuất thì con người là yếu tố quyết định nhất vì con
người là yếu tố chủ thể của mọi quá trình sản xuất, tư liệu sản xuất là yếu tố khách
Page | 1
thể. Trong quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội thì vai trò của yếu tố con
người ngày càng tăng lên. Ngày nay khoa học cũng trở thành lực lượng sản xuất
trực tiếp. Bởi khoa học là cơ sở của mọi tiến bộ kỹ thuật và công nghệ khoa học
đã thâm nhập vào mọi yếu tố của lực lượng sản xuất. Nó vừa là ngành sản xuất
iêng vừa xâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất đem lại sự thay
đổi về chất của lực lượng sản xuất. Các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất tác
động lẫn nhau một cách khách quan làm cho lực lượng sản xuất trở thành một yếu
tố động nhất.
Trình độ phát triển sản xuất thể hiện ở trình độ phát triển của con người và tư
liệu sản xuất.
1.2
Khái niệm quan hệ sản xuất
Quan hệ sản xuất là mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình
sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất. Quan hệ sản xuất về lĩnh
vực đời sống vật chất xã hội do đó nó mang tính khách quan.
Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức
quản lí sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm.
Ba mặt trên có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó quan hệ sở hữu về
tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất; nó là cơ sở mở đường cho hai quan hệ
sản xuất kia, quyết định đến tính chất của hai quan hệ sản xuất đó. Đồng thời hai
quan hệ sản xuất này cũng tác động trở lại quan hệ sản xuất sở hữu, nếu chúng
phù hợp quan hệ sản xuất sở hữu thì làm quan hệ sở hữu có nội dung kinh tế thúc
đẩy quan hệ sản xuất phát triển và ngược lại.
1.3
Phương thức sản xuất
Phương thức sản xuất là cách thức con người khai thác những của cải vật chất
cần thiết cho hoạt động tồn tại và phát triển của xã hội trong những giai đoạn lịch
sử nhất định của xã hội loài người.
Page | 2
Mỗi xã hội được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định. Phương
thức sản xuất đóng vai trò quyết định đối với tất cả các mặt của đời sống xã hội:
kinh tế, chính trị, văn hoá, xă hội. Sự thay thế kế tiếp nhau của các phương thức
sản xuất trong lịch sử quyết định sự phát triển của xă hội loài người từ thấp đến
cao.
Phương thức sản xuất chính là sự thống nhất và tác động qua lại giữa lực lượng
sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.
1.4
Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ
thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất
và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.
Điểm thống nhất thể hiện ở chỗ chúng là hai mặt cơ bản, tất yếu của quá trình
sản xuất; lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, quan hệ
sản xuất là hình thức xã hội của quá trình sản xuất đó.
Biện chứng ở chỗ lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản
xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì lực lượng sản
xuất mới tồn tại và phát triển được; thực trạng của lực lượng sản xuất như thế nào
yêu cầu phải có quan hệ
sản xuất phù hợp với thực trạng đó thì mới tồn tại và
phát triển.
Quan hệ sản xuất tác động lại lực lượng sản xuất theo hai hướng. Nhóm phù
hợp với lực lượng sản xuất thì thúc đẩy lực lượng sả xuất phát triển, nhóm không
phù hợp thì cản trở, hạn chế sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa
nội dung và hình thức.
Lực lượng sản xuất là yếu tố động nhất, cách mạng nhất, luôn luôn vận động
và biến đổi trong quá trình lịch sử, nhất là công cụ lao động; quan hệ sản xuất có
tính chất tương đối ổn định, bền vững, chậm thay đổi. Đến một lúc nào đó, lực
Page | 3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất


Với đề tài nghiên cứu: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bài tiểu luận môn Triêt học dưới đây có thể giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bài tiểu luận hết môn sắp tới đây của mình. Chúc các bạn có bài tiểu luận được đánh giá cao!


I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế, phát triển của lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thủy, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa và đến xã hội cộng sản tương lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển cảu lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất.


Vậy sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó thông qua bài luận này.


II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


1.Cơ sở lí thuyết


1.1 Khái niệm lực lượng sản xuất


Lực lượng sản xuất là toàn bộ những lực lượng, năng lực của toàn xã hội (toàn bộ các nhân tố vật chất, kỹ thuật của quá trình sản xuất) để con người tiến hành quá trình sản xuất, chúng tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau tạo ra sức sản xuất làm cải biến các đối tượng trong quá trình sản xuất, tức tạo ra năng lực thực tiễn làm biến đổi các đối tượng vật chất của giới tự nhiên theo nhu cầu nhất định của con người và toàn xã hội.


Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người.
Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động (như năng lực, kỹ năng, tri thức… của người lao động) và tư liệu sản xuất nhất định (như đối tượng lao động, công cụ lao động, các tư liệu phụ trợ của quá trình sản xuất…)


Trong toàn bộ lực lương sản xuất thì con người là yếu tố quyết định nhất vì con người là yếu tố chủ thể của mọi quá trình sản xuất, tư liệu sản xuất là yếu tố khách thể. Trong quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội thì vai trò của yếu tố con người ngày càng tăng lên. Ngày nay khoa học cũng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Bởi khoa học là cơ sở của mọi tiến bộ kỹ thuật và công nghệ khoa học đã thâm nhập vào mọi yếu tố của lực lượng sản xuất. Nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa xâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất đem lại sự thay đổi về chất của lực lượng sản xuất. Các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan làm cho lực lượng sản xuất trở thành một yếu tố động nhất.


Trình độ phát triển sản xuất thể hiện ở trình độ phát triển của con người và tư liệu sản xuất.


1.2 Khái niệm quan hệ sản xuất


Quan hệ sản xuất là mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất. Quan hệ sản xuất về lĩnh vực đời sống vật chất xã hội do đó nó mang tính khách quan.
Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lí sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm.


Ba mặt trên có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất; nó là cơ sở mở đường cho hai quan hệ sản xuất kia, quyết định đến tính chất của hai quan hệ sản xuất đó. Đồng thời hai quan hệ sản xuất này cũng tác động trở lại quan hệ sản xuất sở hữu, nếu chúng phù hợp quan hệ sản xuất sở hữu thì làm quan hệ sở hữu có nội dung kinh tế thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển và ngược lại.


.pdf su_van_dung_quan_he_san_x ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf su_van_dung_quan_he_san_x ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc su_van_dung_quan_he_san_x ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download