bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 996 | Lần tải 18
  • Download images Tiểu luận Quá trình công nghệ sản xuất phô mai
  • Download images Tiểu luận Quá trình công nghệ sản xuất phô mai
  • Download images Tiểu luận Quá trình công nghệ sản xuất phô mai
  • Download images Tiểu luận Quá trình công nghệ sản xuất phô mai
  • Download images Tiểu luận Quá trình công nghệ sản xuất phô mai

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ HOÙA HOÏC VAØ DAÀU KHÍ
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM
dede
TIEÅU
LUAÄN
QUY
TRÌNH
COÂNG
NGHEÄä
SAÛN
XUAÁT
PHOMAT
GVHD
: TS. LEÂ VAÊN VIEÄT MAÃN
NHOÙM
3:TRAÀN THÒ MINH THU
HOAØNG THÒ THANH
THUÛY
TRAÀN THÒ AÙNH TUYEÁT
PHAÏM VUÕ BÍCH UYEÂN
NAÊM HOÏC 2003-2004
LÔØI
NOÙI
ÑAÀU
Söõa
laø
loaïi
thöïc
phaåm
chöùa
caùc
chaát
dinh
döôõng
ñaày
ñuû
vaø
caân
ñoái
nhaát. Caùc saûn phaåm töø söõa laø raát ña daïng vaø phoå bieán. Töø nguyeân lieäu söõa, ngöôøi
ta ñaõ cheá taùc ra voâ vaøn caùc saûn phaåm coù caáu truùc, traïng thaùi vaø höông vò khaùc
nhau.
Caùc saûn phaåm töø söõa coù theå ôû daïng raén nhö caùc phomat vôùi keát caáu
hình thuø vaø tính caûm vò ñaëc tröng, daïng haït ñôn ñieäu nhö trong caùc söõa boät, daïng
ñaëc mòn maøng nhö trong caùc söõa chua, daïng loûng nhö trong caùc söõa coâ ñaëc vôùi
ñöôøng.
Trong ñoù, maûng saûn phaåm leân men truyeàn thoáng töø söõa voâ cuøng phong
phuù vaø chieám moät vò trí quan troïng trong ngaønh coâng nghieäp cheá bieán caùc saûn
phaåm söõa. Coù theå keå ra ñaây laø bô, phomat, kefir, yoghurt … Chæ rieâng phomat, coù
ñeán 2000 chuûng loaïi khaùc nhau.
Trong
phaïm
vi
tieåu
luaän
naøy,
chæ
xin
ñeà
caäp
ñeán
saûn
phaåm
phomat.
Phomat coù ñeán haøng nghìn loaïi khaùc nhau, tuøy theo ñaëc ñieåm muøi vò, hình daùng,
haøm löôïng chaát beùo. Phomat
ñöôïc coi laø saûn phaåm söõa boå nhaát. Phomat chöùa
moät löôïng protein, chaát beùo töông ñoái cao neân ñoä sinh naêng löôïng töông ñöông
vôùi thòt lôïn (2500-4500 kcal). Caùc protein, chaát beùo trong phomat ñeàu ôû daïng cô
theå deã haáp thu, coù ñaày ñuû caùc acid amin khoâng thay theá, caùc vitamin, caùc chaát
khoaùng.
Coù
nhöõng
loaïi
saûn
phaåm
maø
ai
cuõng
coù
theå
laøm,

duï
nhö
yoghurt,
nhöng ñoái vôùi phomat- moät thöïc phaåm raát phoå bieán- thì khoâng phaûi ai cuõng bieát
caùch saûn xuaát, nhaát laø trong quy moâ coâng nghieäp. Ñaùp öùng yeâu caàu moân hoïc,
chuùng
toâi
trình
aøy
trong
tieåu
luaän
naøy
nhöõng
hieåu
ieát
cuûa
mình
veà
quy
trình
coâng ngheä saûn xuaát phomat trong coâng nghieäp.
Chuùng
toâi
xin
chaân
thaønh
caûm
ôn
thaày
Leâ
Vaên
Vieät
Maãn
ñaõ
giuùp
ñôõ
chuùng toâi hoaøn thaønh baøi tieåu luaän naøy. Do thôøi gian vaø hieåu bieát coù haïn, taát nhieân
khoâng traùnh khoûi thieáu soùt, mong thaày vaø caùc baïn xem xeùt, goùp yù ñeå chuùng toâi
uùt kinh nghieäm cho caùc tieåu luaän khaùc.
MUÏC
LUÏC
I. NGUYEÂN LIEÄU
1
1. Tính chaát vaät lyù
1
2. Thaønh phaàn hoaù hoïc
1
3. Tính chaát hoaù hoïc
3
II. QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ
4
III. GIAÛI THÍCH QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ
5
1. Tieâu chuaån hoaù
5
2. Thanh truøng
5
3. Caáy gioáng
5
4. Ñoâng tuï
6
5. Caét
7
6. Xöû lyù nhieät ñoä, khuaáy troän
7
7. Neùn
9
8. Muoái phomat
10
9. UÛ chín
10
10. Ñoùng goùi vaø baûo quaûn
12
IV. SAÛN PHAÅM PHOMAT
14
PHUÏ LUÏC
I.
Moät chuùt veà lòch söû cuûa phomat
II.
Moät soá loaïi phomat
III.
Moät soá daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát phomat trong coâng nghieäp
IV.
Moät soá thieát bò duøng trong saûn xuaát phomat
V.
Caùc coâng ngheä môùi öùng duïng trong saûn xuaát phomat
VI.
Moät soá cheá phaåm enzyme duøng trong saûn xuaát phomat
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Sữa là loại thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng đầy đủ và cân đối nhất. Các sản phẩm từ sữa là rất đa dạng và phổ biến. Từ nguyên liệu sữa, người ta đã chế tác ra vô vàn các sản phẩm có cấu trúc, trạng thái và hương vị khác nhau. Các sản phẩm từ sữa có thể ở dạng rắn như các phomat với kết cấu hình thù và tính cảm vị đặc trưng, dạng hạt đơn điệu..

770158.pdf
Kích thước: 1.32 mb
Lần tải: 0 lần
Download