bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 1232 | Lần tải 116

Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần BibicaA - MỞ ĐẦU
  
1. Lý do chọn đề tài:
Một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường ngày nay muốn phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh, trước hết phải có được cơ cấu tài chính phù hợp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác này để trên cơ sở đó định hướng cho các quyết định nằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica” nhằm xác định tầm quan trọng của việc phân tích tài chính.
2. Mục đích nghiên cứu:
Vận dụng những lý luận về phân tích tình hình tài chính nhằm thấy rõ xu hướng , tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị và giải pháp giúp cải thiện tình hình tài chính để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
3. Phương pháp nghiên cứu:
 Thu thập số liệu các báo cáo và tài liệu liên quan của công ty cổ phần Bibica.
 Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu và đánh giá số liệu về số tuyệt đối và số tương đối. Từ đó, đưa ra nhận xét về thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
 Đối tượng nghiên cứu: thông tin, số liệu, các chỉ tiêu thể hiện tình hình tài chính được tổng hợp trên báo cáo tài chính của công ty cổ phần Bibica.
 Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu về tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica trong năm 2007, 2008, 2009.
5. Ý nghĩa lý luận và thực tế:
 Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính đối với mỗi doanh nghiệp.
 Có thể vận dụng việc phân tích tài chính này khi cần tìm hiểu về một công ty nào đó.
B - NỘI DUNG
  
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính là một phương pháp quan trọng để thấy được các mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai thành phần của một báo cáo tài chính. Để có ích nhất, nghiên cứu một tỷ số cũng phải bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu đằng sau các tỷ số đó. Các tỷ số là những hướng dẫn hoặc những phân tích có ích trong việc đánh giá tình hình tài chính, hoạt động của một doanh nghiệp và trong việc so sánh chúng với các kết quả của những năm trước hoặc các doanh nghiệp khác. Mục đích chính của việc phân tích tỷ số là chỉ ra những lĩnh vực cần được nghiên cứu nhiều hơn.
Gồm 5 loại tỷ số tài chính:
 Các tỷ số về khả năng thanh khoản: Phản ánh khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp
 Các tỷ số về cơ cấu tài chính: Phản ánh mức độ mà doanh nghiệp dựng nợ vay để sinh lời hay phản ánh mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp
 Các tỷ số về hoạt động: Phản ánh tình hình sử dụng tài sản hay phản ánh công tác tổ chức điều hành và hoạt động của doanh nghiệp.
 Các tỷ số về khả năng sinh lời: Phản ánh hiệu quả sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp hay phản ánh hiệu năng quản trị của doanh nghiệp.
 Các tỷ số giá thị trường: đo lường kỳ vọng của nhà đầu tư dành cho cổ đông.
1. Tỷ số về khả năng thanh khoản:
1.1. Khả năng thanh toán hiện thời:
Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể tự trả nợ trong kỳ của doanh nghiệp, đồng thời nó chỉ ra phạm vi, quy mô mà các yêu cầu của các chủ nợ được trang trải bằng những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền phù hợp với thời hạn trả nợ.
Tỷ số này được xác định bởi công thức:


Trong đó:
 Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong khoản thời gian dưới 1 năm. Cụ thể bao gồm các khoản: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn , các khoản phải thu và tồn kho.
 Nợ ngắn hạn: là toàn bộ khoản nợ có thời hạn trả dưới 1 năm kể từ ngày lập báo cáo. Cụ thể bao gồm: các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ tích lũy và các khoản nợ ngắn hạn khác.
Tỷ số thanh toán hiện thời lớn hơn hoặc bằng 2 ( > = 2) chứng tỏ sự bình thường trong hoạt động tài chính doanh nghiệp. Khi giá trị tỷ số này giảm, chứng tỏ khả năng trả nợ của doanh nghiệp đã giảm và cũng là dấu hiệu báo trước những khó khăn tài chính tiềm tàng. Tuy nhiên, khi tỷ số này có giá trị quá cao thì nó có nghĩa là doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu động , đơn giản là việc quản trị tài sản lưu động của doanh nghiệp không hiệu quả bởi có nhiều tiền mặt nhàn rỗi hay có quá nhiều nợ phải đòi… Do đó có thể giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.
1.2. Tỷ số thanh toán nhanh:
Tỷ số này cho biết khả năng thanh khoản thực sự của doanh nghiệp và được tính toán dựa trên các tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng những yêu cầu thanh toán cần thiết.
Tỷ số thanh toán nhanh được tính theo công thức:Tỷ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao. Tuy nhiên, hệ số quá lớn gây tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, tập trung quá nhiều vào vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản phải thu… có thể không hiệu quả.
2. Tỷ số về cơ cấu tài chính:
2.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản:
Thường gọi là tỷ số nợ, đo lường mức độ sử dụng của công ty so với tài sản. Công thức của tỷ số này như sau:Trong đó:
 Tổng nợ gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn phải trả
 Tổng tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
2.2. Tỷ số thanh toán lãi vay:
Hệ số này cho biết số vốn mà doanh nghiệp đi vay được sử dụng như thế nào để đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu và có đủ bù đắp tiền lãi vay hay không? Công thức tính:


Trong đó:
 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) phản ánh số tiền mà doanh nghiệp có thể sử dụng để trả lãi vay trong năm.
 Lãi vay là số tiền lãi nợ vay trong năm mà doanh nghiệp phải trả, có thể là lãi vay ngân hàng hoặc các tổ chức khác
2.3. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Các nhà cho vay dài hạn một mặt quan tâm đến khả năng trả lãi, mặt khác cũng chú trọng đến sự cân bằng hợp lý giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, bởi vì điều này ảnh hưởng đến sử đảm bảo các khoản tín dụng của người cho vay.
Tỷ số nay chỉ ra mức độ doanh nghiệp được tài trợ bằng nợ. Công thức như sau:Đây là tỷ số cho biết cơ cấu tài chính của doanh nghiệp một cách rõ ràng nhất.
2.4. Tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản:
Tỷ số này cho biết cứ 1 đồng tài sản của doanh nghiệp thì sẽ có bao nhiêu vốn chủ sở hữu. Công thức như sau:3. Tỷ số về hoạt động:
3.1. Tỷ số hoạt động tồn kho:
Tỷ số này đo lường mức doanh số bán liên quan đến mức độ tồn kho của các loại hàng hóa thành phẩm, nguyên vật liệu. Tỷ số này được tính theo công thức:


Trong đó:
 Hàng tồn kho bình quân = (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn kho năm nay)/2
Vòng quay hàng tồn kho càng cao chứng tỏ (số ngày cho 1 vòng ngắn) càng tốt. Tuy nhiên, với số vòng quá cao sẽ thể hiện sự trục trặc trong khâu cung cấp, hàng hóa dự trữ không kịp cung ứng kịp thời cho khách hàng, gây mất uy tín doanh nghiệp.
Ngoài ra, ta có3.2. Tỷ số vòng quay khoản phải thu:
Tốc độ luân chuyển khoản phải thu phản ánh khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp và được xác định bởi công thức sau:Trong đó:
 Khoản phải thu bình quân = ( khoản phải thu đầu kỳ + khoản phải thu cuối kỳ) / 2
Ngoài ra để đánh giá việc quản lý của công ty đối với các khoản phải thu cụ thể hơn ta kết hợp phân tích với chỉ tiêu kỳ thu tiền. Đó là số ngày của một vòng quay khoản phải thu.3.3. Tỷ số vòng quay khoản phải trả
Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp. Công thức tính như sau:Trong đó:
 Doanh số mua hàng thường niên= giá vốn hàng bán + hàng tồn kho cuối kỳ - hàng tồn kho đầu kỳ.
Tương tự, ta có:
1bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường ngày nay muốn phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh, trước hết phải có được cơ cấu tài chính phù hợp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác này để trên cơ sở đó định hướng cho các quyết định nằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm tác giả đã lựa chọn và trình bày đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica” nhằm xác định tầm quan trọng của việc phân tích tài chính.
777355.doc
Kích thước: 564.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download