bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 299 | Lần tải 0
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 24
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 24
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 24
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 24
  • Download images Tiếng Anh du lịch - Bài 24

1
Bài 24: Thủ Tục Trả Phòng - sửa lầm lẫn trong hoá đơn; tạm biệt khách
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn.
Trong Bài Học 23, các bạn đã học cách nói lịch sự khi hỏi xem ai là người sẽ trả tiền hóa đơn, cũng như phải
diễn tả như thế nào khi giải thích những khoản tiền trên hóa đơn. Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm
cách diễn đạt nếu như các bạn muốn sửa lại lầm lẫn nào đó trên hóa đơn, cũng như chào tạm biệt khách như
thế nào. Bây giờ, xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại
về đề tài Thủ Tục Trả Phòng.
Bài Học 24: Thủ Tục Trả Phòng (tiếp theo)
Lesson 24: Checking Out
Jack:
Leo, I have a query. This amount, under newspapers.
Leo:
Ah yes. I see the problem. You've been charged for the local newspaper.
Jack:
But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese you see.
Leo:
You're quite right. I'm te
ibly so
y about that. I'll fix it right away… there,
problem fixed.
Jack:
Thanks.
Bây giờ, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Jack:
Leo, I have a query. This amount, under newspapers.
(Anh Leo, tôi có thắc mắc này. Số tiền ghi trong cột báo chí đây này.)
Leo:
Ah yes. I see the problem. You've been charged for the local newspaper.
(À phải rồi. Tôi thấy vấn đề rồi. Ông phải trả tiền báo địa phương ông ạ.)
Jack:
But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese you see.
(Nhưng mà anh Leo này, tôi có bao giờ hỏi mua báo địa phương đâu. Anh
thấy đấy, tôi đâu có đọc được tiếng Việt.)
Leo:
You're quite right. I'm te
ibly so
y about that. I'll fix it right away… There,
problem fixed.
(Ông nói phải. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại bây giờ. Đấy nhá, sửa lại rồi đấy.)
Jack:
Thanks.
(Cám ơn anh.)
2
Trước đây, chúng ta đã học cách giải thích hóa đơn trong nhà hàng. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử ôn lại một lát
và học thêm một số câu nói thông dụng nhé. Mời các bạn nghe những câu sau đây.
Leo:
Ah yes. I see the problem. You've been charged for the local newspaper.
Ở đây, anh Leo thấy ngay sự lầm lẫn. Khách sạn đòi hỏi
ông Jack phải trả tiền báo địa phương. Thế nhưng,
ông Jack có bao giờ đặt mua báo địa phương đâu. Bởi vì ông không đọc được tiếng Việt. Anh Leo đã dùng
câu nói I see the problem, Tôi thấy vấn đề rồi, và You've been charged for Ông phải trả tiền. Trước đó, khi cô
Mona thắc mắc về hóa đơn của mình, anh Leo đã giải thích qua cụm từ That's for… như trong câu That's fo
the dry cleaning, Đó là tiền hấp quần áo. Nào chúng ta hãy thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lập lại.
I see the problem.
I see the problem.
You've been charged for the newspaper.
That's for the newspaper.
You've been charged for the dry cleaning.
That's for the dry cleaning.
Bây giờ, chúng ta hãy xem anh Leo nói như thế nào khi anh nhận lỗi thêm lần nữa, và cho khách biết, anh sẽ
sửa lại sai sót đó. Mời các bạn nghe lại mấy câu sau đây.
Leo:
You're quite right.
(Ông nói phải.)
Leo:
I'm te
ibly so
y about that.
(Tôi thành thật xin lỗi về chuyện này.)
Leo:
I'll fix it right away.
(Tôi sẽ sửa lại bây giờ.)
Leo:
There, problem fixed.
(Đấy nhá, sửa lại rồi đấy.)
Trong Bài Học 7, chúng ta đã thảo luận về cách xin lỗi, vì thế chúng ta không cần phải giải thích dài dòng
thêm nữa. Thế nhưng, cần phải nhắc lại ở đây là, xin lỗi về một lỗi lầm nào đó không có nghĩa là chúng ta
nhận lỗi: Đúng ra, đây chỉ là một cách nhìn nhận rằng, khách hàng đã bị phiền hà. Có thế thôi. Vậy chúng ta
hãy thử tập nói những câu sau đây. Mời các bạn nghe và lập lại.
You're quite right.
I'm te
ibly so
y about that.
I'll fix it right away.
There, problem fixed.
Bây giờ, mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của anh Leo.
Jack:
Leo, I have a query. This amount, under newspapers.
3
Leo:
Ah yes. I see the problem. You've been charged for the local newspaper.
Jack
But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese you see.
Leo:
You're quite right. I'm te
ibly so
y about that. I'll fix it right away. There,
problem fixed.
Jack:
Thanks.
Quí bạn đang theo dõi bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch của Đài Úc Châu.
Bài Học 24: Thủ Tục Trả Phòng
Lesson 24: Checking Out
Xin các bạn lắng nghe các từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại.
Leo:
Now, Ms. White, if you'll just sign here. Will you be requiring a taxi?
Jack:
It's fine, Leo. We'll get one outside.
Leo:
Well, I hope you've enjoyed your stay.
Jack:
Thanks, Leo. Here's my card. When you come to study in Melbourne, you're
welcome to call. We'll show you some of the tourist sights.
Leo:
That's a very kind offer, Jack. I might do that.
Jack:
Thanks for everything. Bye.
Leo:
Goodbye Jack. Enjoy your trip.
Mona:
Leo, there is one other thing.
Leo:
Yes?
Mona:
Thanks for all your help.
Leo:
It was my pleasure. Goodbye, Ms. White. Have a pleasant trip.
Sau đây, mời các bạn nghe lại phần đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Leo:
Now, Ms. White, if you'll just sign here. Will you be requiring a taxi?
(Cô White, bây giờ xin cô ký vào đây. Quí khách có cần gọi tắc xi không?)
Jack:
It's fine, Leo. We'll get one outside.
(Được rồi, anh Leo, chúng tôi sẽ đón tắc xi bên ngoài khách sạn.)
Leo:
Well, I hope you've enjoyed your stay
(Vâng, tôi hy vọng là, quí khách hài lòng trong thời gian ở đây.)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài 24: Thủ Tục Trả Phòng - sửa lầm lẫn trong hoá đơn; tạm biệt khách.
.pdf 771190.pdf
Kích thước: 253.31 kb
Lần tải: 0 lần
Download