bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:27 PM | Lần xem 125 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:27 PM


Bài 21: Đối Phó Với Tình Huống – trấn an và làm sáng tỏ.


Chú ý: Tài liệu gồm 3 file, 2 file PDF (Bài giảng và bài tập) + 1 file tiếng dạng mp3.


.rar TADL21_Download.com.vn.ra ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar TADL21_Download.com.vn.ra ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download