bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 618 | Lần tải 32
  • Download images Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Download images Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Download images Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Download images Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook
  • Download images Tiếng Anh cho trẻ em – Ebook

Zac
the
Rat
TM
Complete each word to rhyme with ran , then say the word.
Hint: Use the picture clues to help.
1.
an
2.
an
3.
an
4.
an
Comments welcome at www.starfall.com/feedback
1
Name
short
a
cat
Write the missing short vowel in each word,
then say the word.
1.
v n
2.
g
3.
m p
4.
h t
5.
c t
6.
t
Circle the words that rhyme.
2
Comments welcome at www.starfall.com/feedback
Name
Write these words in the co
ect shapes, then say the words.
to
the
a
and
is
look
1.
a
2.
3.
4.
5.
6.
Teacher Note:
Practice with high-frequency words.
Comments welcome at www.starfall.com/feedback
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Tài liệu làm quen với tiếng Anh rất thích hợp cho trẻ em với các bài tập tô chữ, tập điền chữ theo tranh mẫu... ứng dụng phương pháp học tiếng Anh tự nhiên giúp trẻ học nhanh hơn.


.pdf 770431.pdf
Kích thước: 4.51 mb
Lần tải: 0 lần
Download