bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 1069 | Lần tải 236
  • Download images TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • Download images TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • Download images TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • Download images TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • Download images TIẾNG ANH (A2) - Bài tập

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
=====
=====
SÁCH BÀI TẬP
TIẾNG
ANH
(A2)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
SÁCH BÀI TẬP
TIẾNG
ANH
(A2)
Biên soạn:
ThS. Nguyễn Quỳnh Giao
ThS. Phạm Nguyên Thư
CN. Hà Xuân Đỉnh
CN. Nguyễn Hồng Nga
Hiệu đính:
CN. Nguyễn Thị Huệ
ThS. Nguyễn Thị Thiết
Unit 1. Who’s who?
UNIT 1. WHO'S WHO?
Exercise 1. Answer the questions.
Have you got a computer?
Yes, I have.
1. Do you like tea?
No, ............................................................................................
2. Can you play the piano?
No, ............................................................................................
3. Does she study in Posts and Telecommunications Institute of Technology?
Yes, ...........................................................................................
4. Are they going to the theatre tonight?
No, ............................................................................................
5. Is he writing?
Yes, ..........................................................................................
6. Has he got a mobile phone?
No, ..............................................................................................
7. Do you love me?
Yes, ............................................................................................
8. Are you tired?
No, ..............................................................................................
9. Have they got the books?
Yes, .............................................................................................
10. Does John often play tennis?
No, ................................................................................................
Exercise 2. Put these sentences into the past.
He gets up at 7 o'clock every day.
He got up at 7 o'clock yesterday.
1. She buys a newspaper every day.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

<p>B&agrave;i tập c&oacute; đ&aacute;p &aacute;n Tiếng Anh A2 khối ng&agrave;nh kĩ thuật.</p>
768836.pdf
Kích thước: 586.13 kb
Lần tải: 0 lần
Download