bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 326 | Lần tải 15
  • Download images Thương mại điện tử
  • Download images Thương mại điện tử
  • Download images Thương mại điện tử
  • Download images Thương mại điện tử
  • Download images Thương mại điện tử

GIỚI
THIỆU
MÔN
HỌC
Thương
mại
điện
tử
(E-Commerce)

quá
trình
mua
án
hàng
hoá
hay
dịch
vụ
thông
qua
mạng
điện
tử.
Phương
tiện
phổ
iến
dùng
trong
E-
Commerce

Internet
GIỚI
THIỆU
MÔN
HỌC
Công
nghệ
thông
tin
đã

đang
thay
đổi
mạnh
mẽ,
nhanh
chóng
phương
thức
tiến
hành
hoạt
động
kinh
doanh,
thay
đổi

ản
các
chiến
lược

tổ
chức
công
ty
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

<p>Giới thiệu về Thương mại điện tử.</p>
769627.pdf
Kích thước: 1.75 mb
Lần tải: 0 lần
Download