bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:23 PM | Lần xem 235 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:23 PM


<p style="text-align: justify;" align="center">Xin hỏi c&aacute;c anh chị BHXH: Hồi trước em l&agrave;m cho c&ocirc;ng ty ở Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội rồi nghỉ việc từ th&aacute;ng 6/2012 về qu&ecirc; tại ngh&ecirc; an để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nhận hết trợ cấp thất nghiệp v&agrave; nhận lại sổ BHXH th&igrave; tr&ecirc;n đường về em đ&aacute;nh rơi mất sổ BHXH. Vậy giờ em cần l&agrave;m những thủ tục g&igrave; để được cấp lại sổ BHXH?</p>
<h2 align="center"><strong>Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN l&agrave;m mất &nbsp;hoặc hỏng</strong></h2>
<table style="width: 100%; border: 1px solid #075df7;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="8" align="center">
<tbody>
<tr>
<td width="30%">
<p><strong>T&ecirc;n thủ tục</strong></p>
</td>
<td>
<p>Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN l&agrave;m mất hoặc hỏng</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Lĩnh vực</strong></p>
</td>
<td>
<p>Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Tr&igrave;nh tự thực hiện</strong></p>
</td>
<td>
<p>1. Bước 1: Người tham gia BHXH lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đ&oacute;ng BHXH (đối với trường hợp đang đ&oacute;ng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đ&oacute;ng BHXH cuối c&ugrave;ng trước khi dừng tham gia.</p>
<p>2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ v&agrave; dữ liệu do cơ quan BHXH quản l&yacute;, nếu đủ diều kiện v&agrave; x&aacute;c định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần th&igrave; thực hiện cấp lại sổ BHXH.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>C&aacute;ch thức thực hiện</strong></p>
</td>
<td>
<p>Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Th&agrave;nh phần số lượng hồ sơ</strong></p>
</td>
<td>
<p>1. Th&agrave;nh phần hồ sơ</p>
<p>- Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:</p>
<p>+ Đơn đề nghị của người c&oacute; sổ BHXH (<strong>Mẫu D01-TS</strong>).</p>
<p>+ Sổ BHXH (trường hợp hỏng)</p>
<p>- Trường hợp nộp hồ sơ th&ocirc;ng qua đơn vị sử dụng lao động bổ sung th&ecirc;m văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng lao động (<strong>Mẫu D01b-TS</strong>)</p>
<p>2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Thời hạn giải quyết</strong></p>
</td>
<td>
<p>Kh&ocirc;ng qu&aacute; 45 ng&agrave;y l&agrave;m việc kể từ ng&agrave;y nhận đủ hồ sơ theo quy định.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Đối tượng thực hiện</strong></p>
</td>
<td>
<p>C&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Cơ quan thực hiện</strong></p>
</td>
<td>
<p>BHXH Th&agrave;nh phố</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Kết quả thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh</strong></p>
</td>
<td>
<p>Sổ BHXH</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Lệ ph&iacute;</strong></p>
</td>
<td>
<p>Kh&ocirc;ng</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Y&ecirc;u cầu, điều kiện thực hiện</strong></p>
</td>
<td>
<p>Kh&ocirc;ng</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Cơ sở ph&aacute;p l&yacute;</strong></p>
</td>
<td>
<p>-<strong> Luật BHXH số 71/2006/QH11</strong>&nbsp;ng&agrave;y 29/6/2006.</p>
<p>- <strong>Nghị định số 152/2006/NĐ-CP</strong> ng&agrave;y 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.</p>
<p>- <strong>Th&ocirc;ng tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH</strong> ng&agrave;y 30/01/2007 của Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.</p>
<p>- <strong>Quyết định số 1111/QĐ-BHXH</strong> ng&agrave;y 25/10/2011 của Tổng Gi&aacute;m đốc BHXH Việt Nam&nbsp; về việc ban h&agrave;nh Quy định quản l&yacute; thu BHXH, BHYT; quản l&yacute; sổ BHXH, thẻ BHYT.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Bạn nhấn v&agrave;o&nbsp;<span style="color: #0000ff;" data-mce-mark="1"><strong>Tải về</strong></span>&nbsp;để xem th&ecirc;m c&aacute;c văn bản, biểu mẫu hướng dẫn&nbsp;Thủ tục&nbsp;cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN l&agrave;m mất &nbsp;hoặc hỏng.&nbsp;</em></p>
Cap-lai-so-BHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Cap-lai-so-BHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
D01-TS.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
LuatBHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
152-ND-CP.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
TT-03-2007-BLDTBXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
1111-QD-BHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download