bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:37 PM


Thông tư số 67/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


___________Số: 67/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________


Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011THÔNG TƯ

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

_________________________


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;


Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng:


1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống lúa.


Ký hiệu: QCVN 01-65: 2011/BNNPTNT


2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống ngô.


Ký hiệu: QCVN 01-66: 2011/BNNPTNT


3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống lạc.


Ký hiệu: QCVN 01-67: 2011/BNNPTNT


4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống đậu tương.


Ký hiệu: QCVN 01-68: 2011/BNNPTNT


5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống khoai tây.


Ký hiệu: QCVN 01-69: 2011/BNNPTNT


6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cà chua.


Ký hiệu: QCVN 01-70: 2011/BNNPTNT


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.


Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học

thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Công báo, Website Chính phủ; Văn phòng Chính phủ

- Website Bộ NN&PTNT;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, KHCN.

 KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG(đã ký)

Bùi Bá Bổng
 .doc 67-2011-TT-BNNPTNT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc 67-2011-TT-BNNPTNT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download