bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:37 PM


Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


----------------------Số: 51/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------


Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng

được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

______________________


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;


Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 01 giống lúa lai; 02 giống cao su chịu lạnh; 02 giống vải chín sớm; 03 giống nhãn chín muộn và 04 giống dừa (Phụ lục kèm theo).


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký ban hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ NN & PTNT;

- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Cục BVTV, Vụ PC - Bộ NN & PTNT;

- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TT.

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng.doc 51-2011-TT-BNNPTNT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc 51-2011-TT-BNNPTNT.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download