BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 30/2010/TT-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão
trong ngành đường bộ
__________________
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ như sau:

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này qui định việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà làm việc, kho, xưởng của đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, phương tiện vận tải và các trang thiết bị phục vụ giao thông đường bộ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong thông tư này, các từ ngữ được hiểu như sau:
1. Lụt, bão là thuật ngữ chung để chỉ các hiện tượng bất thường của thiên nhiên gây ảnh hưởng, thiệt hại đến hoạt động giao thông vận tải đường bộ như: lụt, lũ, lũ quét; bão, áp thấp nhiệt đới, lốc; nước dâng, sóng biển, mưa kéo dài; sạt lở đường bộ, đất, đá; động đất.
2. Lụt là hiện tượng nước ngập vượt quá mức bình thường.
3. Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống.
4. Lũ quét là lũ xảy ra ở miền núi khi có mưa với cường độ lớn tạo dòng chảy xiết, sức tàn phá lớn và xảy ra bất ngờ.
5. Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh; từ cấp 12 trở lên được gọi là bão rất mạnh.
6. Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật.
7. Lốc là luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương với sức gió của bão nhưng được hình thành và tan trong thời gian ngắn với phạm vi hoạt động trong không gian hẹp từ vài km2 đến vài chục km2.
8. Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.
9. Sạt lở đường bộ, đất, đá là hiện tượng nền đường bộ, Ta luy âm, Ta luy dương của đường bộ bị biến dạng, hư hỏng do mưa, lũ, bão, nước dâng, sóng biển hoặc động đất gây ra.
10. Công trình phòng, chống lụt, bão đường bộ là những công trình được xây dựng kiên cố hoặc tạm thời để hạn chế hoặc làm giảm nhẹ các tác động của lụt, bão đối với công trình đường bộ hoặc phục vụ việc dự báo, cảnh báo, chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ
1. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão hàng năm là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT đường bộ với đầu mối chỉ huy, tham mưu là Ban Chỉ huy PCLB các cấp.
2. Các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ trong ngành GTVT căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ huy PCLB theo quy định tại Thông tư này.
3. Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ căn cứ vào mức độ liên quan của đơn vị mình thành lập đơn vị chỉ huy PCLB phù hợp với quy mô của doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão.
4. Trong hoạt động phòng, chống lụt, bão của ngành đường bộ: phải lập kế hoạch tổng thể và chi tiết về phòng, chống lụt, bão và chuẩn bị sẵn sàng khắc phục hậu quả lụt, bão trong mùa mưa bão hàng năm.
Các giải pháp phòng, chống lụt, bão trong kế hoạch đề ra phải bảo đảm tính chủ động phòng ngừa và đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực, vật lực khi có tình huống lụt, bão xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của lụt, bão gây ra.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống lụt, bão có trách nhiệm thực hiện các kế hoạch, giải pháp phòng, chống lụt, bão một cách chủ động, tích cực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
5. Trong hoạt động khắc phục hậu quả lụt, bão: khi lụt, bão suy yếu và ngay sau khi thời tiết trở lại bình thường; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão phải triển khai nhanh chóng, tích cực và kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục các thiệt hại xảy ra đối với cầu, đường, thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn, khôi phục hoạt động giao thông vận tải, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt hạn chế ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
6. Nghiêm cấm các hành vi phá hoại, cản trở việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; không tuân thủ sự huy động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi có lụt, bão xảy ra; lợi dụng tình trạng lụt, bão để chiếm dụng kinh phí, vật tư, tiền, hàng hóa phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.


Chương II
CÁC CƠ QUAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

Điều 5. Các cơ quan chỉ huy phòng, chống lụt, bão của ngành đường bộ
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT);
2. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (Ban Chỉ huy PCLB Tổng Cục ĐBVN);
3. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão khu vực, gồm:
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Khu Quản lý đường bộ (Ban Chỉ huy PCLB Khu QLĐB);
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Sở Giao thông vận tải (Ban Chỉ huy PCLB Sở GTVT);
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Ban Quản lý dự án (Ban Chỉ huy PCLB Ban QLDA) gồm: Ban Chỉ huy PCLB của Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT (ví dụ: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA Thăng Long; Ban QLDA 85…); Ban Chỉ huy PCLB của Ban QLDA trực thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (ví dụ: các Ban QLDA: 2, 4, 5, 6, 7…).
4. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cơ sở (Ban Chỉ huy PCLB cơ sở) gồm:
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Cục ĐBVN, Khu QLĐB;
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT;
- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của các đơn vị tham gia quản lý, bảo trì đường bộ hoặc thi công công trình cầu, đường bộ.
5. Tổ (đội) thường trực chỉ huy phòng, chống lụt, bão trên các công trường thi công liên quan đến đường bộ.

Điều 6. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải
Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT là tổ chức do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập theo quy định tại Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác PCLB&TKCN thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.
Trong lĩnh vực PCLB&TKCN đường bộ, Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Điều 7. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
1. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Tổng Cục ĐBVN do Tổng Cục trưởng Tổng Cục ĐBVN quyết định thành lập và cử một Phó Tổng Cục trưởng làm Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ huy PCLB Tổng Cục ĐBVN làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công cụ thể.
2. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Tổng Cục ĐBVN có vị trí, chức năng là đầu mối tổng hợp, tham mưu giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi quản lý Nhà nước chuyên ngành của Tổng Cục ĐBVN và trực tiếp chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn Bộ GTVT.
3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCLB Tổng Cục ĐBVN do Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quy định để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão được giao, gồm những nội dung chính sau đây:
a) Xây dựng kế hoạch tổng thể về dự trữ trang thiết bị, vật tư dự phòng phục vụ phòng, chống lụt, bão, bảo đảm giao thông trên hệ thống quốc lộ trình Bộ GTVT phê duyệt. Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão ngành đường bộ phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và theo quy định của pháp luật về phòng, chống lụt, bão có liên quan. Xây dựng kế hoạch mua sắm, sản xuất vật tư, thiết bị dự phòng phù hợp với dự toán chi ngân sách Nhà nước về dự phòng bảo đảm giao thông và nhiệm vụ được giao về PCLB trong năm trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện;
b) Hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các Khu QLĐB, các Sở GTVT, các Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc: lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị;
c) Tham gia phối hợp với các Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp tỉnh và các Ban Chỉ huy PCLB Sở GTVT trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống lụt, bão có liên quan bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời trong phòng, chống và hỗ trợ ứng cứu khắc phục hậu quả lụt, bão, giảm thiểu thiệt hại công trình giao thông đường bộ và thông xe an toàn trong thời gian ngắn nhất;
d) Tổ chức thường trực phòng, chống lụt, bão theo quy định, tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của cấp trên, thu thập và xử lý thông tin về cảnh báo, dự báo liên quan đến lụt, bão để tham mưu, đề xuất hoặc trực tiếp quyết định các giải pháp, phương án phòng, chống cũng như khắc phục hậu quả lụt, bão khi có tình huống xảy ra;
đ) Kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT trong việc điều động vật tư, trang thiết bị dự phòng để ứng cứu bảo đảm giao thông và có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng và thu hồi vật tư, trang thiết bị đã điều động;
e) Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ thêm cho hoạt động hàng năm của Ban Chỉ huy PCLB Tổng Cục ĐBVN để Lãnh đạo Tổng Cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT xem xét phê duyệt, phân bổ kinh phí. Tham gia ý kiến về dự toán kinh phí sự nghiệp và kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão của các đơn vị được giao quản lý quốc lộ và các đơn vị trực thuộc Tổng Cục ĐBVN;
g) Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Cục ĐBVN trong việc xét duyệt khối lượng, kinh phí thi công các công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm giao thông trên các quốc lộ theo thủ tục quy định tại thông tư này;
h) Tổng hợp hậu quả, thiệt hại do lụt, bão gây ra trên hệ thống quốc lộ, đề xuất biện pháp khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;
i) Tham gia, phối hợp xây dựng và tuyên truyền, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; góp ý các quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT đường bộ để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch PCLB và thoát lũ; góp ý các dự án khôi phục, gia cố, kiên cố hoá, nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phòng, chống lụt, bão của ngành đường bộ; hợp tác Quốc tế trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ;
k) Tổng kết, phổ biến các kinh nghiệm phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão. Đề nghị Bộ GTVT, Lãnh đạo Tổng Cục ĐBVN khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; kỷ luật các tập thể và cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.

Điều 8. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão khu vực
1. Ban Chỉ huy PCLB khu vực do Tổng giám đốc Khu QLĐB, Giám đốc Sở GTVT, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án quyết định thành lập và trực tiếp hoặc cử cấp phó của mình làm Trưởng ban; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ huy PCLB khu vực do Trưởng ban phân công.
2. Ban Chỉ huy PCLB khu vực là đơn vị tham mưu giúp Tổng giám đốc Khu QLĐB, Giám đốc Sở GTVT, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn và phạm vi được giao quản lý.
Ban Chỉ huy PCLB Khu QLĐB, Ban Chỉ huy PCLB Ban QLDA chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Tổng Cục ĐBVN.
Ban Chỉ huy PCLB Sở GTVT chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sự hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc về nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT và Ban Chỉ huy PCLB Tổng Cục ĐBVN.
3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCLB khu vực do Tổng Giám đốc Khu QLĐB, Giám đốc Sở GTVT, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án quy định để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão được giao, gồm những nội dung chính sau đây:
a) Lập kế hoạch PCLB phù hợp với nhiệm vụ, trách nhiệm phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn và phạm vi được giao quản lý để chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch và giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn và phạm vi quản lý;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cơ sở trong việc lập và thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão của cơ sở;
c) Lập dự toán mua sắm, sản xuất vật tư, thiết bị dự phòng trình: Tổng Cục ĐBVN xem xét, thẩm định và tổng hợp báo cáo Bộ GTVT quyết định đối với hệ thống quốc lộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hệ thống giao thông đường bộ do tỉnh quản lý;
d) Chủ động tham gia hoạt động phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn và phạm vi quản lý theo sự điều phối, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT; Ban Chỉ đạo PCLB Tổng Cục ĐBVN; Ban Chỉ đạo PCLB cấp tỉnh để huy động đồng bộ các nguồn nhân lực, vật lực ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra;
đ) Tổng hợp hậu quả, thiệt hại do lụt, bão gây ra thuộc phạm vi quản lý, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp, thực hiện các phương án ứng cứu bảo đảm giao thông trên các công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý và cả các công trình giao thông đường bộ khác trong khu vực khi có yêu cầu;
e) Chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong mùa mưa lũ theo phương châm: 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ - chỉ huy tại chỗ - vật tư, hậu cần tại chỗ - thiết bị tại chỗ”, sẵn sàng chỉ huy ứng cứu, khắc phục thiệt hại do lụt, bão gây ra với thời gian ngắn nhất trong mọi tình huống.
g) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão đối với: các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ; các đơn vị đang thi công công trình trên đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý; đặc biệt là các hạng mục công trình có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của lụt, bão;
h) Triển khai hoặc theo dõi, đôn đốc các đơn vị quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc phạm vi quản lý trong việc: mua sắm phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng theo kế hoạch được duyệt; bảo quản phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống lụt, bão đúng chất lượng, chủng loại và tập kết tại các vị trí khu vực hợp lý;
i) Tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; trong mùa mưa bão và khi xảy ra lụt, bão, duy trì chế độ trực liên tục 24/24h và giữ liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ đạo PCLB và cơ quan quản lý cấp trên để cung cấp hoặc nhận các thông tin cập nhật về tình hình lụt, bão xảy ra và thực hiện sự chỉ đạo, điều động lực lượng, hướng dẫn giao thông, khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm giao thông thông suốt.
k) Hướng dẫn các đơn vị cơ sở lập hồ sơ hoàn công “công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm an toàn giao thông” đối với các trường hợp phải thi công ngay để bảo đảm giao thông thông suốt theo thủ tục quy định tại thông tư này; thực hiện việc thẩm định các hồ sơ hoàn công nêu tại điểm này trước khi trình Tổng Cục ĐBVN duyệt (đối với quốc lộ) hoặc UBND tỉnh duyệt (đối với đường địa phương) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt lụt, bão.
l) Tham gia tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão;
m) Tổng kết, rút kinh nghiệm và xem xét khen thưởng, kỷ luật hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng hay kỷ luật các tập thể, cá nhân có thành tích hay khuyết điểm trong việc thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão của các đơn vị.

Điều 9. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cơ sở
1. Ban Chỉ huy PCLB cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó thành lập và trực tiếp hoặc cử cấp phó của mình làm Trưởng ban.
2. Ban Chỉ huy PCLB cơ sở là bộ phận trực tiếp giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão được cấp trên giao hoặc theo quy định của pháp luật về PCLB.
Ban Chỉ huy PCLB cơ sở chịu sự chỉ đạo, điều động của cơ quan cấp trên và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Chỉ huy PCLB khu vực theo ngành dọc.
3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCLB cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quy định để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ PCLB được giao hoặc các quy định của pháp luật về PCLB, gồm những nội dung chính sau đây:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão phù hợp với kế hoạch PCLB của cơ quan cấp trên và chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm loại hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình;
b) Lập danh mục quản lý các công trình xung yếu chịu ảnh hưởng của lụt, bão, sự cố, thiên tai; xây dựng kế hoạch kiểm tra sửa chữa, gia cố và bảo vệ các công trình đó trước mùa lụt, bão;
c) Phối hợp với Ban Chỉ đạo PCLB cấp huyện, cấp xã hoặc Ban Chỉ đạo PCLB cùng cấp trên địa bàn quản lý, hoạt động để lập các kế hoạch phối hợp, thống nhất các biện pháp phối hợp liên ngành nhằm phát huy tối đa khả năng phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn ngay ở cấp cơ sở;
d) Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng bảo đảm giao thông và khắc phục hậu quả lụt, bão và trình Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp trên phê duyệt;
đ) Bảo dưỡng và duy trì tình trạng sẵn sàng sử dụng tốt của các trang thiết bị, vật tư dự phòng cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão được giao quản lý;
e) Thường xuyên kiểm tra, rà soát trên thực tế các công trình xung yếu, xuống cấp có nguy cơ bị lụt, bão đe doạ để xử lý kịp thời; đồng thời, đôn đốc, theo dõi các đơn vị trực tiếp thi công gia cố, sửa chữa các công trình PCLB bảo đảm chất lượng và tiến độ đã đề ra;
g) Chủ động triển khai các phương án PCLB, các kế hoạch, biên pháp phối hợp PCLN liên ngành đã thống nhất khi có tình huống xảy ra và kịp thời báo cáo các cơ quan hữu quan để có sự hỗ trợ cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của lụt, bão;
h) Tổ chức, chỉ huy ứng cứu, khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra ở phạm vi đơn vị phụ trách. Trong trường hợp khẩn cấp, có trách nhiệm tham gia khi được huy động, điều phối lực lượng để thực hiện các biện pháp ứng cứu, khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trong khu vực;
i) Tổ chức lực lượng xung kích tại các công trình trọng yếu và duy trì chế độ thường trực 24/24 khi có lụt, bão để thường xuyên thu nhận tin tức, diễn biến của lụt, bão và có giải pháp ứng phó kịp thời;
k) Tổng hợp, báo cáo tình hình diễn biến thiệt hại và biện pháp khắc phục, tình hình xử lý thiệt hại do lụt, bão về cơ quan cấp trên theo quy định;
l) Tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi đợt lụt, bão nhằm nâng cao hiệu quả, phù hợp của các phương án, giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão;
m) Đôn đốc việc lập hồ sơ hoàn công của đơn vị thi công “công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm an toàn giao thông” quy định tại thông tư này, báo cáo Thủ trưởng đơn vị để trình cấp có thẩm quyền giải quyết;
n) Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích tốt và xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân không làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão;
o) Tổng hợp thiệt hại do lụt, bão gây ra theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất các biện pháp giải quyết bền vững.

Điều 10. Chỉ huy phòng, chống lụt, bão trên các công trường thi công công trình đường bộ trong mùa mưa, bão
Các đơn vị, xí nghiệp, mũi, đội thi công trực tiếp trên các công trường xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cầu, đường bộ trong mùa mưa, bão phải tổ chức các tổ (đội) thường trực chỉ huy PCLB phù hợp với quy mô công trường và do chỉ huy công trường đứng đầu; phải lập các phương án PCLB phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực công trường; chuẩn bị phương tiện, vật tư phục vụ PCLB tại chỗ; bảo đảm sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, cứu nạn trong phạm vi công trường theo quy định hoặc tham gia ứng cứu bảo đảm giao thông khi có đề nghị của cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương nơi đơn vị thi công.

Điều 11. Chỉ huy phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong các đơn vị vận tải đường bộ
1. Hàng năm, trước mùa lụt, bão các đơn vị vận tải đường bộ tùy theo quy mô tổ chức, phạm vi hoạt động phải xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, hàng hóa khi có lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị dự phòng và sẵn sàng triển khai có tình huống lụt, bão xảy ra.
2. Xây dựng phương án chuyển tải hành khách ở những địa điểm, khu vực xung yếu.
3. Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải để sẵn sàng thực hiện việc chuyển tải và đảm bảo trật tự trị an tại địa điểm chuyển tải.
Chương III
PHÒNG NGỪA LỤT, BÃO

Điều 12. Nội dung công tác phòng ngừa lụt, bão hàng năm
1. Quản lý, bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, phương tiện giao thông vận tải đường bộ khỏi ảnh hưởng phá hoại của lụt, bão, sự cố, thiên tai. Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây hư hại hoặc hủy hoại các công trình khi lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra.
2. Trong phạm vi quản lý của đơn vị mình, phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình cần được bảo vệ hoặc các công trình có liên quan đến phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn. Nếu phát hiện hư hỏng hoặc xuống cấp phải kịp thời có biện pháp xử lý; trong trường hợp vượt quá khả năng của mình, phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết trước mùa lụt, bão.
3. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai của đơn vị. Kế hoạch phải dự kiến sự cố, lụt, bão, thiên tai có thể xảy ra; mức độ ảnh hưởng đối với công trình thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng, thiết bị, tài sản, nhà xưởng, phương tiện vận tải đường bộ; lập phương án và biện pháp xử lý phù hợp theo các nội dung sau:
a) Các biện pháp gia cố, sửa chữa, che, chắn, neo, buộc, chống, đỡ, chêm, chèn, hãm để bảo vệ công trình, nhà xưởng, thiết bị, phương tiện, hàng hóa;
b) Phương án sơ tán các phương tiện, thiết bị, hàng hóa; phương án cứu hộ, cứu nạn, chuyển tải hành khách, hàng hóa;
c) Dự trữ vật tư, thiết bị dự phòng; dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng lụt, bão gây hậu quả sụt lở đường, cắt đứt giao thông đường bộ kéo dài;
d) Các biện pháp chống vật va trôi vào công trình cầu, cống khi có nước lũ;
đ) Thường xuyên theo dõi diễn biến của lụt, bão, sự cố, thiên tai; quan trắc tình hình thực tế của lụt, bão, sự cố, thiên tai đối với công trình; theo dõi mức độ chịu lụt, bão, sự cố, thiên tai của công trình và trang thiết bị;
e) Thiết lập chế độ thông tin tình thế trong thời gian có lụt, bão, sự cố, thiên tai. Dự kiến trước những tình huống xảy ra như mất điện, gián đoạn thông tin để chủ động phòng ngừa, khắc phục nhanh và hiệu quả khi có tình huống xảy ra.
4. Tăng cường kiểm tra công tác phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các công trình trọng điểm, xung yếu.
5. Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn:
a) Vật tư chủ yếu bao gồm: bao tải, vải bạt, đá hộc, đá dăm, rọ thép, dây cáp, dây thép, dây thừng, búa, cuốc, xẻng, trang bị bảo hộ lao động, nhựa đường, xi măng đông kết nhanh, xăng dầu, dầm chữ I, dàn dầm beley, biển báo, rào chắn, hộ lan;
b) Trang thiết bị bao gồm: phà, cần cẩu cứu hộ, cần cẩu thi công, bốc xếp, xe tải, canô, búa đóng cọc, máy xúc, máy ủi, máy phát điện, máy bơm, máy hàn, kích, phương tiện thiết bị thông tin liên lạc hữu tuyến và vô tuyến;
c) Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh tại những nơi xung yếu, hiểm trở để sử dụng khi cần thiết.
6. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về thu nhận, xử lý thông tin và công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn.
7. Chỉ huy hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của đơn vị.

Điều 13. Phòng ngừa lụt, bão đối với công trình đường bộ đầu tư xây dựng mới
Các Công trình đường bộ được đầu tư xây dựng mới phải có khả năng chịu được tác động của lụt, bão, sự cố, thiên tai. Ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế cần được tuân thủ quy định trong các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, trên cơ sở những yêu cầu sau:
1. Nghiên cứu địa hình, địa mạo của khu vực xây dựng công trình và lưu vực, sự hình thành các công trình ở thượng lưu có tác động đến công trình đường bộ. Thu thập đầy đủ các số liệu thống kê về lượng mưa, lưu lượng dòng chảy, mực nước dâng, sự xâm thực của sóng, thủy triều vùng gần biển, áp lực gió; quan tâm đến tình hình lụt, bão, sự cố, thiên tai của khu vực, chú ý đến các số liệu lịch sử, khoan thăm dò địa chất khu vực xây dựng công trình để làm cơ sở cho công tác thiết kế.
2. Lựa chọn địa điểm công trình, vật liệu, loại kết cấu thích hợp để chống được gió bão.
3. Tính toán thủy văn theo lưu lượng thiết kế; tính toán thiết kế công trình theo cường độ gió bảo đảm tính ổn định chống gió, bão của tổng thể công trình cũng như từng kết cấu riêng biệt; thiết kế theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn nhưng phải quan tâm tới ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu và khu vực; ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện, nông ngư nghiệp cùng các tác động do phá hủy môi trường sinh thái của con người như chặt phá rừng, khai thác nguyên vật liệu bừa bãi làm thay đổi của môi trường trong khu vực xây dựng.
4. Khi thiết kế khẩu độ cầu nên tránh thu hẹp dòng chảy tự nhiên của sông, suối để không ảnh hưởng đến việc thoát lũ, phá hoại đường đầu cầu và gây xói lở mố, trụ cầu. Cần tính toán chiều sâu xói lở dưới chân trụ và mố cầu để xác định cao độ đặt móng sâu hơn cao độ đáy sông sau khi sói một độ sâu an toàn tùy theo loại móng. Chú ý thiết kế kè chỉnh hướng dòng chảy, lát mái ta luy đất đắp tứ nón và đường vào cầu, xây dựng các trụ chống va phía thượng lưu của các trụ cầu để gạt cây và vật trôi không cho chúng va thẳng vào trụ cầu.
5. Đối với các công trình đường, phải tính toán đầy đủ các rãnh thoát nước (rãnh dọc, rãnh ngang, rãnh đỉnh) với diện tích thoát nước đủ cho lưu lượng nước thông qua lúc có mưa lũ lớn.
6. Cao độ nền đường bộ phải cao hơn mực nước tính toán cao nhất khi có bão lũ. Trong trường hợp phải chấp nhận có những lúc nhất thời để nước tràn qua nền đường thì phải có thiết kế đặc biệt để bảo vệ đoạn đường đó như lát mái và lề đường để nước khỏi xói lở, đất nền đường cần được gia cố để chịu được tải trọng chạy qua trong điều kiện đất nền no nước.
7. Mái ta luy phải có độ dốc phù hợp với chiều cao loại ta luy (âm hay dương), loại địa chất và kết cấu địa tầng; phải dự tính để trong những trường hợp bất lợi khi có lụt, bão, mưa lớn, nước mặt và nước ngầm tác động vẫn bảo đảm ổn định.
8. Đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu khoa học để có thể áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới tạo ra các công trình có khả năng chịu được tác động của lụt, bão, sự cố, thiên tai. Nghiên cứu những quy luật thủy văn, thủy lực của sông, quy luật lụt, bão của từng miền đất nước để đề xuất việc áp dụng các loại kết cấu hợp lý chống được lụt, bão, sự cố, thiên tai trong từng vùng, từng khu vực.

Điều 14. Phòng ngừa lụt, bão đối với công trình đang xây dựng

1. Công trình xây dựng kéo dài qua mùa lụt, bão, nhất thiết phải có phương án phòng ngừa tác hại lụt, bão nhằm bảo đảm an toàn chất lượng phần đã thi công, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình phụ trợ, trang thiết bị thi công, kho bãi vật liệu và nhà xưởng, nhà sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.
2. Chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải mua bảo hiểm cho người, thiết bị máy móc và công trình xây dựng ít nhất bằng mức chi bảo hiểm đã duyệt trong dự toán.
3. Phòng ngừa lụt, bão trong giai đoạn thiết kế tổ chức thi công và chuẩn bị thi công:
a) Cơ sở thiết kế tổ chức thi công và tổng tiến độ phải xuất phát từ các số liệu điều tra khảo sát thực tế của khu vực và phải quán triệt ý thức phòng, chống lụt, bão kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành và phải có kế hoạch phòng, chống lụt, bão.
b) Tổng tiến độ phải hợp lý, không thi công dàn trải, dây dưa kéo dài, nhất là các hạng mục công trình dưới nước và các vùng dễ ngập nước.
c) Khu vực công trường phải bố trí hợp lý, an toàn cao nhất về khả năng chống lụt, bão. Kho tàng nhà xưởng, bãi chứa vât liệu...phải để ở nơi cao, không ngập nước và khi gặp gió, bão, phải được chằng buộc để không bị sập đổ.
d) Các trang thiết bị thi công phải được bảo quản chu đáo, các phương tiện nổi phải có âu giấu hoặc nơi khuất gió để neo giữ khi mưa bão.
đ) Kế hoạch phòng, chống lụt, bão của đơn vị thi công phải thống nhất với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để có sự phối hợp hiệu quả trong phòng, chống lụt, bão.
4. Phòng ngừa lụt, bão trong quá trình thi công và hoàn thành công trình:
a) Thi công công trình phải tuân thủ theo qui trình, qui phạm, bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình liên quan đến đường bộ đang khai thác theo phương án, biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch phòng, chống lụt, bão đã được duyệt.
b) Không vứt, bỏ vật liệu phế thải làm tắc nghẽn dòng chảy. Khi thi công xong phải thanh thải lòng sông để thoát nước tốt cũng như bảo đảm an toàn giao thông thuỷ.
c) Khi có lụt, bão sắp xảy ra trên khu vực công trình, phải nhanh chóng tiến hành kiểm tra tình hình thực tế của công trình và đôn đốc các bộ phận thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão, nhất là hạ thấp các thiết bị trên cao và đưa các phương tiện dưới sông vào nơi khuất gió và neo chằng chắc chắn.
d) Phải thu dọn vật liệu gọn gàng, đưa thiết bị vào bãi, chuẩn bị vật tư ứng cứu, sửa chữa những hư hỏng công trình đường bộ để bảo đảm giao thông an toàn êm thuận trong mọi tình huống.
đ) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão theo yêu cầu, lệnh điều động của địa phương và của Tổng Cục ĐBVN.

Điều 15. Phòng ngừa lụt, bão đối với công trình đang sử dụng, khai thác
Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc PCLB đối với công trình đường bộ đang sử dụng, khai thác ngoài nhiệm vụ quản lý, duy tu sửa chữa theo các chế độ thường xuyên, định kỳ hàng năm, còn phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát công trình đường bộ được giao trước, trong và sau mỗi đợt lụt, bão để phát hiện kịp thời các hư hỏng đột xuất; phải tiến hành ngay các biện pháp sửa chữa, gia cường các bộ phận hư hỏng hoặc có nguy cơ bị lụt, bão đe dọa và bảo đảm hệ thống thoát nước luôn thông thoát;
Việc phòng ngừa lụt, bão đối với một số hạng mục công trình quan trọng phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Đối với công trình cầu nhỏ và cống:
a) Đối với cầu nhỏ: trước hết phải khai thông dòng chảy kể cả thượng, hạ lưu, luôn luôn bảo đảm thoát nước tốt. Các bộ phận dễ xói lở như 1/4 nón, đường đầu cầu, chân mố trụ, sân tiêu năng cần được sửa chữa và gia cố trước mùa lụt, bão.
b) Đối với cống: Phải khơi thông hố tụ, lòng cống, kể cả trước và trong mùa mưa bão, phải gia cố tường đầu, sân tiêu năng; cống nằm ở vị trí có đá, cây trôi thì phải có biện pháp gia cường chống đất đá, cây trôi lấp cống làm tắc nước gây tràn và xói lở nền, mặt đường hoặc trôi cống.
2. Đối với công trình cầu trung và cầu lớn:
Phải tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo qui định cũng như tiến hành sửa chữa, gia cố hàng năm thật tốt, nhất là các bộ phận dễ hư hỏng do mưa lũ;
Đối với cầu ở vùng có đá, cây trôi, phải có người thường xuyên trực gỡ bỏ cây và rác, không để bám vào thân trụ, đáy dầm, làm hư hại cầu, nếu cần thiết phải có trụ chống va trôi;
Đối với vùng thường xuyên thay đổi dòng chảy, cần có biện pháp chỉnh nắn dòng và gia cố hai bờ, mố cầu hợp lý;
Đặc biệt chú ý đối với cầu lớn: phải thường xuyên theo dõi tốc độ gió trên cầu; kịp thời đóng cầu (tạm dừng lưu thông) và thông báo phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong trường hợp tốc độ gió lớn vượt cấp gió theo qui định của nhà thiết kế.

1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:51 AM

.doc 784192.doc
Kích thước: 195.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download