• Download images THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC  QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
  • Download images THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC  QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
  • Download images THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC  QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
  • Download images THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC  QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
  • Download images THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC  QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)

1
CHƯƠNG 4b:
THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO
VIỆC RA QUYẾT ỊNH VÀ CÁC
QUYẾT ỊNH VỀ GIÁ (tt)
1
MỤC TIÊU

- Nắm được kỹ thuật phân tích thông tin để giúp doanh
nghiệp ra được các quyết định ngắn hạn: quyết định về
tiếp tục hay ngừng sản xuất một bộ phận kinh doanh
thua lỗ, quyết định sản xuất hay mua ngoài, quyết định
án bán thành phẩm hay tiếp tục sản xuất, quyết định
trong điều kiện giới hạn

- Hiểu biết kỹ thuật phân tích giúp doanh nghiệp trong
việc ra quyết định về giá.

- Có đủ khả nămg tham gia vào việc thẩm định dự án
đầu tư dài hạn thông qua các kỹ thuật đánh giá dự án
đầu tư dài hạn.
2
I. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN

I- Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn

1- Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

2- Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định

II- Các quyết định về giá

1- Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá
án sản phẩm

2- Các phương pháp định giá bán

III- Thông tin của kế toán quản trị với việc ra quyết định
đầu tư dài hạn

1- Các vấn đề cơ bản về quyết định đầu tư dài hạn

2- Các phương pháp đánh giá dự án đầu tư dài hạn
3
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ
4
MỤC TIÊU HỌC TẬP
 Hiểu được tầm quan trọng của việc định
giá sản phẩm
 Hiểu được mô hình định giá kinh tế
nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định
giá dựa trên chi phí.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định
giá dựa trên nguyên vật liệu và thời gian
lao động.
5
NÔI DUNG:
1.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ỊNH GIÁ.
2.
CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ẾN QUYẾT ỊNH GIÁ BÁN.
3.
CÁC PHƯƠNG PHÁP ịNH GIÁ BÁN
6
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

 Hiểu được tầm quan trọng của việc định
giá sản phẩm
 Hiểu được mô hình định giá kinh tế
nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định
giá dựa trên chi phí.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định
giá dựa trên nguyên vật liệu và thời gian
lao động.

NỘ I DUNG:
1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỊNH GIÁ.
2. CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN.
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐịNH GIÁ BÁN

767899.pdf
Kích thước: 151.14 kb
Lần tải: 0 lần
Download