bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 561 | Lần tải 26
  • Download images Thị trường chứng khoán
  • Download images Thị trường chứng khoán
  • Download images Thị trường chứng khoán
  • Download images Thị trường chứng khoán
  • Download images Thị trường chứng khoán

1
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH
----------***----------
THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN
Giảng
viên
chính:
TS.Trần Đăng
Khâm
trandangkham@yahoo.com;
khamtd@neu.edu.vn

nội
2007
TS. Trần Đăng Khâm 2007
2
CÁC
WEBSITE
CHÍNH

http://www.ssc.gov.vn
http://www.vse.org.vn
http://www.bsc.com.vn

http://www.vcbs.com.vn

http://www.ssi.com.vn
TS. Trần Đăng Khâm 2007
3
CÁC
TIÊN
ĐỀ

BẢN
 Mối
quan
hệ
giữa
lợi
nhuận

ủi
o
 Giá
trị
thời
gian
của
tiền
 Tiền

Không
lợi
tức


vua
 Mục
tiêu
của
doanh
nghiệp
 Vấn
đề
đại

 Tác
động
của
thuế
TS. Trần Đăng Khâm 2007
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Giáo trình Thị trường chứng khoán
.pdf 777792.pdf
Kích thước: 951.44 kb
Lần tải: 0 lần
Download