bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 342 | Lần tải 10
  • Download images Tài liệu thiết kế Web
  • Download images Tài liệu thiết kế Web
  • Download images Tài liệu thiết kế Web
  • Download images Tài liệu thiết kế Web
  • Download images Tài liệu thiết kế Web

THIET
KE
WEB
Lưu hành nội bộ
2010
Tài liệu tham khảo
Môn Thiết kế We
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ INTERNET................................................................................ 4
CHƯƠNG 2. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ WEB............................................................................................ 7
2.1 MỤC TIÊU CỦA WEBSITE CẦN THIẾT KẾ................................................................................. 8
2.2 CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ.............................................................................................................. 9
2.3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN .................................................................................................................. 9
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 2............................................................................................................. 17
CHƯƠNG 3. HTML CĂN BẢN ............................................................................................................. 18
3.1 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU............................................................................ 19
3.1.1 HTML................................................................................................................................... 19
3.1.2 HEAD................................................................................................................................... 19
3.1.3 TITLE................................................................................................................................... 19
3.1.4 BODY................................................................................................................................... 19
3.2 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG KHỐI ..................................................................................................... 20
3.2.1 THẺ P .................................................................................................................................. 20
3.2.2 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG ĐỀ MỤC H1/H2/H3/H4/H5/H6....................................................... 20
3.2.3 THẺ XUỐNG DÒNG BR...................................................................................................... 21
3.2.4 THẺ PRE ............................................................................................................................. 21
3.3 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG DANH SÁCH......................................................................................... 21
3.3.1 DANH SÁCH THÔNG THƯỜNG........................................................................................ 21
3.4 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ................................................................................................... 22
3.4.1 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG IN KÝ TỰ....................................................................................... 22
3.4.2 CĂN LỀ VĂN BẢN TRONG TRANG WEB.......................................................................... 23
3.4.3 CÁC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT........................................................................................................ 24
3.4.4 SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ CÁC TRANG WEB ........................................... 24
3.4.5 CHỌN KIỂU CHỮ CHO VĂN BẢN...................................................................................... 26
3.4.6 KHÁI NIỆM VĂN BẢN SIÊU LIÊN KẾT............................................................................... 26
3.4.7 ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI ......................................................................................................... 27
3.4.8 KẾT NỐI MAILTO................................................................................................................ 28
3.4.9 VẼ MỘT ĐƯỜNG THẲNG NẰM NGANG........................................................................... 28
3.5 CÁC THẺ CHÈN ÂM THANH, HÌNH ẢNH.................................................................................. 29
3.5.1 GIỚI THIỆU ......................................................................................................................... 29
3.5.2 ĐƯA ÂM THANH VÀO MỘT TÀI LIỆU HTML..................................................................... 30
3.5.3 CHÈN MỘT HÌNH ẢNH, MỘT ĐOẠN VIDEO VÀO TÀI LIỆU HTML.................................. 30
3.6 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG BẢNG BIỂU .......................................................................................... 31
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 3............................................................................................................. 33
CHƯƠNG 4. CSS (Cascading Style Sheets) ..................................................................................... 46
4.1 KHÁI NIỆM CSS ......................................................................................................................... 47
4.1.1 CSS là gì?............................................................................................................................ 47
4.1.2 Tại sao CSS?....................................................................................................................... 47
4.1.3 Học CSS cần những gì?...................................................................................................... 47
Trang 2
Tài liệu tham khảo
Môn Thiết kế We
4.1.4 Cú pháp CSS....................................................................................................................... 48
4.1.5 Đơn vị CSS.......................................................................................................................... 49
4.1.6 Vị trí đặt CSS....................................................................................................................... 50
4.1.7 Sự ưu tiên:........................................................................................................................... 52
4.2 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN VỀ CSS....................................................................................... 54
4.2.1 Thuộc tính Border trong CSS .............................................................................................. 54
4.2.2 Thuộc tính Font trong CSS.................................................................................................. 56
4.2.3 Thuộc tính List trong CSS.................................................................................................... 58
4.2.4 Thuộc tính Text trong CSS.................................................................................................. 59
4.2.5 Thuộc tính Padding trong CSS............................................................................................ 60
4.2.6 Thuộc tính Background trong CSS...................................................................................... 60
4.2.7 Thuộc tính Margin trong CSS.............................................................................................. 61
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 4............................................................................................................. 62
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ WEB DÙNG FORM VÀ JAVASCRIPT.......................................................... 69
5.1 HTML FORM............................................................................................................................... 70
5.1.1 TẠO FORM.......................................................................................................................... 70
5.1.2 TẠO MỘT DANH SÁCH LỰA CHỌN.................................................................................. 70
5.1.3 TẠO HỘP SOẠN THẢO VĂN BẢN...................................................................................... 71
5.2 CĂN BẢN VỀ NGÔN NGỮ JAVASCRIPT.................................................................................. 71
5.2.1 Tổng quan Java Script......................................................................................................... 71
5.2.2 Sự kiện trong html và java script ......................................................................................... 73
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 5............................................................................................................. 75
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ WEB SỬ DỤNG DREAMWEAVER............................................................... 95
6.1 ĐỊNH DẠNG WEBPAGE............................................................................................................. 96
6.2 TABLE......................................................................................................................................... 97
6.3 FORM.......................................................................................................................................... 97
6.4 LAYER....................................................................................................................................... 102
6.5 FLASH BUTTON, FLASH TEXT, ROLLOVER IMAGES, JUMP MENU .................................. 104
6.6 BỔ SUNG MULTIMEDIA CHO TRANG WEB (ÂM THANH, PHIM ẢNH) ................................ 107
6.7 FRAMESET............................................................................................................................... 109
6.8 CASCADE STYLE SHEET- TEMPLATE.................................................................................. 111
BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 6........................................................................................................... 114
CHƯƠNG 7. ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE ............................................................................. 126
7.1 ĐĂNG KÝ HOST....................................................................................................................... 127
7.2 THIẾT KẾ MỘT SỐ WEBSITE MẪU ........................................................................................ 128
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Chương 1: Khái quát chung về Internet chương 2: Các bước thiết kế Web chương 3: HTML căn bản chương 4: CSS chương 5: Thiết kế web dùng form và Javascript chương 6: Thiết kế web dùng Dreamwaver chương 7: Đăng ký và quản lý Website
.pdf 774334.pdf
Kích thước: 5.79 mb
Lần tải: 0 lần
Download