• Download images Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Download images Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Download images Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Download images Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Download images Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Hà Nội, 2/2012
1
HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY
- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008
của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;
-
Thông

số
130/2008/TT-BTC
ngày
26/12/2008
của
Bộ
Tài
chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và
hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;
- Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi,
ổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC;
- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số
106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- NNT: Người nộp thuế
- HHDV: Hàng hóa, dịch vụ
- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
- GTGT: Giá trị gia tăng
- TSCĐ: Tài sản cố định
C. HƯỚNG DẪN KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
1. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm
hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh,
chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại
doanh nghiệp.
2. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN
an hành kèm theo Thông tư này.
- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt
hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh
nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư
này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):
2
+
Phụ
lục
kết
quả
hoạt
động
sản
xuất
kinh
doanh
theo
mẫu
số
03-
1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
* Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với
cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa
điểm.
* Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với
cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô,
đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.
* Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với
doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp
hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.
+
Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ
trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.
+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng
ất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.
+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các
đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.
+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục
1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày
22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường
trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban
hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
D.
HƯỚNG
DẪN

KHAI
CÁC
CHỈ
TIÊU
TRÊN
TỜ
KHAI
QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ KHAI
1.
Tờ
khai
quyết
toán
thuế
thu
nhập
doanh
nghiệp
theo
mẫu
số
03/TNDN:
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:55 AM

786531.pdf
Kích thước: 811.14 kb
Lần tải: 0 lần
Download