bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 531 | Lần tải 19
  • Download images TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 3: Các trung gian tài chính
  • Download images TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 3: Các trung gian tài chính
  • Download images TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 3: Các trung gian tài chính
  • Download images TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 3: Các trung gian tài chính
  • Download images TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 3: Các trung gian tài chính

i
Chương 3
Nội dung
Các trung gian tài chính
I. Vai trò của các trung gian tài chính
II. Các tổ chức tài chính trung gian
Giảng viên
III. Ngân hàng thương mại
VŨ QUANG KẾT
Prepared by VU QUANG KET
1 1
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
2
Vai trò của trung gian tài chính
Khái niệm và vai trò của thị trường tài
chính
Khái niệm trung gian tài chính
Vai trò của trung gian tài chính
Các tổ chức tài chính trung gian hay gọi tắt là các
trung gian tài chính là những tổ chức chuyên hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ.
Hoạt động chủ yếu và thường xuyên của các tổ chức
này là thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính
– tiền tệ mà thu hút, tập hợp các khoản vốn nhàn rỗi
trong nền kinh tế rồi cung ứng cho những nơi có nhu
cầu vốn.
- Hoạt động của trung gian tài chính góp phần giảm bớt chi
phí thông tin và chi phí giao dịch lớn cho mỗi cá nhân, tổ
chức và toàn bộ nền kinh tế
- Do chuyên môn hóa và thành thạo trong nghề nghiệp, các tổ
chức trung gian đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời yêu
cầu giữa người cần vốn và người có vốn dư thừa
- Trung gian tài chính tạo ra khả năng huy động vốn thực tế
để tài trợ cho hoạt động đầu tư tăng lên ở mức cao nhất
- Trung gian tài chính thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tư
vấn môi giới, tài trợ, trợ cấp và phòng ngừa rủi ro.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
3
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
4
Các tổ chức trung gian tài chính
Các tổ chức trung gian tài chính
Tổ chức nhận tiền gửi
Tổ chức nhận tiền gửi
Các tổ chức nhận tiền gửi là các trung gian tài chính huy động
Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng
tiền nhàn rỗi thông qua các dịch vụ nhận tiền gửi rồi cung cấp
cho những chủ thể cần vốn chủ yếu dưới hình thức các khoản
Công ty tài chính
Hiệp hội tiết kiệm và cho vay
vay trực tiếp
Các tổ chức này bao gồm:
Ngân hàng thương mại
Các trung gian đầu tư
Hiệp hội tiết kiệm và cho vay
Ngân hàng tiết kiệm
Quỹ tín dụng
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
5
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
6
Các tổ chức trung gian tài chính
Các tổ chức trung gian tài chính
Công ty tài chính
Các trung gian tài chính này huy động vốn thông qua
Các loại công ty tài chính
phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hay thương phiếu.
Các công ty tài chính cung ứng chủ yếu các loại tín
Công ty tài chính bán hàng
dụng trung hạn và dài hạn
Công ty tài chính tiêu dùng
Công ty tài chính, không được huy động vốn ngắn
hạn và không được phép làm dịch vụ thanh toán
Công ty tài chính kinh doanh
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
7
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
8
Các tổ chức trung gian tài chính
Các tổ chức trung gian tài chính
Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng
Các trung gian đầu tư
Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng là những trung gian tài
chính thu nhận vốn theo định kỳ trên cơ sở các hợp đồng đã ký
kết với khách hàng.
Các trung gian đầu tư là các trung gian tài
chính chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư.
Chức năng chủ yếu của các tổ chức là hỗ trợ
Các tổ chức này bao gồm:
Các công ty bảo hiểm (Insurances Companies)
cho các chủ thể kinh tế huy động vốn để tài trợ
cho các dự án đầu tư của mình cũng như giúp
cho các nhà đầu tư nhỏ có thể đầu tư trực tiếp
Các quỹ trợ cấp hưu trí (Pension and retirement funds)
khoản tiền nhàn rỗi vào thị trường vốn
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
9
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
10
Các tổ chức trung gian tài chính
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Các trung gian đầu tư
Khái niệm ngân hàng thương mại
- Ngân hàng đầu tư (Investment bank)
- Các công ty đầu tư mạo hiểm (Venture Capital
Firms)
- Các quỹ đầu tư tương hỗ (Mutual funds)
- Các quỹ đầu tư tương hỗ thị trường tiền tệ
(Money market mutual funds)
“Ngân hàng thương mại là trung gian tài
chính thực hiện chức năng kinh doanh
tiền tệ với nội dung cơ bản là nhận tiền
gửi, sử dụng tiền gửi đó để cho vay và
cung ứng các dịch vụ thanh toán.”
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
11
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
12
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

I. Vai trò của các trung gian tài chính II. Các tổ chức tài chính trung gian III. Ngân hàng thương mại
.pdf 771640.pdf
Kích thước: 766.45 kb
Lần tải: 0 lần
Download