bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 505 | Lần tải 43
  • Download images SQL Server Reporting Services
  • Download images SQL Server Reporting Services
  • Download images SQL Server Reporting Services
  • Download images SQL Server Reporting Services
  • Download images SQL Server Reporting Services

NGUYỄN
TiẾN
DŨNG
Tháng
8/2013

Ý
nghĩa
của
áo
cáo

Sự
a
đời
của
SQL
Serve
Reporting
Services

Kiến
trúc
của
Reporting
Services

Cài
đặt
Reporting
Services

Báo
cáo
được
xem
như
một
phần
không
thể
thiếu
được
trong
các
ứng
dụng

Dữ
liệu
cho
áo
cáo

thể
lấy
từ
nhiều
nguồn
khác
nhau

Người
sử
dụng

thể
cần
thêm
nhiều
áo
cáo
để
phục
vụ
cho
công
việc
của
họ

Với
một
lượng
lớn
áo
cáo
thì
việc
cài
đặt,
quản
trị
sẽ
khó
khăn

tốn
kém
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Báo cáo được xem như một phần không thể thiếu được trong các ứng dụng, với một lượng lớn báo cá thì việc cài đặt, quản trị sẽ khó khăn và tốn kém. Vào năm 2004 MS SQL Server 2000 đã giới thiệu SSRS như một công cụ trong việc xây dựng, quản trị và phát triển báo cáo cho doanh nghiệp
767887.pdf
Kích thước: 2.06 mb
Lần tải: 0 lần
Download