bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 2375 | Lần tải 188
  • Download images Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông
  • Download images Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông
  • Download images Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông
  • Download images Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh mầu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT
Họ và tên:........................................................................................Nam, nữ: ........................
Sinh ngày......... tháng.........năm..............................................................................................
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .........................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số:.............................................Nơi cấp: .....................................
Ngày.................tháng.........năm..............................................................................................
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ................................Di động..............................................
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ..............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Số hiệu:..................................
Ký hiệu:..................................
Họ và tên: ................................................................Bí danh:.................................................
Tên thường gọi: ......................................................................................................................
Sinh ngày......... tháng.........năm...................Tại:....................................................................
Nguyên quán: ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................Tôn giáo:...........................................................
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) .................
..................................................................................................................................................
Thành phần bản thân hiện nay: ..............................................................................................
Trình độ văn hoá: ............................................ Ngoại ngữ:....................................................
Trình độ chuyên môn: .............................................Loại hình đào tạo:..................................
Chuyên ngành đào tạo: ...........................................................................................................
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng............năm ........................................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............tháng...........năm...................................................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................................
Tình hình sức khoẻ: .....................................Cao...........................Cân nặng:.............kg.......
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...............................................................................
Cấp bậc: ............................................Lương chính hiện nay: ................................................
Ngày nhập ngũ: .................................Ngày xuất ngũ: ............................................................
Lý do: ......................................................................................................................................
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố: .......................................................Tuổi:......... Nghề nghiệp ..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .....................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Họ và tên mẹ: ...................................................... Tuổi:......... Nghề nghiệp ..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .....................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

779937.pdf
Kích thước: 113.11 kb
Lần tải: 0 lần
Download