bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 878 | Lần tải 51
  • Download images Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Download images Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Download images Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Download images Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Download images Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Đại học Kinh tế TP.HCM
Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính
Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp
TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH
Bài 1: Rủi ro tài chính và các công cụ
quản trị rủi ro tài chính
Financial Risk Management 2011
Nội dung trình bày
Tổng quan về rủi ro
Rủi ro tài chính và rủi ro kiệt giá tài chính
Sự xuất hiện và phát triển của các công cụ
QTRR tài chính
Thị trường các sản phẩm phái sinh
(Derivatives market)
Một số thuật ngữ quan trọng
Tổng quan về rủi ro
Rủi ro là sự không chắc chắn về tổn thất
1
Đại học Kinh tế TP.HCM
Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính
Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp
TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
Tổng quan về rủi ro
Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn bộ thị
trường hay toàn bộ nền kinh tế.
Rủi ro kế toán Accounting risk Rủi ro liên quan đến những nghiệp
vụ kế toán không phù hợp đối với một giao dịch, có thể xảy ra khi
qui trình và qui định về kế toán thay đổi hay chưa được xây dựng.
Rủi ro kiệt giá tài chính Financial risk Rủi ro liên quan đến những
thay đổi của những nhân tố như lãi suất, giá cổ phiếu, giá hàng hóa
và tỷ giá.
Rủi ro kinh doanh Business risk Rủi ro liên quan đến một hoạt
động đặc trưng của doanh nghiệp.
Tổng quan về rủi ro
Rủi ro mô hình Model risk Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô
hình không đúng hoặc không phù hợp, hoặc trong một mô hình tồn
tại các sai số hoặc giá trị đầu vào không đúng.
Rủi ro pháp lý Regulatory risk Rủi ro mà các qui định và định
hướng qui định quản lý hiện nay sẽ thay đổi, đem lại tác động bất
lợi đối với công ty. Rủi ro pháp lý có thể xem một số các loại giao
dịch hiện tại hoặc đang dự tính là bất hợp pháp và cản trở sự phát
triển của các sản phẩm và giải pháp mới.
Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro của một chiến lược phòng
ngừa rủi ro trong đó nhà phòng ngừa rủi ro không biết được mình
sẽ sở hữu hoặc bán bao nhiêu đơn vị tài sản giao ngay.
Tổng quan về rủi ro
Rủi ro thanh khoản Liquidity risk Rủi ro liên quan đến một giao
dịch do tình trạng thị trường chợ chiều, được thể hiện qua việc có
ít các dealer và chênh lệch giá mua và giá bán khá lớn.
Rủi ro thanh toán (Rủi ro Herstatt) Settlement risk Rủi ro
thường gặp trong các giao dịch thanh toán quốc tế, trong đó một
công ty có giao dịch hai chiều với một đối tác khác và gặp rủi ro là
khoản thanh toán của mình đã được chuyển đi trong khi chưa
nhận được khoản thanh toán của bên kia, điều này có thể là do
nguyên nhân phá sản, không có khả năng thanh toán hay lừa đảo.
Rủi ro tín dụng Credit risk (Default risk) Rủi ro một bên tham gia
một hợp đồng phái sinh OTC sẽ không chi trả khi được yêu cầu.
2
Đại học Kinh tế TP.HCM
Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính
Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp
TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
RR tài chính và RR kiệt giá tài chính
Rủi ro kiệt giá tài chính ám chỉ độ nhạy cảm từ các nhân tố
giá cả thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và chứng
khoán tác động đến thu nhập của doanh nghiệp.
Rủi ro tài chính vừa hàm ý các trạng thái rủi ro kiệt giá tài
chính và còn nói lên những rủi ro do doanh nghiệp sử dụng đòn
ẩy tài chính – sử dụng nguồn vốn vay – trong kinh doanh.
Khái niệm liên quan đến rủi ro tài chính
chỉ hàm ý đến rủi ro kiệt giá tài chính.
RR tài chính và RR kiệt giá tài chính
Lãi
Giá giao ngay
của tài sản cở sở
Rủi ro kiệt giá
Rủi ro kiệt giá
tài chính
tài chính
Lỗ
Vị thế bán
Vị thế mua
Sự hình thành và phát triển của các công cụ PNRR
Từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro đến mục đích đầu cơ trên biến động giá
3
Kết quả
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

768462.pdf
Kích thước: 737.76 kb
Lần tải: 0 lần
Download