bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 603 | Lần tải 36
  • Download images Sách về chứng khoán
  • Download images Sách về chứng khoán
  • Download images Sách về chứng khoán
  • Download images Sách về chứng khoán
  • Download images Sách về chứng khoán

Coå Phieáu &
Thò Tröôøng Taäp 1
CHÖÙNG
KHOAÙN
Haø
Höng
Quoác,
Ph.D.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Sách giới thiệu về chứng khoán

Tìm hiểu vai trò của thị trường chứng khoán với sự phồn thịnh của nền Kinh tế

Tìm hiểu một số loại chứng khoán thông dụng

Tìm hiểu một số thuật ngữ Anh - Việt trong thị trường chứng khoán.

769615.pdf
Kích thước: 1.84 mb
Lần tải: 0 lần
Download