bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 573 | Lần tải 80
  • Download images Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Download images Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Download images Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Download images Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Download images Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0

Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel : (848) 824 4041 – Fax : (848) 824 4041
E-mail : training@athenavn. com – URL : www. athenavn. com
CCNA
ATHENA
LAB
Version
1.
0
Y O U’LL
L O V E
T H E
W A Y
W E
M I N D
Y O U R
K N O W L E D G E
1
Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel : (848) 824 4041 – Fax : (848) 824 4041
E-mail : training@athenavn. com – URL : www. athenavn. com
Phần 1
Cisco
IOS
Bài 1 :
Y O U’LL
L O V E
T H E
W A Y
W E
M I N D
Y O U R
K N O W L E D G E
2
Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel : (848) 824 4041 – Fax : (848) 824 4041
E-mail : training@athenavn. com – URL : www. athenavn. com
Đặt
mật
khẩu
truy
nhập
cho
Route
1.
Giới thiệu :
Bảo mật là một yếu tố rất quan trọng trong network, vì thế nó rất đựơc quan tâm và sử dụng
mật khẩu là một trong những cách bảo mật rất hiệu quả. Sử dụng mật khẩu trong router có thể giúp
ta tránh được những sự tấn công router qua những phiên Telnet hay những sự truy cập trục tiếp vào
outer để thay đổi cấu hình mà ta không mong muốn từ người lạ.
2.
Mục đích :
Cài đặt được mật khẩu cho router, khi đăng nhập vào, router phải kiểm tra các loại mật khẩu cần
thiết.
3.
Mô tả bài lab và đồ hình :
Trong đồ hình trên, PC được nối với router bằng cáp console
4.
Các cấp độ bảo mật của mật khẩu :
Cấp độ bảo mật của mật khẩu dựa vào cấp chế độ mã hoá của mật khẩu đó. Các cấp độ mã hóa
của mật khẩu :
Cấp độ 5 : mã hóa theo thuật toán MD5, đây là loại mã hóa 1 chiều, không thể giải mã
được(cấp độ này được dùng để mã hoá mặc định cho mật khẫu enable secret gán cho router)
Cấp độ 7 : mã hóa theo thuật toán MD7, đây là loại mã hóa 2 chiều, có thể giải mã được(cấp
độ này được dùng để mã hóa cho các loại
password khác khi cần như : enable password, line vty,
line console…)
Cấp độ 0 : đây là cấp độ không mã hóa.
5.
Qui tắc đặt mật khẩu :
Mật khẩu truy nhập phân biệt chữ hoa, chữ thường, không quá 25 kí
tự bao gồm các kí số,
khoảng trắng nhưng không được sử dụng khoảng trắng cho kí tự đầu tiên.
Router(config)#enable password athena-athena-athena-athen
% Overly long Password truncated after 25 characters mật khẩu được đặt với 26 kí
Y O U’LL
L O V E
T H E
W A Y
W E
M I N D
Y O U R
K N O W L E D G E
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Những bài LAB thực hành CISCO CCNA, Router, Switch...
.pdf 774503.pdf
Kích thước: 2.27 mb
Lần tải: 0 lần
Download