bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 750 | Lần tải 58
  • Download images RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI
  • Download images RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI
  • Download images RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI
  • Download images RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI
  • Download images RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI

RỦI
RO

SUẤT
SINH
LỜI
1.
Lợi
nhuận
:các
khái
niệm

ản
2.
Rủi
o:
các
khái
niệm

ản
3.
Rủi
o
đặc
trưng
4.
Rủi
o
thị
trường
(rủi
o
danh
mục)
5.
Rủi
o

lợi
nhuận:
CAPM/SML
Lợi
nhuận
đầu


gì?
Lợi nhuận đầu tư (suất sinh lợi đầu tư) –
đo lường các kết quả tài chính của một
khoản đầu tư.
Lợi nhuận có thể là lợi nhuận quá
hay lợi nhuận tương lai (dự tính).
khứ
Lợi
nhuận

thể:
Tính
ằng
tiền
(giá
trị
tuyệt
đối).
Tính
ằng
phần
trăm
.
Lợi
nhuận
đầu


gì?
Lợi nhuận từ một đầu tư gồm hai phần.
Thứ nhất, có thể nhận trực tiếp một số
tiền khi bạn sở hữu khoản đầu tư, là thu
nhập từ khoản đầu tư mang lại. Thứ hai là
giá trị tài sản bạn mua có thể thay đổi,
trong trường hợp này bạn có lãi vốn hoặc
lỗ vốn

dụ:
Cổ
phiếu
STB.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI
1. Lợi nhuận :các khái niệm cơ bản
2. Rủi ro: các khái niệm cơ bản
3. Rủi ro đặc trưng
4. Rủi ro thị trường (rủi ro danh mục)
5. Rủi ro và lợi nhuận: CAPM/SML
Lợi nhuận đầu tư là gì?
Lợi nhuận đầu tư (suất sinh lợi đầu tư) –
đo lường các kết quả tài chính của một
khoản đầu tư.
Lợi nhuận có thể là lợi nhuận quá khứ
hay lợi nhuận tương lai (dự tính).
Lợi nhuận có thể:
Tính bằng tiền (giá trị tuyệt đối).
Tính bằng phần trăm
.

767898.pdf
Kích thước: 457.96 kb
Lần tải: 0 lần
Download