bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM | Lần xem 93 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM


Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.


Mẫu số 03A-HSB


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........


Số: ....../QĐ-BHXHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


......., ngày ... tháng ... năm ...TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG


SỐ SỔ BHXH


QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng


GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;


Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;


Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa....;


Theo đề nghị tại Công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... và hồ sơ của ông, bà ...


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ông/Bà ..............................................................................


Sinh ngày .... tháng ... năm ... Số sổ BHXH ......................................


Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................


Cơ quan, đơn vị ............................................................................


Bị tai nạn lao động ngày ..............................................................


Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến tháng ... năm ... là ... năm .... tháng.


Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp TNLĐ: .................................. đồng.


Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ..........................................................%.


Được hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ tháng ... năm ...


Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:


a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.


b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.


Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.


(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)


c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................................... đồng.


Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................


Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) ........ và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


Nơi nhận:
- Ông/Bà ..................................;
- Đơn vị SDLĐ;
- BHXH (1) ...........;
- Lưu hồ sơ (2 bản).GIÁM ĐỐC


(ký, đóng dấu)Ghi chú: (1) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.


Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:


- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động - Mẫu số 03M-HSB.


- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động - 03N-HSB.


.doc mau-so-03A-HSB.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc mau-so-03A-HSB.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc mau-so-03M-HSB.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc mau-so-03N-HSB.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download