bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:39 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Quyết định số 55/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ: Về tỷ lệ tham gia của nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam.</strong>&nbsp;</p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" style="text-align: center;">
<p><b>THỦ TƯỚNG CH&Iacute;NH PHỦ</b></p>
---------------<br />
Số: <strong>55</strong>/2009/QĐ-TTg</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</strong><br />
---------------------------------------</p>
<p style="text-align: right;"><em>H&agrave; Nội, ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 04 năm 2009</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><strong>QUYẾT ĐỊNH<br type="_moz" />
</strong><strong>Về tỷ lệ tham gia của nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i<br type="_moz" />
</strong><strong>tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam<br type="_moz" />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>THỦ TƯỚNG CH&Iacute;NH PHỦ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Tổ chức Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 12 năm 2001;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 11 năm 2005;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Đầu tư ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 11 năm 2005;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Chứng kho&aacute;n ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 6 năm 2006;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 9 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi h&agrave;nh một số điều của Luật Doanh nghiệp;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 9 năm 2006 quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;</em></p>
<p style="text-align: justify;">X&eacute;t đề nghị của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>QUYẾT ĐỊNH:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 1.</strong> Trong Quyết định n&agrave;y, nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i bao gồm c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n sau đ&acirc;y:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Tổ chức th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động theo ph&aacute;p luật nước ngo&agrave;i v&agrave; chi nh&aacute;nh của c&aacute;c tổ chức n&agrave;y tại nước ngo&agrave;i v&agrave; tại Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tổ chức th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động ở Việt Nam c&oacute; tỷ lệ tham gia g&oacute;p vốn của b&ecirc;n nước ngo&agrave;i tr&ecirc;n 49%.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Quỹ đầu tư, c&ocirc;ng ty đầu tư chứng kho&aacute;n c&oacute; tỷ lệ tham gia g&oacute;p vốn của b&ecirc;n nước ngo&agrave;i tr&ecirc;n 49%.</p>
<p style="text-align: justify;">4. C&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i l&agrave; người kh&ocirc;ng mang quốc tịch Việt Nam, cư tr&uacute; tại nước ngo&agrave;i hoặc tại Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 2. </strong>Nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i mua, b&aacute;n chứng kho&aacute;n tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam được nắm giữ:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Đối với cổ phiếu: tối đa 49% tổng số cổ phiếu của c&ocirc;ng ty cổ phần đại ch&uacute;ng.</p>
<p style="text-align: justify;">Trường hợp ph&aacute;p luật chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&oacute; quy định kh&aacute;c th&igrave; &aacute;p dụng theo quy định của ph&aacute;p luật chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Trường hợp tỷ lệ sở hữu b&ecirc;n nước ngo&agrave;i được ph&acirc;n loại theo danh mục c&aacute;c ng&agrave;nh nghề cụ thể th&igrave; &aacute;p dụng theo danh mục ph&acirc;n loại.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư đại ch&uacute;ng: tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư của một quỹ đầu tư chứng kho&aacute;n đại ch&uacute;ng.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Đối với c&ocirc;ng ty đầu tư chứng kho&aacute;n đại ch&uacute;ng: tối đa 49% vốn điều lệ của một c&ocirc;ng ty đầu tư chứng kho&aacute;n đại ch&uacute;ng.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Đối với tr&aacute;i phiếu: tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh c&oacute; thể quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với tr&aacute;i phiếu lưu h&agrave;nh của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 3.</strong> Tổ chức kinh doanh chứng kho&aacute;n nước ngo&agrave;i được tham gia th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n, c&ocirc;ng ty quản l&yacute; quỹ tại Việt Nam như sau:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Chỉ c&oacute; tổ chức kinh doanh chứng kho&aacute;n nước ngo&agrave;i được g&oacute;p vốn, mua cổ phần th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n. Tỷ lệ tham gia g&oacute;p vốn của b&ecirc;n nước ngo&agrave;i tối đa l&agrave; 49% vốn điều lệ của c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Chỉ c&oacute; tổ chức kinh doanh chứng kho&aacute;n nước ngo&agrave;i c&oacute; nghiệp vụ quản l&yacute; quỹ đầu tư chứng kho&aacute;n, tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước ngo&agrave;i được g&oacute;p vốn, mua cổ phần th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty quản l&yacute; quỹ. Tỷ lệ tham gia g&oacute;p vốn của b&ecirc;n nước ngo&agrave;i tối đa l&agrave; 49% vốn điều lệ của c&ocirc;ng ty quản l&yacute; quỹ.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 4. </strong>Quyết định n&agrave;y c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 6 năm 2009 v&agrave; thay thế Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 9 năm 2005 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ. Trường hợp thực hiện Điều 1 Quyết định n&agrave;y m&agrave; tỷ lệ tham gia của nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i vượt qu&aacute; tỷ lệ quy định tại Điều 2, nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i được quyền giữ nguy&ecirc;n tỷ lệ sở hữu hiện h&agrave;nh, nếu c&oacute; nhu cầu giao dịch th&igrave; chỉ được ph&eacute;p b&aacute;n ra chứng kho&aacute;n.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 5.</strong> Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh hướng dẫn thi h&agrave;nh Quyết định n&agrave;y. C&aacute;c Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng gi&aacute;m đốc c&aacute;c Tập đo&agrave;n kinh tế Nh&agrave; nước, Tổng c&ocirc;ng ty 91 v&agrave; c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan chịu tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh Quyết định n&agrave;y./.&nbsp;</p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><em><strong>Nơi nhận:</strong></em><br />
- Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng;<br />
- Thủ tướng, c&aacute;c Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ; <br />
- C&aacute;c Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;<br />
- VP BCĐ TW về ph&ograve;ng, chống tham nhũng;<br />
- HĐND, UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc TW;<br />
- Văn ph&ograve;ng Trung ương v&agrave; c&aacute;c Ban của Đảng;<br />
- Văn ph&ograve;ng Chủ tịch nước;<br />
- Hội đồng D&acirc;n tộc v&agrave; c&aacute;c Ủy ban của Quốc hội;<br />
- Văn ph&ograve;ng Quốc hội;<br />
- To&agrave; &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao;<br />
- Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao;<br />
- Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước;<br />
- Ủy ban Gi&aacute;m s&aacute;t t&agrave;i ch&iacute;nh Quốc gia;<br />
- Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch X&atilde; hội;<br />
- Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển Việt Nam;<br />
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;<br />
- Cơ quan Trung ương của c&aacute;c đo&agrave;n thể;<br />
- C&aacute;c Tập đo&agrave;n kinh tế NN, Tổng c&ocirc;ng ty 91;<br />
- VPCP: BTCN, c&aacute;c PCN, Cổng TTĐT, <br />
c&aacute;c Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, C&ocirc;ng b&aacute;o;<br />
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH</td>
<td valign="top">
<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>THỦ TƯỚNG<br />
<br />
<em>(Đ&atilde; k&yacute;)</em><br />
Nguyễn Tấn Dũng</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
55-2009-QD-TTG.DOC
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
55-2009-QD-TTG.DOC
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download