THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ______
Số: 2055/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:
a) Cổ phần nhà nước nắm giữ: 122.044.800 cổ phần, chiếm 87,17% vốn điều lệ;
b) Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.100.900 cổ phần, chiếm 0,79% vốn điều lệ;
c) Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 4.200.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ;
d) Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 12.654.300 cổ phần, chiếm 9,04% vốn điều lệ;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ;- Các Bộ: Công Thương,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ,
Lao động – Thương binh và Xã hội;- Văn phòng Trung ương;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Toà án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;- Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT; - Lưu: VT, ĐMDN (10b). N
KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNG (đã ký)Nguyễn Sinh Hùngbởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:50 AM

783923.DOC
Kích thước: 30 kb
Lần tải: 0 lần
Download