bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:39 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Quyết định số 163/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ: Quy định ph&ecirc; duyệt chiến lược ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam đến năm 2010.</strong>&nbsp;</p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" style="text-align: center;">
<p><b>THỦ TƯỚNG CH&Iacute;NH PHỦ</b></p>
---------------<br />
Số:&nbsp;<strong>163</strong>/2003/QĐ-TTG</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</strong><br />
---------------------------------------</p>
<p style="text-align: right;"><em>H&agrave; Nội, ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 08 năm 2003</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>Quyết định của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ<br type="_moz" />
</strong><strong>Ph&ecirc; duyệt chiến lược ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam<br type="_moz" />
</strong><strong>đến năm 2010<br type="_moz" />
</strong><strong>--------<br type="_moz" />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Tổ chức Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 12 năm 2001;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 7 năm 1998 về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n;</em></p>
<p style="text-align: justify;">X&eacute;t đề nghị của ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước tại tờ tr&igrave;nh số 06/TTr-UBCK ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 5 năm 2003,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Quyết định:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 1. </strong>Ph&ecirc; duyệt chiến lược ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. Mục ti&ecirc;u.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n cả về quy m&ocirc; v&agrave; chất lượng hoạt động nhằm tạo ra k&ecirc;nh huy động vốn trung v&agrave; d&agrave;i hạn cho đầu tư ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần ph&aacute;t triển thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh Việt Nam; duy tr&igrave; trật tự, an to&agrave;n, mở rộng phạm vi, tăng cường hiệu quả quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t thị trường nhằm bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của người đầu tư; từng bước n&acirc;ng cao khả năng cạnh tranh v&agrave; chủ động hội nhập thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh quốc tế.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. Quan điểm v&agrave; nguy&ecirc;n tắc ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n ph&ugrave; hợp với điều kiện thực tế v&agrave; định hướng ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của đất nước, với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; th&ocirc;ng lệ quốc tế, từng bước hội nhập với thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh khu vực v&agrave; thế giới;</p>
<p style="text-align: justify;">2. X&acirc;y dựng thị trường chứng kho&aacute;n thống nhất trong cả nước, hoạt động an to&agrave;n, hiệu quả g&oacute;p phần huy động vốn cho đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; th&uacute;c đẩy tiến tr&igrave;nh cổ phần ho&aacute; c&aacute;c doanh nghiệp Nh&agrave; nước;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nh&agrave; nước thực hiện quản l&yacute; bằng ph&aacute;p luật, tạo điều kiện để thị trường chứng kho&aacute;n hoạt động v&agrave; ph&aacute;t triển; bảo đảm quyền, lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p v&agrave; c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c chủ thể tham gia thị trường chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">4. Bảo đảm t&iacute;nh thống nhất của thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh trong phạm vi quốc gia, gắn việc ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n với việc ph&aacute;t triển thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường bảo hiểm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. Định hướng ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam đến năm 2010.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Mở rộng quy m&ocirc; của thị trường chứng kho&aacute;n tập trung, phấn đấu đưa tổng gi&aacute; trị thị trường đến năm 2005 đạt mức 2 - 3% GDP v&agrave; đến năm 2010 đạt mức 10 - 15% GDP;</p>
<p style="text-align: justify;">a) Tập trung ph&aacute;t triển thị trường tr&aacute;i phiếu, trước hết l&agrave; tr&aacute;i phiếu Ch&iacute;nh phủ để huy động vốn cho ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước v&agrave; cho đầu tư ph&aacute;t triển.</p>
<p style="text-align: justify;">b) Tăng số lượng c&aacute;c loại cổ phiếu ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n tập trung nhằm tăng quy m&ocirc; về vốn cho c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của c&aacute;c c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết.</p>
<p style="text-align: justify;">2. X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c Trung t&acirc;m Giao dịch Chứng kho&aacute;n, Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n, Trung t&acirc;m Lưu k&yacute; chứng kho&aacute;n nhằm cung cấp c&aacute;c dịch vụ giao dịch, đăng k&yacute;, lưu k&yacute; v&agrave; thanh to&aacute;n chứng kho&aacute;n theo hướng hiện đại h&oacute;a;</p>
<p style="text-align: justify;">a) X&acirc;y dựng Trung t&acirc;m Giao dịch Chứng kho&aacute;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n với hệ thống giao dịch, hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin thị trường tự động h&oacute;a ho&agrave;n to&agrave;n.</p>
<p style="text-align: justify;">b) X&acirc;y dựng thị trường giao dịch cổ phiếu của c&aacute;c doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ tại H&agrave; Nội; chuẩn bị điều kiện để sau năm 2010 chuyển th&agrave;nh thị trường Giao dịch Chứng kho&aacute;n phi tập trung (OTC).</p>
<p style="text-align: justify;">c) Th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Lưu k&yacute; độc lập cung cấp c&aacute;c dịch vụ đăng k&yacute; chứng kho&aacute;n, lưu k&yacute; v&agrave; thanh to&aacute;n cho hoạt động giao dịch chứng kho&aacute;n của Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n v&agrave; Trung t&acirc;m Giao dịch Chứng kho&aacute;n; mở rộng phạm vi lưu k&yacute; c&aacute;c loại chứng kho&aacute;n chưa ni&ecirc;m yết.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ph&aacute;t triển c&aacute;c định chế t&agrave;i ch&iacute;nh trung gian cho thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">a) Tăng quy m&ocirc; v&agrave; phạm vi hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ của c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n. Ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n theo hai loại h&igrave;nh: C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n đa nghiệp vụ v&agrave; C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n chuy&ecirc;n doanh, nhằm tăng chất lượng cung cấp dịch vụ v&agrave; khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n h&oacute;a hoạt động nghiệp vụ.</p>
<p style="text-align: justify;">b) Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; tạo điều kiện để c&aacute;c tổ chức thuộc mọi th&agrave;nh phần kinh tế c&oacute; đủ điều kiện th&agrave;nh lập c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n th&agrave;nh lập c&aacute;c chi nh&aacute;nh, ph&ograve;ng giao dịch, đại l&yacute; nhận lệnh ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố lớn, c&aacute;c khu vực đ&ocirc;ng d&acirc;n cư trong cả nước.</p>
<p style="text-align: justify;">c) Ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng ty quản l&yacute; quỹ đầu tư chứng kho&aacute;n cả về quy m&ocirc; v&agrave; chất lượng hoạt động. Đa dạng h&oacute;a c&aacute;c loại h&igrave;nh sở hữu đối với c&ocirc;ng ty quản l&yacute; quỹ đầu tư. Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n thực hiện nghiệp vụ quản l&yacute; danh mục đầu tư.</p>
<p style="text-align: justify;">d) Th&agrave;nh lập một số c&ocirc;ng ty định mức t&iacute;n nhiệm để đ&aacute;nh gi&aacute;, xếp loại rủi ro c&aacute;c loại chứng kho&aacute;n ni&ecirc;m yết v&agrave; định mức t&iacute;n nhiệm của c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ph&aacute;t triển c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; tổ chức v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n.</p>
<p style="text-align: justify;">a) Thiết lập hệ thống c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; tổ chức bao gồm c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại, c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n, c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;c c&ocirc;ng ty bảo hiểm, c&aacute;c quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư..., tạo điều kiện cho c&aacute;c tổ chức n&agrave;y tham gia thị trường với vai tr&ograve; l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; thực hiện chức năng của c&aacute;c nh&agrave; tạo lập thị trường.</p>
<p style="text-align: justify;">b) Mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c loại h&igrave;nh quỹ đầu tư chứng kho&aacute;n; tạo điều kiện cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nhỏ, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n tham gia v&agrave;o thị trường chứng kho&aacute;n th&ocirc;ng qua g&oacute;p vốn v&agrave;o c&aacute;c quỹ đầu tư.</p>

163-2003-QTTG.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
163-2003-QDTG.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
163-2003-QTTG.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download