bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:39 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Quyết định số 161/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&agrave; cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước.</strong>&nbsp;</p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" style="text-align: center;">
<p><b>THỦ TƯỚNG CH&Iacute;NH PHỦ</b></p>
---------------<br />
Số:&nbsp;<b>161</b>/2004/QĐ-TTG</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</strong><br />
---------------------------------------</p>
<p style="text-align: right;"><em>H&agrave; Nội, ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 09 năm 2004</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><strong>Quyết định của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ<br type="_moz" />
</strong><strong>Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&agrave; cơ cấu tổ chức<br type="_moz" />
</strong><strong>của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước<br type="_moz" />
</strong><strong>_____<br type="_moz" />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Tổ chức Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 12 năm 2001;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 11 năm 2002 của Ch&iacute;nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&agrave; cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;<br type="_moz" />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 02 năm 2004 của Ch&iacute;nh phủ về việc chuyển Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave;o Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; Bộ trưởng Bộ Nội vụ,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Quyết định:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 1. Vị tr&iacute; v&agrave; chức năng</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước l&agrave; tổ chức thuộc Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n; trực tiếp quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t hoạt động chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n; quản l&yacute; c&aacute;c hoạt động dịch vụ c&ocirc;ng thuộc lĩnh vực chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước c&oacute; tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, c&oacute; con dấu h&igrave;nh quốc huy v&agrave; được mở t&agrave;i khoản tại Kho bạc Nh&agrave; nước theo quy định của ph&aacute;p luật.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 2. Nhiệm vụ v&agrave; quyền hạn</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của ph&aacute;p luật về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n v&agrave; những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đ&acirc;y:</p>
<p style="text-align: justify;">1. X&acirc;y dựng, tr&igrave;nh Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch d&agrave;i hạn, năm năm, h&agrave;ng năm về chứng kho&aacute;n, thị trường chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tr&igrave;nh Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh quyết định theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh xem x&eacute;t, tr&igrave;nh Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ việc th&agrave;nh lập, đ&igrave;nh chỉ hoạt động hoặc giải thể Trung t&acirc;m Giao dịch chứng kho&aacute;n, Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n, Trung t&acirc;m Lưu k&yacute; chứng kho&aacute;n, c&aacute;c tổ chức kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan đến hoạt động chứng kho&aacute;n v&agrave; giao dịch chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tổ chức thực hiện c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về chứng kho&aacute;n, thị trường chứng kho&aacute;n sau khi được ph&ecirc; duyệt;</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ban h&agrave;nh ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh, quy phạm chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật để &aacute;p dụng trong c&aacute;c tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">5. Cấp, gia hạn, đ&igrave;nh chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng k&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh, đăng k&yacute; giao dịch, giấy ph&eacute;p ni&ecirc;m yết, giấy ph&eacute;p kinh doanh, chứng chỉ h&agrave;nh nghề kinh doanh v&agrave; dịch vụ chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật;</p>
<p style="text-align: justify;">6. Tổ chức, quản l&yacute; Trung t&acirc;m Giao dịch chứng kho&aacute;n, Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n v&agrave; c&aacute;c thị trường giao dịch chứng kho&aacute;n c&oacute; tổ chức, trung t&acirc;m lưu k&yacute;, đăng k&yacute;, thanh to&aacute;n b&ugrave; trừ chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">7. Quản l&yacute; việc thực hiện c&aacute;c quy định về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n đối với c&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh chứng kho&aacute;n ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, tổ chức ni&ecirc;m yết chứng kho&aacute;n, tổ chức kinh doanh chứng kho&aacute;n v&agrave; tổ chức phụ trợ theo quy định của ph&aacute;p luật;</p>
<p style="text-align: justify;">8. Thanh tra, kiểm tra v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n tham gia hoạt động tại thị trường chứng kho&aacute;n v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c vi phạm về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật;</p>
<p style="text-align: justify;">9. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho c&aacute;c tổ chức hiệp hội chứng kho&aacute;n thực hiện mục đ&iacute;ch, t&ocirc;n chỉ v&agrave; Điều lệ hoạt động của hiệp hội; kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quy định của Nh&agrave; nước, xử l&yacute; hoặc kiến nghị cơ quan Nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; c&aacute;c vi phạm ph&aacute;p luật của hiệp hội chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">10. Thực hiện chế độ b&aacute;o c&aacute;o về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; ph&acirc;n cấp quản l&yacute; của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">11. Thực hiện hợp t&aacute;c quốc tế về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">12. Thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh theo mục ti&ecirc;u v&agrave; nội dung chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước được Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh ph&ecirc; duyệt;</p>
<p style="text-align: justify;">13. Tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch dự b&aacute;o, th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền, phổ cập kiến thức, đ&agrave;o tạo v&agrave; bồi dưỡng về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n cho c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tham gia hoạt động tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">14. Tổ chức nghi&ecirc;n cứu khoa học về chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">15. Tổ chức, quản l&yacute; v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; hiện đại h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; chứng kho&aacute;n v&agrave; thị trường chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; ph&acirc;n cấp quản l&yacute; của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">16. Quản l&yacute; tổ chức bộ m&aacute;y, bi&ecirc;n chế, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức thuộc phạm vi quản l&yacute; của ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước; tổ chức đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ v&agrave; thực hiện chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức thuộc ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; ph&acirc;n cấp quản l&yacute; của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">17. Quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, t&agrave;i sản được giao theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; ph&acirc;n cấp quản l&yacute; của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">18. Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh giao.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước</strong></p>
<p style="text-align: justify;">a) Bộ m&aacute;y gi&uacute;p việc Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ban Ph&aacute;t triển thị trường chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ban Quản l&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ban Quản l&yacute; kinh doanh chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ban Hợp t&aacute;c quốc tế;</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ban Tổ chức c&aacute;n bộ;</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ban Kế hoạch - T&agrave;i ch&iacute;nh;</p>
<p style="text-align: justify;">7. Ban Ph&aacute;p chế;</p>
<p style="text-align: justify;">8. Thanh tra;</p>
<p style="text-align: justify;">9. Văn ph&ograve;ng (c&oacute; đại diện tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh).</p>
<p style="text-align: justify;">b) C&aacute;c tổ chức sự nghiệp trực thuộc:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Trung t&acirc;m Giao dịch chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Trung t&acirc;m Giao dịch chứng kho&aacute;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; Đ&agrave;o tạo chứng kho&aacute;n;</p>
<p style="text-align: justify;">4. Trung t&acirc;m Tin học v&agrave; Thống k&ecirc;;</p>
<p style="text-align: justify;">5. Tạp ch&iacute; Chứng kho&aacute;n.</p>
<p style="text-align: justify;">Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&agrave; cơ cấu tổ chức của c&aacute;c đơn vị thuộc Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 4. L&atilde;nh đạo Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước gồm c&oacute; Chủ tịch v&agrave; c&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch.</p>
<p style="text-align: justify;">Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước do Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh. Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh về to&agrave;n bộ hoạt động của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước.</p>
<p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước do Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước về lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c được ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 5. Bi&ecirc;n chế</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bi&ecirc;n chế của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước do Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh quyết định trong tổng số bi&ecirc;n chế của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 6. Hiệu lực thi h&agrave;nh</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quyết định n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh sau 15 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y đăng C&ocirc;ng b&aacute;o.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điều 7. Tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;c Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ, Chủ tịch ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương v&agrave; Chủ tịch ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước chịu tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh Quyết định n&agrave;y./.&nbsp;</p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><em><strong>Nơi nhận: </strong></em><br />
- Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng,<br />
- Thủ tướng, c&aacute;c Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ,<br />
- C&aacute;c Bộ, cơ quan ngang Bộ, <br />
cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ,<br />
- Hội đồng D&acirc;n tộc v&agrave; c&aacute;c ủy ban của Quốc hội,<br />
- HĐND, UBND tỉnh, th&agrave;nh phố<br />
trực thuộc Trung ương,<br />
- Văn ph&ograve;ng Quốc hội, <br />
- Văn ph&ograve;ng Chủ tịch nước,<br />
- Văn ph&ograve;ng Trung ương v&agrave; c&aacute;c Ban của Đảng, <br />
- Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao,<br />
- T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao,<br />
- Cơ quan Trung ương của c&aacute;c đo&agrave;n thể, <br />
- Học Viện h&agrave;nh ch&iacute;nh quốc gia,<br />
- C&ocirc;ng b&aacute;o,<br />
- VPCP: BTCN, TBNC, c&aacute;c PCN, BNC,<br />
Người ph&aacute;t ng&ocirc;n của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ,<br />
c&aacute;c Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, <br />
- Lưu: TCCB (5b), VT.&nbsp;</td>
<td valign="top">
<p style="text-align: center;"><b>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</b></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>(đ&atilde; k&yacute;)</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Phan Văn Khải</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
161-2004-QD-TTG.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
161-2004-QD-TTG.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download