bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:39 PM


<p><strong>Quyết định số 146/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ: Ban h&agrave;nh Quy chế ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; nguồn ph&oacute;ng xạ nằm ngo&agrave;i sự kiểm so&aacute;t.</strong></p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>THỦ TƯỚNG CH&Iacute;NH PHỦ</strong><br />
-----------------------</p>
<p style="text-align: center;">Số: <strong>146</strong>/2007/QĐ-TTg</p>
</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c<br />
----------------------------------------</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>H&agrave; Nội, ng&agrave;y 04 th&aacute;ng 9 năm 2007</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><strong>QUYẾT ĐỊNH</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ban h&agrave;nh Quy chế ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; nguồn ph&oacute;ng xạ nằm ngo&agrave;i sự kiểm so&aacute;t</strong><br />
<strong>____________________<br />
THỦ TƯỚNG CH&Iacute;NH PHỦ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Luật Tổ chức Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 12 năm 2001;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Căn cứ Ph&aacute;p lệnh An to&agrave;n v&agrave; kiểm so&aacute;t bức xạ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 6 năm 1996;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>X&eacute;t đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ,</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>QUYẾT ĐỊNH:</strong></p>
<p><strong>Điều 1.</strong> Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định n&agrave;y Quy chế ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; nguồn ph&oacute;ng xạ nằm ngo&agrave;i sự kiểm so&aacute;t.</p>
<p><strong>Điều 2. </strong>Quyết định n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh sau 15 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y đăng C&ocirc;ng b&aacute;o.</p>
<p>Bộ trưởng Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tổ chức v&agrave; hướng dẫn thi h&agrave;nh Quyết định n&agrave;y.</p>
<p><strong>Điều 3.</strong> C&aacute;c Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương chịu tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh Quyết định n&agrave;y./.</p>
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong><em>Nơi nhận: </em></strong><br />
- Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng;<br />
- Thủ tướng, c&aacute;c Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ; <br />
- C&aacute;c Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;<br />
- Văn ph&ograve;ng BCĐTW về ph&ograve;ng, chống tham nhũng;<br />
- HĐND, UBND c&aacute;c tỉnh,<br />
th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương;<br />
- Văn ph&ograve;ng Trung ương v&agrave; c&aacute;c Ban của Đảng;<br />
- Văn ph&ograve;ng Chủ tịch nước;<br />
- Hội đồng D&acirc;n tộc v&agrave; c&aacute;c Ủy ban của Quốc hội; <br />
- Văn ph&ograve;ng Quốc hội; <br />
- To&agrave; &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao; <br />
- Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao;<br />
- Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước;<br />
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;<br />
- Cơ quan Trung ương của c&aacute;c đo&agrave;n thể; <br />
- VPCP: BTCN, c&aacute;c PCN, <br />
Website Ch&iacute;nh phủ, Ban Điều h&agrave;nh 112,<br />
Người ph&aacute;t ng&ocirc;n của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ,<br />
c&aacute;c Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, C&ocirc;ng b&aacute;o;<br />
- Lưu: Văn thư, KG (5b). A. 315 <br />
&nbsp;</td>
<td valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>THỦ TƯỚNG</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Đ&atilde; k&yacute;)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nguyễn Tấn Dũng</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
146-2007-QD-TTg.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
146-2007-QD-TTg.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download