BỘ TÀI CHÍNHỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC--------Số: 895/QĐ-UBCK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012
QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN-------CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần hóa tại Sở Giao dịch Chứng khoán thay thế Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/8/2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.Điều 2. Các Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện tổ chức bán đấu giá cổ phần cho doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu ban hành quy chế đấu giá trên cơ sở tham khảo các nội dung tại Quy chế mẫu này đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành.Điều 3. Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành tiêu chí lựa chọn các công ty chứng khoán làm Đại lý đấu giá và Đại lý đấu giá nhập lệnh từ xa.Điều 4. Định kỳ hàng năm Sở Giao dịch Chứng khoán xét duyệt các công ty chứng khoán đáp ứng đủ các tiêu chí làm Đại lý đấu giá và Đại lý đấu giá nhập lệnh từ xa.Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán, Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:- Như điều 7;- Các CTCK (để thực hiện);- Cục TCDN (để phối hợp);- Website UBCK;- Lưu: VT, QLPH, (150b).
CHỦ TỊCHVũ Bằngbởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

782684.doc
Kích thước: 17.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download