ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------
Số: 5682/QĐ-UBND
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ĐÀO ĐẮP GIAO THÔNG, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ XÂY DỰNG KIÊN CỐ GIAO THÔNG THÔN, XÓM ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010 của Hội đồng nhân dân Thành phố về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 4 về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016;
Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016;
Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Tiêu chuẩn ngành số 22TCN 210-92 ngày 25/11/1992 của Bộ Giao thông vận tải (ban hành theo Quyết định số 2636/QĐ/KHKT ngày 25/11/1992) về việc quy định tiêu chuẩn thiết kế Đường giao thông nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 củâ Bộ Xây dimg công bô định mức, dự toán sử dụng công trình - phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội - Phần khảo sát xây dựng;
Xét đề nghị của Liên Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính - Kế hoạch & Đầu tư - Giao thông vận tải tại Tờ trình số 176 /TTLS-NN&PTNT-TC-KHĐT-GTVT ngày 08/10/2012 về việc ban hành định mức kỹ thuật đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng kiên cố giao thông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyểt định này Quy định về định mức kỹ thuật đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng kiên cố giao thông nông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư. Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn, các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Như điều 2;- Đồng chí Chủ tịch UBND TP;- Đồng chí Nguvễn Công Soái, PBT Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy; (để báo cáo);- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;- Chi cục PTNT Hà Nội;- TH, KT, QHXD-GT, LĐTB&XH, NNNT;- Lưu: VT, NNNT (Túy 2b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrần Xuân Việt

QUY ĐỊNH
VỀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ĐÀO ĐẮP GIAO THÔNG, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ XÂY DỰNG KIÊN CỐ GIAO THÔNG THÔN, XÓM ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2012-2016.(Kèm theo Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Điều 1. Mục đích
1.1. Cụ thể hóa Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016.
1.2. Thống nhất chung trên địa bàn Thành phố về định mức đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng kiên cố giao thông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng hỗ trợ
Các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thực hiện việc đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng kiên cố giao thông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2012-2016 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 3. Định mức đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2012-2016
Định mức đào đắp kênh mương
Định mức đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công:
Thành phần công việc : Đào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 10m (đơn vị tính là công/m3):
Mã hiệu
Chiều rộng (m)
Chiều sâu (m)
Đất cấp 1
Đất cấp 2
Đất cấp 3
Đất cấp 4
AB.1151


0,61
0,91
1,35
2,06
AB.1152


0,68
0,94
1,37
2,08
AB.1153


0,72
1,00
1,44
2,17
AB.1154

>3m
0,79
1,09
1,84
2,38
AB.1155
>3m

0,52
0,70
1,05
1,57
AB.1156
>3m

0,54
0,73
1,08
1,59
AB.1157
>3m

0,60
0,83
1,13
1,65
AB.1158
>3m
>3m
0,65
0,90
1,18
1,73
Định mức đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công
Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công (đơn vị tính là công/m3 )
Mã hiệu
Chiều rộng (m)
Chiều sâu (m)
Đất cấp 1
Đất cấp 2
Đất cấp 3
Đất cấp 4
AB.1191
(vận chuyển 10m tiếp theo)
0,031
0,032
0,035
0,037
Định mức đắp bờ kênh mương bằng thủ công
Thành phần công việc: Đắp bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đơn vị tính là công/m3)
Mã hiệu
Chiều rộng (m)
Chiều sâu (m)
Dung trọng (tấn/m3): ký hiệu là


≤ 1,50
≤ 1,45
≤ 1,55
≤ 1,6
AB.1321
(Đắp bờ kênh mương)
0,570
0,680
0,740
0,810
Định mức: Đào xúc đất bằng máy đào: đơn vị tính là 100m3
Mã hiệu
Đào xúc đất bằng máy đào
Đất cấp 1
Đất cấp 2
Đất cấp 3
Đất cấp 4
AB.2411
Máy đào có dung tích gầu 3
Nhân công
0,5 công
0,65 công
0,81 công

Máy
0,416 ca
0,48 ca
0,655 ca

AB.2711
Máy đào có dung tích gầu 3
Nhân công
5,59 công
6,98 công
8,34 công
9,72 công
Máy
0,315 ca
0,369 ca
0,466 ca
0,599 ca
Định mức: Đắp đất công trình bằng đầm cóc: đơn vị tính là 100m3
Mã hiệu
Thành phần công việc
Đơn vị
Độ chặt yêu cầu (ký hiệu là K)
1
2
3
4
K= 0,85
K= 0,90
K= 0,95
AB.651
Đắp đất bàng đầm cóc
Nhân công
công
7,7
8,84
10,18
Máy
ca
3,85
4,42
5,09
Định mức xây, trát:
Xây gạch: Tính cho 1m3 gạch xây cao
Mã hiệu


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:51 AM

.doc 784162.doc
Kích thước: 155.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download