• Download images Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Download images Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Download images Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Download images Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Download images Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh

Unit 3. The Basic Transmission Systems
UNIT 3. THE BASIC TRANSMISSION SYSTEMS
I. GIỚI THIỆU
Bài 3 giới thiệu về các hệ thống truyền dẫn cơ bản trong mạng điện thoại.
1. Mục đích yêu cầu
Sau khi nghiên cứu bài 3, sinh viên cần:
1.
Nắm được cách mô tả một quá trình.
2.
Thành lập câu sử dụng cấu trúc so sánh để giải thích các mối tương quan giữa các yếu
tố.
3.
Thành lập hội thoại với các cấu trúc được sử dụng khi bạn hỏi thông tin, yêu cầu giải
thích, cho lời giải thích, tỏ ý hiểu.
4.
Biết được các phương pháp truyền dẫn lưu lượng điện thoại cơ bản.
5.
Biết được các thông tin cơ bản về điều chế xung mã (PCM).
2. Tóm tắt nội dung
1. Khi mô tả một quá trình có 2 điểm cần lưu ý:
- dùng thời hiện tại đơn (chủ động hoặc bị động)
- sử dụng các liên từ (sequence markers).
2. Giải thích các mối tương quan
The greater the …, the larger the …
The greater the …, the higher the …
e double/ twice/ two times/ half/ a half of
Chú ý: khi nói về “mức độ” (degree) hay “tần số” (frequency) ta thường dùng “higher”
hay “lower”.
3. Questions for information → Responses
Questions for explanation → Giving explanations
Showing understanding
4. Các phương pháp truyền dẫn lưu lượng điện thoại cơ bản: truyền dẫn bằng đường dây
trần, cáp treo, cáp ngầm, cáp đồng trục, vệ tinh.
5. Quá trình ước lượng giá trị của mẫu theo một mức mã hoá gọi là “lượng tử hoá” và toàn
ộ quá trình lấy mẫu và mã hoá được gọi là điều chế xung mã (PCM).
II. NỘI DUNG
1. READING 1
Many
different
transmission
systems
are
used
in
telecommunications
technology.
Transmission on open-wire lines was the earliest method used for telephone traffic, and this
31
Unit 3. The Basic Transmission Systems
method is still used in the local networks of many countries. Nowadays, due to the demands on
operating reliability, local networks are built up using aerial or underground cable.
Between the subscriber and the local exchange two-wire circuits are used, often placed in
symmetric cable pairs. Between the local and transit exchanges either two- or four-wire circuits
are used. On longer routes, it may be advantageous to use PCM on coaxial cable.
These cables are also used for FDM systems transmitting up to 10 800 telephone channels.
At regular intervals along the coaxial line, line amplifiers are provided; these are mounted in
underground housings and are called “intermediate repeaters”. In principle, the greater the numbe
of channels transmitted, the larger the number of repeaters required.
Since
1965,
satellites
have
ecome
increasingly
important
fo
long
distance
communication, especially across the oceans. In principle, the satellite operates as an intermediate
epeater, signals are received, amplified and transmitted to the ground station on the receive side.
Satellites use the same frequency band as radio relay systems.
Radio relay links operate with line of sight between the send and receive stations. In
principle, the greater the diameter of the parabola in relation to the wavelength, the higher the
degree of directivity.
In terminal repeater stations, situated in ground stations and transit exchanges, speech
signals are modulated and combined before transmission. Each separate conversation is shifted to
a significantly higher frequency range. This is done in a number of steps. First, by selecting
suitable modulation frequencies, the conversations can be placed next to each other along the
frequency axis. Then, they are transmitted as a group to the receive side where a similar station
demodulates the signals and extracts the various conversations before they are transmitted in two-
or four-wire circuits to another transit exchange.
1.1. Main phrases
- transmission on open-wire lines: truyền dẫn trên dây trần
- the same … as…: giống như là
- Transmission on open-wire lines was the earliest method used for telephone traffic:
Truyền dẫn trên dây trần là phương pháp sớm nhất được dùng để tải …
- Local networks are built up using aerial or underground cable: Mạng nội hạt được xây
dựng sử dụng cáp …
- … either two or four wire circuits are used: … hoặc những mạch 2 dây hoặc 4 dây được
sử dụng
32
Unit 3. The Basic Transmission Systems
1.2. Decide if the statements are true or false.
T/F 1. Local networks are built up using cable rather than open wire.
T/F 2. Aerial cables are used for systems which transmit up to 10 800 telephone channels.
T/F 3. “Line amplifiers” is another term for “intermediate repeaters”.
T/F 4. A satellite has got two functions.
T/F 5. The directivity of a radio relay system is proportional to the diameter of the parabola in
elation to the wavelength.
1.3. This is the simple process description of the function of a terminal repeater station. Put
the sentences in the right order.

transmission to another transit exchange

transmission as a group to the receive side

placing of signal on frequency axis

demodulation of signals

extraction of conversations
2. LANGUAGE PRACTICE
2.1. Process description
Hãy xem sự mô tả sơ lược các quá trình sau:
► The height of the pulse is measured
► and (it is) given a binary code.
► Each code is then transmitted as the train of pulses.
► First, by selecting suitable modulation frequencies.
► the conversations can be placed next to each other.
► Then, they are transmitted as a group to the receive side.
► Where a similar station demulates the signals
► and extracts the various conversations,
► before they are transmitted to another exchange.
Lưu ý 2 đặc điểm:
-
Khi mô tả quá trình: thường dùng thời hiện tại đơn, có thể dùng cách nói chủ động hoặc bị
động.
Ví dụ:
is measured, are transmitted, extracts...
-
Để diễn tả các bước trong quá trình, ta sử dụng các liên từ (sequence markers).
Ví dụ:
first, then, after that, next, before, finally…
Ta lưu ý khi sử dụng các liên từ và từ “and” để tránh lặp lại. Bước thứ nhất thường dùng từ “first”
ở đầu câu, những bước tiếp theo có thể dùng những từ “then, after that, next,…”, ở bước cuối
cùng có thể sử dụng từ “finally” hoặc thậm chí “before”.
Ví dụ:
efore they are transmitted to another exchange
33
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đây là giáo trình vô cùng quý giá cho các bạn chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh. Hãy đón đọc và đừng bỏ qua nhé!!!
.pdf 775311.pdf
Kích thước: 220.37 kb
Lần tải: 0 lần
Download